Kalendarium Historyczne

Styczeń

1 stycznia 1492

W bitwie po Preszowem król Jan Olbracht uległ wojskom Stefana Zapolyi, co ostatecznie położyło kres jego staraniom o objęcie tronu węgierskiego.

4 stycznia 1919

W Warszawie dokonano nieudanej próby zamachu stanu przeprowadzonego przez płk Mariana Januszajtisa i księcia Eustachego Sapiehę.

7 stycznia 1993

Sejm przyjął ustawę zabraniającą wykonywanie aborcji na życzenie, a jej przeprowadzenia obwarował surowymi przepisami.

14 stycznia 1355

Król Kazimierz Wielki zawarł układ sukcesyjny z Ludwikiem Węgierskim, w którym zobowiązał się, że po jego bezpotomnej śmierci korona przypadnie potomkowi Andegawenów.

18 stycznia 2006

Zmarł poeta ks. Jan Twardowski.

24 stycznia 1925

Rząd podjął decyzję o umieszczeniu grobu Nieznanego Żołnierza pod arkadami Pałacu Saskiego w Warszawie.

27 stycznia 1951

Rząd bez porozumienia z episkopatem usunął tymczasową administrację kościelną na Ziemiach Zachodnich.

28 stycznia 2006

Podczas międzynarodowych targów gołębiarzy zawalił się dach hali wystawienniczej w Katowicach. W katastrofie zginęło 65 osób.

30 stycznia 1927

W Warszawie zakończył się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina, w której główną nagrodę zdobył Lew Oborin z ZSRS.

Luty

1 lutego 1411

Krzyżacy zawarli z Polską pokój w Toruniu. Zobowiązali się do zwrotu Żmudzi Litwie, do końca życia Witolda i Władysława Jagiełły, oddanie Ziemi Dobrzyńskiej i wypłatę 100 tys. kóp groszy praskich (czyli 6 mln gr)

3 lutego 1947

Zakończył się proces organizacji WiN, w którym Jan Rzepecki skazany został na 8 lat wiezienia, a Marian Gołębiowski na karę śmierci.

8 lutego 1296

W Rogoźnie Brandenburczycy zamordowali króla Polskiego Przemysła II. Był on pierwszym koronowanym władcą Polski od Bolesława II Śmiałego.

Śmiałego. 8 lutego 1863

Rosja i Prusy zawierają konwencję Alvenslebena, zakładającą współdziałanie w celu przeciwdziałania Powstaniu Styczniowemu.

10 lutego 1321

W Inowrocławiu ogłoszono wyrok w procesie Brzeskim (Kujawy) o zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki. Krzyżacy mieli zwrócić ziemie i wypłacić 30 tys. grzywien odszkodowania. Papież, nie uznał wyroku.

10 lutego 1925

Polska i Watykan podpisały umowę konkordatową.

14 lutego 1792

Sejmiki relacyjne przyjęły Konstytucję 3 Maja wśród tej części posłów sejmu, którzy byli dokooptowani do sejmu skonfederowanego.

16 lutego 1720

Rosja i Prusy zawarły układ poczdamski, w którym zobowiązały się do utrzymywania aktualnego ustroju w Rzeczpospolitej, przede wszystkim zasady liberum veto i wolnej elekcji.

16 lutego 1919

W Trewirze zawarto rozejm pomiędzy Niemcami a powstańcami wielkopolskimi. Rozgraniczenie nastąpiło w miejscu aktualnego przebiegu linii frontu.

20-21 lutego 1846

W Krakowie wybuchło powstanie krakowskie, przeciw Austrii, równocześnie wybuchło powstanie chłopskie przeciw ziemianom w Galicji (rabacja). W Chochołowie księża miejscowej parafii umiejętnie skierowali górali przeciw zaborcy.

26 lutego 1861

Cesarz Austrii Franciszek II Józef nadał Królestwu Galicji i Lodomerii i Wielkiemu Księstwu Krakowskiemu Statut krajowy.

Opracowanie Radosław Kieryłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 02/2010.

Zobacz także w e-civitas:

IX Warszawskie Targi Książki

Blisko 800 wystawców z 32 krajów, 1000 twórców, 1500 wydarzeń – tak  zapowiadają się rozpoczynające …

Dodaj komentarz