Home / Z archiwum / NAGRODA IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA PO RAZ 59.

NAGRODA IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA PO RAZ 59.

Uroczystość wręczenia LIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się 28 czerwca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Kapituły bp Marian Duś. Sylwetki i dorobek laureatów prezentowali: Marek Koryciński, Ziemowit Gawski, ks. prof. Roman Dzwonkowski, Zbigniew Borowik. Tegoroczną edycję nagrodę przyznano w kilku kategoriach.

Nagrodę specjalną przyznano Franciszkańskiemu Centrum św. Maksymiliana w Oświęcimiu-Harmężach – za ekumeniczne budowanie pokoju, miłości i pojednania między narodami w duchu Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbego. Wyróżnienie odebrał kustosz Centrum o. Stanisław Czerwonka.

Nagrodę naukową wręczono:
� ks. prof. dr. hab. Edwardowi Kaczyńskiemu OP – za bogaty dorobek naukowy w zakresie teologii moralnej i biblijnej oraz za pracę dydaktyczną, organizacyjną i społeczną na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie;
� ks. prof. dr. hab. Franciszkowi Januszowi Mazurkowi – za prezentowanie personalistycznego wymiaru nauki społecznej Kościoła oraz za refleksję naukową nad prawami człowieka i godnością osoby ludzkiej;
� ks. prof. dr. hab. Marianowi Radwanowi SCJ – za pionierskie badania naukowe nad losami Kościoła katolickiego pod zaborem rosyjskim oraz za wielostronną działalność organizacyjną na rzecz odrodzenia religijnego na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia młodego pokolenia.


Laureaci LIX edycji Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka: Zdzisław Szostak, ks. prof. Franciszek Janusz Mazurek, o. Stanisław Czerwonka (reprezentował Frańciszkańskie Centrum św. Maksymiliana w Oświęcimiu-Harmężach), o. prof. Edward Kaczyński OP, ks. prof. Marian Radwan SCJ, Jerzy Kulczycki
Fot. W. Okoński

Nagrodę artystyczną wręczono Zdzisławowi Szostakowi – za monumentalne i porywające dzieło muzyczne „Missa latina”.

Nagrodę zagraniczną przyznano państwu Aleksandrze i Jerzemu Kulczyckim działaczom polonijnym z Londynu – za działalność wydawniczą i społeczną służącą propagowaniu kultury polskiej w Kraju i na Zachodzie. Odebrał ją Jerzy Kulczycki. Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka przyznała Kapituła, obradująca w dniu 23 maja 2006 r. w Zamościu pod przewodnictwem ks. bp. prof. dr. hab. Jana Śrutwy – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp dr Marian Duś (wiceprzewodniczący), ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba, ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, Ziemowit Gawski, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik (sekretarz),

AF

OLSZTYN

W ramach Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej odbyła się w Olsztynie kolejna sesja na temat „Godność człowieka niezbywalnym prawem i fundamentem życia społecznego”. Z wykładem „Cywilizacja a współczesne spory antropologiczne” wystąpił ks. prof. dr hab. Marian Machinek MFS, etyk, kierownik zakładu etologii praktycznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mówił o etycznej stronie technik biomedycznych oraz przedstawił dwa „konkurencyjne” sposoby rozumienia godności człowieka, z których jeden wywodzi się z tradycji judeochrześcijańskiej, drugi z tradycji oświeceniowej. Mówca stwierdził, że mamy dziś do czynienia z fundamentalnym sporem o człowieka, który toczy się nie tylko wśród filozofów, teologów, lekarzy, bioetyków, ale też w mediach oraz w całych społecznościach i w każdym z ludzi. Spór ten polega na odpowiedzi na pytanie, czy godność osoby ludzkiej, prawa człowieka są wpisane w naturę ludzką przez Stwórcę, czy są z nadania ludzkiego.

Drugim prelegentem był Zbigniew Borowik red. naczelny „Społeczeństwa” oraz redaktor naczelny IW Pax. Jego wykład nosił tytuł „Godność człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”. Mówca przypomniał dwie drogi uzasadniania godności człowieka: filozoficzno-etyczną (rozumową) i teologiczną.

