Home / Historia / Kalendarz historyczny: Marzec

Kalendarz historyczny: Marzec

2 marca 13 roku


Zmarł król Polski Władysław Łokietek. Kontynuował on proces jednoczenia ziem polskich. Przeciwstawiał się ekspansji krzyżackiej. W bitwie pod Płowcami, po raz pierwszy w historii rozbił krzyżacką wyprawę łupieżczą i zmusił wroga do porzucenia planów dalszej ekspansji.

3 marca 1971 roku

Podczas spotkania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z premierem Piotrem Jaroszewiczem postanowiono nawiązać ponownie relacje Państwo?Kościół po prawie sześcioletnim zamrożeniu kontaktów spowodowanym m.in. „Listem biskupów polskich do biskupów niemieckich”.

4 marca 143 0 roku


Król Władysław Jagiełło w Jedlni nadał szlachcie przywilej „Nemine captivabimus nisi iure victum” – nietykalności osobistej bez wyroku sądowego w zamian za uznanie prawa swoich potomków do korony polskiej.

6 marca 1454 roku


Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus Książęcych do korony, co stało się przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, zakończonej w 1466 roku.

9 marca 16 52 roku

Poseł z Upity, Władysław Siciński, zrywa Sejm przez „liberum veto”. Był to pierwszy w Rzeczypospolitej przypadek zerwania Sejmu.

10 marca 1864 roku


Aresztowano Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego, który od 17 października 1863 roku próbował uporządkować skarb, armię powstańczą i przeprowadzić reformę Rządu Narodowego.

12 marca 1999 roku

Polska została włączona do wojskowych struktur NATO.

16 marca 1569 roku

Sejm uchwalił dopuszczenie stanów pruskich do zasiadania w Sejmie i Senacie na równi z posłami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

17 marca 1921 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił konstytucję, zwaną marcową.

18 marca 1921 roku

W Rydze podpisano traktat pokojowy z Rosją Sowiecką, kończący wojnę 1920 roku. Na mocy traktatu wojska polskie ustąpiły ze znacznej części zajętych od rozpoczęcia ofensywy niemeńskiej do podpisania zawieszenia broni ziem Białorusi i Ukrainy.

20 marca 1848 roku


W Poznaniu zawiązał się Komitet Narodowy powstania poznańskiego, na którego czele stanęli Ludwik Mierosławski i Karol Libelt.

22 marca 1219 roku

Zmarł arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz – reformator Kościoła polskiego, był zwolennikiem wprowadzenia celibatu dla duchowieństwa niezakonnego i wyłączenia Kościoła spod jurysdykcji świeckiej.

25 marca 1832 roku

Mikołaj I zniósł Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku i zastąpił ją Statutem Organicznym, likwidującym polską autonomię. Iwan Paskiewicz zos-tał namiestnikiem Królestwa Polskiego. Rozpoczął się 24-letni okres tzw. nocy Paskiewiczowskiej.


26 marca 1861 roku

Ukazem carskim przywrócono w Królestwie Polskim Radę Stanu i Komisję Rządową Wyznań i Oświecenia Publicznego kierowaną przez Aleksandra Wielopolskiego oraz miejskie instytucje samorządowe.


27 marca 17 94 roku

Na krakowskim Rynku Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. Był to akt rozpoczynający insurekcję, mającą przywrócić niepodległość Polsce, będącej po II rozbiorze pod okupacją wojsk rosyjskich.


9 marca 1611 roku

W Moskwie wybuchło antypolskie powstanie. Polska załoga schroniła się w Krymgorodzie (Kremlu) i Kitajgorodzie. Aby napastnicy nie kryli się wśród zabudowy, Polacy spalili drewniane miasto.

31 marca 1959 roku

Zakończono repatriację Polaków z terenów ZSRR. Do Polski powróciło 220 tysięcy osób, spośród tych, którzy zostali wywiezieni w głąb ZSRR w latach 1939-1941.

oprac. Radosław Kieryłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 03/2009.

Dodaj komentarz