Home / Historia / Październik

Październik

1 października 1409 r.

W nowo rozpoczętej wojnie Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim wojska zokonne zdobyły i spaliły Bydgoszcz. Po 5 dniach Polacy odbili miasto. Zawarto rozejm do wiosny roku następnego.

4 października 1705 r.

W Warszawie odbyła się koronacja Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski.

5 października 1733 r.


Elekcja Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski na polach Woli pod Warszawą. Jednocześnie pod Kamionem na prawym brzegu Wisły pod strażą rosyjskich bagnetów odbyła się elekcja Augusta III Sasa. W obronie Leszczyńskiego wystąpiła Francja.

6 października 1656 r.


W bitwie pod Prostkami wojska hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego rozbiły szwedzkie wojska posiłkowe pod dowództwem Bogusława Radziwiłła. Tatarzy będący na służbie Rzeczypospolitej weszły do Prus i spustoszyły je.

9 października 1502 r.

Turcja podpisała Pokój z Polską na sto lat.

10 października 1372 r.

Król Ludwik Węgierski ustanowił Władysława Opolczyka wielkorządcą Rusi Halicko-Włodzimierskiej.

14 października 1660 r.

Zakończyła się kampania cudnowska, w której wojska polskie pod dowództwem Stanisława Rewery Potockiego i Jerzego Lubomirskiego rozbiły wojska rosyjskie Wasyla Szeremietiewa, a kilka dni wcześniej posiłki Jerzego Chmielnickiego – syna Bohdana.

18 października 1672 r.


W Buczaczu podpisano traktat z Turcją, który oddał jej całe Podole wraz z twierdzą Kamieniec. Był to skutek zdobycia Kamieńca Podolskiego przez Turków w 26 sierpnia 1672 r.

19 października 1592 r.


W Warszawie zakończył się sejm inkwizycyjny pod czas którego kanclerz Jan Zamoyski postawił zarzuty królowi Zygmuntowi III Wazie, że ten zamierzał odstąpić koronę Maksymilianowi Habsburgowi za 400 tys. talarów, a sam udać się do Szwecji, aby pilnować spraw dynastycznych. Jako król Szwecji miał zatrzymać również Estonię. Król wiele tez kanclerza potwierdził i przyrzekł, że korony się nie zrzeknie, a w sprawach szwedzkich będzie się radził senatu.


20 października 1600 r.


W bitwie nad Telezyną hetman Jan Zamoyski pokonał wojska hospodara mołdawskiego Michała Walecznego

23 października 1501 r.

Król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził Unię Polski i Litwy zawartą w Piotrkowie 3 października. Unia wprowadzała pojęcie wspólnego państwa, ujednolicała system monetarny i obronę oraz oddawała elekcję władcy w ręce senatu, w którym mieli zasiadać biskupi, wojewodowie i kasztelanowie.

25 października 1382 r.


Na zjeździe rycerstwa w Radomsku przedstawiciele Wielkopolski i Małopolski opowiedzieli się przeciw dalszej unii personalnej z Węgrami, ale się za przyjazdem do Polski jednej z córek Ludwika Andegawena, która byłaby koronowana na Króla Polski.

25 października 1655 r.


Hetman Wielki Litewski Janusz Radziwiłł uznał się poddanym króla szwedzkiego.

28 października 1423 r.

W Warce król Władysław Jagiełło wydał statut, na mocy którego ograniczono prawa mieszczan i chłopów, wzmocniono rolę szlachty w kształtowaniu i egzekucji prawa wobec chłopów.

28 października 1138 r.

Na sochaczewskim zamku zmarł książę Bolesław Krzywousty. Na mocy ustaleń, zwanych „testamentem Krzywoustego” podzielono państwo między 5 jego synów, którzy panowali po sobie kolejno. Okres ten trwający ponad blisko 200 lat (do 1306 r.) nazywano „Rozbiciem dzielnicowym”. Ostatnią dzielnicą włączoną na powrót do królestwa polskiego w 1526 r. było Mazowsze.

oprac. Radosław Kieryłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 10/2009.

Dodaj komentarz