Organizatorami sesji byli: Oddział Warmińsko-Mazurski „Civitas Christiana”, Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie, Akcja Katolicka, Ruch Społeczny „Opcja Ubogich” oraz Diakonia Narodu Ruchu Światło-Życie

(T)

LUBLIN

Oddział Lubelski „Civitas Christiana” oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „ETOS” zorganizowały spotkanie ze Zbigniewem Borowikiem, redaktorem naczelnym Instytutu Wydawniczego Pax oraz polskiej edycji włoskiego dwumiesięcznika „Społeczeństwo” na temat „Godność człowieka podstawą ładu społecznego”.

Godność (łac. dignitas), to szczególna wartość człowieka, wrodzona i niezbywalna, która nie ma swojej antytezy (jak np. przeciwieństwem miłości jest nienawiść). Mówca podkreślił, że teksty Jana Pawła II są źródłem wiedzy na temat zagadnienia godności człowieka (szczególnie przemówienie wygłoszone w Warszawie na Placu Zwycięstwa w 1979 r. oraz adhortacja Christifideles laici). Godność stanowi źródło praw człowieka.

Kolejnym zagadnieniem analizowanym przez mówcę był problem tolerancji osób o odmiennych zapatrywaniach na sferę życia społecznego czy religijnego. W tym aspekcie ujawniła się także kwestia dyskryminacji. Podczas dyskusji, Marek Koryciński przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie zauważył, że tak jak Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od kwestii godności człowieka, tak jego następca na Stolicy Piotrowej powraca do tematu budowania świata na mocnym i pewnym fundamencie. Benedykt XVI, odnosząc się do dzieł swego poprzednika, nawołuje Europę do powrotu do korzeni. Dziś próbuje się idealizować problem godności człowieka. Pytanie, jakie w tym aspekcie należy zadać, brzmi: jak dialogować z ludźmi niewierzącymi?

Według prelegenta, kluczem do rozwiązania problemu staje się właściwe pojmowanie tolerancji, która pozwala na dialog, jednak przy uwzględnieniu podstawowych norm prawnych. Dodał przy tym, że dziś Europa domaga się poszanowania ludzkiej godności, ale jednocześnie nie chce uznać jej źródła. Pokazały to dyskusje prowadzone nad kwestią umieszczenia w preambule konstytucji Unii Europejskiej odwołania się do Boga.

Do dyskusji włączył się dr Zygmunt Kozak. Na licznych przykładach zaczerpniętych z literatury polskiej i powszechnej, ukazał czym jest godność człowieka oraz przedstawił drogi jej poszukiwania przez bohaterów literackich. Na wymienienie zasługuje tu przywołana przez p. Kozaka postać Fausta z książki Goethego. Temat został podjęty także w „Dziadach” Adama Mickiewicza, „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego oraz w dziełach Alberta Camusa. Mocno zaznaczona została kwestia poszukiwania przez bohaterów własnej wartości. Dyskusja wykazała jak ogromne znaczenie dla rozwoju człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, ma właściwe rozumienie godności człowieka. Bez uświadomienia sobie jej znaczenia, człowiek i społeczeństwo nie rozumieją samych siebie.

Konkurs poetycki o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”
PietrkieKatolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana Oddział w Płocku po raz trzydziesty drugi ogłasza

Konkurs Poetycki o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”

Tym razem Konkurs adresowany jest do autorów, którzy jeszcze nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach twórczych.
1. Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach, opatrzonych godłem. Tematyka dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
2. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym , co prace konkursowe godłem, prosimy podać imię , nazwisko, adres, telefon, datę urodzin oraz krótką notę biograficzną.
3. Nadesłane zestawy wierszy oceni Jury powołane przez organizatorów w skład którego wejdą krytycy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji konkursu.
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
5. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
7. Laureaci Konkursu otrzymają wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufundowane przez organizatorów i sponsorów Konkursu.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs wierszy.

Specjalna nagroda Przewodniczącego Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przyznana będzie za debiut autorowi, który nie przekroczył jeszcze 30 lat i jest przed debiutem książkowym (kategoria „debiut” – prosimy zaznaczyć przy godle autora). Dodatkowe informacje – tel. 024 262 85 29 Prace Konkursowe prosimy nadsyłać do 15 października 2006 r. na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 / 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”

JOANNA IZBICKA

RYPIN

Po raz piąty Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza. Wzięło w nim udział ponad 70. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Rypina i powiatu rypińskiego.

Uczestnicy prezentowali utwory poetów Ziemi Dobrzyńskiej: Jadwigi Gumińskiej, śp. Henryki Tuchalskiej. Jadwigi Jałowiec, Alicji Wiśniewskiej, Edwarda Walasiewicza, Mikołaja Konczalskiego, Zbigniewa Żuchowskiego, a przede wszystkim Jerzego Pietrkiewicza, m.in. „Warsaw Concerto” napisany 13 sierpnia 1943 r. dla pokrzepienia serc młodych powstańców w płonącej stolicy. Tradycyjnie na tę okoliczność Patron konkursu nadesłał z Londynu okolicznościowy wiersz (tym razem radosny i wesoły). Kopię rękopisu organizator konkursu wręczył każdemu dziecku na pamiątkę.

Recytacje oceniało jury w składzie: Elwira Żuchowska, Małgorzata Wysocka, Danuta Gronkowska (MOK). Podczas jego obrad uczstnicy obejrzeli wystawę prac dziewięciu artystów z Warszawy i Krakowa – „Ikona współczesna”. Zapoznano się z duchową i materialną techniką pisania ikon na lipowych deskach.


Recytatorzy, opiekunowie, jury i organizatorzy konkursu w Rypinie
Fot. Krzysztof Rutkowski

Organizator składa gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu, zaprasza na przyszły rok. Polonistkom, które przygotowały recytatorów oraz Ryszardowi Jankowskiemu, inspektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania, Alicji Tuszko z Urzędu Miejskiego, a także Tadeuszowi Jaroszewskiemu sekretarzowi starostwa powiatowego, serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji V edycji konkursu.

ZENOBIA ROGOWSKA

SUSZ

Parafia św. Rozalii w Suszu oraz miejscowy Oddział „Civitas Christiana” zorganizowały spotkanie z inż. Zygmuntem Marciniakiem z Iławy, który zaprezentował temat „Świat, Polska i Kościół” po Wielkim Pontyfikacie. Kolejne ze spotkań w Suszu poświęcone było polskiej tradycji maryjnej, a prowadził je Zbigniew Połoniewicz z Ostródy.

(T)

SZCZECINEK

Temat IX edycji Dekanalnego Konkursu Plastycznego nawiązywał do tegorocznego hasła naszego Stowarzyszenia i brzmiał: „W trosce o godność człowieka”. Nadesłano 136 prac z piętnastu szkół podstawowych, pięciu gimnazjów, przedszkola, świetlicy i Ośrodka Kultury. Napłynęły również prace spoza dekanatu, głównie z tych szkół, które od lat biorą w nim udział. Jury w składzie: Władysław Fijałkowski (przewodniczący), Joanna Sakrajda (sekretarz) i Andrzej Mrozicki, przyznało13 nagród i 23 wyróżnienia. Poza werdyktem jury zostały przyznane trzy nagrody specjalne ufundowane przez Krzysztofa Puca, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego „Civitas Christiana”, Piotra Pokutyckiego przewodniczącego szczecineckiego „Civitas Christiana” oraz Dekanalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Rangę konkursu podnosi fakt, że oprócz patronatu szczecineckiego dekanatu od trzech lat patronat nad konkursem obejmuje Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie. Z ramienia tego wydziału na finale gościliśmy s. Bernadetę Lewicką, która w krótkim wystąpieniu przybliżyła zebranym kwestię godności człowieka we współczesnym świecie. Patronat medialny nad konkursem objął dwutygodnik „Szczecinecki Temat” i „Głos Pomorza”. Obecne również były dwie lokalne telewizje kablowe, dzięki którym relacje z przebiegu uroczystości zostały przekazane mieszkańcom Szczecinka i okolic.

Wyjątkowo ciepłą atmosferę uroczystości podniosły wypowiedzi nauczycieli, podkreślające wartości takich przedsięwzięć i ogromne ich znaczenie dla wychowania młodego pokolenia.

Obok wręczenia nagród młodym laureatom, głównego punktu programu finału konkursowego, nie zabrakło wspólnej modlitwy, którą poprowadził o. Antoni Hebda opiekun szczecineckiego „Civitas Christiana”. Nad całością czuwała wiceprzewodnicząca oddziału „Civitas Christiana” w Szczecinku Krystyna Czajka-Opanowicz.


Laureaci II kategorii wiekowej (kl. IV – VI), przewodniczący jury Władysław Fijałkowski, s. Bernadeta Lewicka, Waldemar Popławski i Krystyna Czajka-Opanowicz
Fot. Krzysztof Opanowicz

KRZYSZTOF OPANOWICZ

PRUDNIK-LAS

Podczas XVIII Prudnickiego Spotkania Modlitewno-Formacyjnego, pielgrzymi „Civitas Christiana” z Opolszczyzny oraz województw ościennych spotkali się w sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie – miejscu internowania Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, by wspólnie modlić się o jego rychłą beatyfikację. Uroczystej koncelebrze przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz w otoczeniu wiceprowincjała prowincji wrocławskiej o. Damiana Stachowicza, dziekana dekanatu prudnickiego ks. dr. Stanisława Bogaczewicza, opiekuna oddziału prudnickiego „Civitas Christiana” o. Kazimierza Wąsika OH. W uroczystościach wziął udział wojewoda opolski Bogdan Tomaszek oraz Henryk Koch członek prezydium ZG Stowarzyszenia i przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego „Civitas Christiana”.


Kardynał H. Gulbinowicz święci sztandar Opolskiego Oddziału „Civitas Christiana”
Fot. Józef Pixa

W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Kardynał wspomniał trudne czasy powojenne. Pius XII miał ogromne zaufanie do kardynała Wyszyńskiego. Dał mu specjalne uprawnienia w Kościele polskim. Pochylając się dziś nad nauką społeczną kardynała Stefana Wyszyńskiego należy zauważyć, że to on wyczytał z Pisma Świętego i Ojców Kościoła, że najważniejszą osobą po Bogu jest człowiek jako król wszelkiego stworzenia mający prawo do wolności, do pracy, do nauki, do samostanowienia o sobie. Nie zrozumiemy do końca człowieka, jeżeli nie szanujemy tej instytucji jaką jest rodzina – najważniejsza instytucja na ziemi.

Ks. Kardynał zwrócił szczególną uwagę na stosunek rodziców do dzieci. „Czcij ojca swego i matkę swoją”. To rodzice powinni być ważniejsi dla dziecka od nauczyciela, dyrektora, księdza. To, co ojciec i matka wyryją w świadomości dziecka od najwcześniejszych lat, pozostaje w nim na całe życie. I źle jest, jeżeli nie mamy czasu na rozmowy z naszymi dziećmi. Tak, jak dzielimy się z dziećmi dobrami materialnymi, tak trzeba dzielić się też dobrami duchowymi.

Uroczystą liturgię wzbogacił swym występem żeński kwartet Cantemus z Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianum z Opola. Zaś po Mszy św. młodzież z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Opola przedstawiła program słowno-muzyczny pt. „Godność człowieka w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”, przygotowany pod kierownictwem mgr Anny Winiarskiej.

Pod koniec uroczystej celebry miało miejsce poświęcenie przez Księdza Kardynała sztandaru Opolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Tradycyjnie już po uroczystościach religijnych wszyscy zebrani zostali zaproszeni na piknik.

JÓZEF PIXA

BIAŁYSTOK

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Klub Inteligencji Katolickiej zorganizowały spotkanie poświęcone przesłaniu Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski. Swymi refleksjami dzielili się: ks. Czesław Gładczuk wykładowca Archidiecezjanlnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ks. Andrzej Proniewski profesor AWSD, ks. Aleksander Dobroński kapelan harcerzy, Honorata Zimnoch reprezentująca Duszpasterstwo Akademickie, Radosław Garbecki alumn AWSD, Tomasz Kuc dziennikarz TVP Białystok.

Zaproszeni goście, przywołując ważne momenty związane z pielgrzymowaniem Piotra naszych czasów, podkreślali, że nasze, czasem odświętne doświadczanie wiary w spotkaniach pielgrzymkowych, związane było z osobistymi próbami odpowiedzi na pytanie: Jak nauczanie na temat wiary wpłynie na nasze życie osobiste, relacje w rodzinie, w miejscu pracy oraz w całym życiu społecznym? Szczególnie mocno zaakcentowano fakt, że pielgrzymka Benedykta XVI wpisała się wyraźnie w dziedzictwo Jana Pawła II.

Zwrócono też uwagę na trudny problem relatywizmu, który wkrada się w różne sfery naszego życia.

Do przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI będziemy wracać, by odczytywać wyzwania, przed jakimi staje nasz Kościół, a jednocześnie próbować na nie odpowiadać w duchu wiary.

B.W.

GDAŃSK

W Galerii Mariackiej na kolejnym spotkaniu Ośrodka Edukacji Narodowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” omawiano Stanowisko Zarządu Głównego w sprawie edukacji i wychowania w polskich szkołach. Poruszane w nim problemy zainspirowały uczestników do burzliwej dyskusji, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, administracji samorządowych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Obecna była również przewodnicząca MK NSZZ „Solidarności” Bożena Brauer.

W dyskusji stwierdzono, że fascynacja naszego społeczeństwa nauczaniem Jana Pawła II nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w przebiegu procesu wychowawczego w polskich szkołach. Przewodniczący Ośrodka sformułował tezę, że odpowiedzialność za ten stan rzeczy w dużej mierze ponoszą osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska w naszym społeczeństwie, manifestujące przy tym w sposób wyrazisty przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Powinny one wreszcie w sposób zdecydowany rozpocząć szeroko zakrojoną debatę „bez znieczulenia” nad bieżącymi procesami i konkretnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w środowisku szkolnym. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie wspólnie z nauczycielami fundamentu moralnego, na którym można byłoby oprzeć działania wychowawcze.

Wielokrotnie akcentowano, że preambuła obowiązującej Ustawy o systemie oświaty, we fragmencie mówiącym o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości oraz uniwersalnych zasad etyki, jest w zasadzie martwą literą. Dyskutanci przyznali również, że przyczyną kryzysu wychowawczego w szkołach są nie tyle błędy wychowawcze, których zawsze – jak na oczekiwania – będzie za dużo, lecz powszechnie odczuwany brak jednoznacznego systemu wartości, do którego można by się odnieść przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wynikająca stąd perspektywa niejasnych, niemerytorycznych rozwiązań jest bezpośrednią przyczyną szerzącego się relatywizmu moralnego. W efekcie spotykamy się z częstym ,,niedostrzeganiem” problemów lub wręcz ich ukrywaniem.


Od prawej: Elżbieta Lamparska – wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dr Anna Lis – wicekurator, wiceprezydent Gdyni – Ewa Łowkiel, Adam Krawiec – pomorski kurator, dr Marek Golemski – sekretarz O.E.N, dr Ferdynand Froissart – przewodniczący O.E.N.

Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się postanowieniem opracowania, w ramach Ośrodka Edukacji Narodowej, szkolnego kodeksu etycznego nauczyciela i ucznia wraz ze stosownymi procedurami, bazującego zgodnie ze wspomnianą preambułą na chrześcijańskim systemie wartości i uniwersalnych zasadach etyki oraz poddanie go pod ogólnopolską debatę.

F. F.

JĘDRZEJÓW

„Świętokrzyskie – moja mała Ojczyzna” to temat w różnych formach realizowany w „Civitas Christiana” w Świętokrzyskiem. Oddział Miejski w Jędrzejowie zorganizował konkurs pod hasłem „Moja rodzina – moje miasto”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Jędrzejów. Celem było zainteresowanie młodzieży historią i tradycją swojej rodziny, a także dziejami własnego miasta lub wsi. W pracach złożonych na konkurs uczniowie zastosowali różne formy wypowiedzi: opowiadanie, wywiad, wspomnienie, list, techniki plastyczne.

Spotkanie podsumowujące odbyło się z udziałem uczestników konkursu, nauczycieli i zaproszonych gości. Na wstępie Wojciech Zwierzchowski historyk, nauczyciel miejscowego Liceum Ogólnokształcącego przedstawił zarys historii regionu jędrzejowskiego. Przyznano cztery równorzędne nagrody: Agnieszce Bukowiec, SP Skroniów (za pracę „Zwierzenia hodowcy”), Magdalenie Kurczak, SP nr 4 w Jędrzejowie (za opowiadanie „Zjazdy rodzinne”), Oldze Madyś, SP nr 4 w Jędrzejowie (za „Dzieje mojej rodziny” – praca przedstawiająca drzewo genealogiczne do piątego pokolenia) i Marcie Marzec, SP Skroniów (za „Moje wspomnienia”).

Wyróżniono prace: „Wigilia z wojną w tle” Dominiki Nawrot, „Ginące zawody – wywiad z rymarzem” Marty Fatygi, „List do Ani. Wspomnienie o Andrzeju Wojteckim” Aleksandry Kasperek, „Hodowca gołębi – niezwykła pasja” Martyny Putowskiej, „Motocykle – niezwykła pasja” Dominiki Chabuz oraz pracę plastyczną „Drzewo genealogiczne” Martyny Zapart.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Przewodniczący Zarządu Oddziału Miejskiego Janusz Dzięcioł podziękował nauczycielkom Ewie Fortunce, Danucie Gibas i Marcie Liburskiej za patronat nad tym konkursem oraz Teresie Lato za przewodniczenie komisji konkursowej. Tadeusz Kantor przewodniczący Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego zachęcał organizatorów do kontynuacji podobnych inicjatyw w przyszłości.

TL

PIOTRKOWICE

W ramach realizacji przez Oddział Świętokrzyski programu Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej kolejny raz zorganizowano „Dzień Skupienia” w sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach. Sanktuarium to ufundowała rodzina Rokszyckich na miejscu słynącego łaskami krzyża, za którego pośrednictwem uzdrowiona została żona fundatora. Przy kościele dobudowano kaplicę Matki Boskiej Loretańskiej, wzorowaną na architekturze włoskiego Loreto. Sanktuarium opiekują się ojcowie karmelici bosi, którzy byli gospodarzami naszego dnia skupienia. Po Mszy św., której oprawę modlitewną i muzyczną zapewnili członkowie z oddziału jędrzejowskiego, o. Józef wygłosił prelekcję o znaczeniu modlitwy w życiu katolika.

Kolejnym punktem pobytu w sanktuarium było wysłuchanie odczytu na temat historii sanktuarium, historii karmelitów bosych oraz znaczenia szkaplerza. Uczestnicy spotkania odwiedzili jeszcze późnogotycki kościół pw. św. Stanisława oraz charakterystyczne dla Piotrkowic miejsce „Tarnoskała” – pozostałości po osiemnastowiecznym zespole pałacowym.

TERESA LATO

ZDUŃSKA-WOLA

Oddział „Civitas Christiana” po raz trzeci zorganizował festyn integracyjny. Uczestniczyli w nim podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bonex”, dzieci z klas integracyjnych szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, opiekunowie, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zduńskiej Woli oraz członkowie Stowarzyszenia. W części artystycznej znalazły się m.in. występy zespołów tanecznych z Miejskiego Domu Kultury pod kierownictwem Anety Barton, występy solowe Aleksandry Bednarskiej z Miejskiego Domu Kultury, skecze zduńskowolskiej grupy teatralnej „Poczekalnia”, a także programy artystyczne przygotowane przez zaproszonych gości. Organizatorzy sprawili dzieciakom radość zapraszając policjantów, którzy zaprezentowali pokaz tresury psów policyjnych. Zaprezentowano wystawę plastyczną przygotowaną przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bonex”.

Celem przedsięwzięcia było pokazanie i uświadomienie, że każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, by móc przeżywać wszelkie smutki i radości życia codziennego. To właśnie w tym dniu mieliśmy szansę na pełną integrację, pomimo że należymy do różnych grup, stowarzyszeń i instytucji. W tym momencie stało się nieważne, czy ktoś jest chory czy zdrowy, bardziej lub mniej sprawny. Swoim występem nawiązały do tego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli. Pokazały one, że kolor skóry, oczu, włosów, narodowość czy jakakolwiek choroba są nieistotne. Wszyscy jesteśmy tacy sami, a drobne różnice ubogacają nas samych, przez co świat jest ciekawszy. Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie sponsorzy: piekarnia Andrzeja Knery oraz masarnia państwa Czestków.

MAGDALENA STĘPIEŃ

Polonijne warsztaty w Reptach

Trzy organizacje „Euromost”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyskiej i bytomski Oddział „Civitas Christiana” zorganizowały w Reptach k. Tarnowskich Gór „Polonijne warsztaty”. W salezjańskim ośrodku przez kilkanaście dni młodzi Polacy z Ukrainy (Drohobycz, Borysław) oraz Niemiec (Essen) doskonalili znajomość języka polskiego oraz poznawali naszą kulturę. W warsztatach wzięło udział również kilkunastu uczniów szkoły salezjańskiej z Bytomia. Łącznie w Reptach wypoczywało i uczyło się 60 młodych ludzi. Młodzież sporo zwiedzała, m.in. Kraków, Wrocław, Tarnowskie Góry i Bytom.

Bytomski „Civitas Christiana” zafundował młodzieży pielgrzymkę do Częstochowy. Dla większości gości z zagranicy był to pierwszy pobyt w duchowej stolicy Polski. Jasna Góra wywarła na nich niezapomniane wrażenie.

PAWEŁ KACHEL

TARNOBRZEG

Wierna kopia Całunu Turyńskiego, świadka męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, została sprowadzona z inicjatywy Oddziału „Civitas Christiana” do Tarnobrzega. Wierni mogli modlić się przed kopią Ikony Całunu. Została odprawiona Msza św., podczas której w homilii ks. Roman Hnat przybliżył zebranym historię tego wizerunku. Po liturgii, członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Jan Juszczak zapoznał zebranych z dotychczasowym stanem wiedzy nt. Całunu Turyńskiego. Prelegent przedstawił fakty przemawiające za autentycznością wizerunku i porównał je z opisami męki, śmierci i zmartwychwstania zawartymi w Ewangeliach. Zdaniem naukowców, niezwykle prawdopodobna jest hipoteza, że widniejąca na nim postać, zniekształcona przez nieludzkie męczeństwo, jest wizerunkiem Chrystusa z Ewangelii.

Ci, którzy oglądali Całun z bliska, mówią o niezwykłych doznaniach. Płótno otacza coś w rodzaju aury świętości. Sługa Boży Jan Paweł II z racji wystawienia Całunu na widok publiczny w 1998 roku powiedział: „Dla wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Całun jest zwierciadłem Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelia opowiada o męce i śmierci Jezusa, że każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, dozna wewnętrznego poruszenia i wstrząsu”.

RAFAŁ TRACZ

KRAKÓW

– Jestem bardzo szczęśliwa, ze mogłam przyjąć Komunię św. z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI. To wyróżnienie dla mnie i stowarzyszenia – mówi Bogumiła Piekarz przewodnicząca Zarządu Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Brzesku i wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia, który jest czynnym uczestnikiem Forum Dialogi i Współpracy Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich w Krakowie. Znalazła się w gronie niewielu osób, które podczas Mszy św. w niedzielę 28 maja br. na Krakowskich Błoniach otrzymały Komunię św. z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI.

Dodaj komentarz