Home / Z archiwum / Posiedzenie Zarządu Głównego 2006

Posiedzenie Zarządu Głównego 2006

Temat patriotyzmu, mimo że bliski członkom „Civitas Christiana”, jest trudny i łatwo go zbanalizować, sprowadzając do świąt i uroczystości rocznicowych. Nie należy też sprowadzać go do zbioru idei czy upodobań. Jak podkreślił Karol Irmler wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia, patriotyzm wyrasta z gleby chrześcijańskiej i jest owocem wiary, bowiem miłość ojczyzny jest jednym ze sposobów realizowania miłości Boga i bliźniego. Jako postawa życiowa łączy się z jakąś formą podporządkowania dążeń osobistych sprawom narodu i ojczyzny. W pracy formacyjnej musimy pokazywać chrześcijański sposób widzenia narodu, a w konsekwencji patriotyzm jako wyraz godności człowieka, jego praw, obowiązków oraz miłości ojczyzny.

Jako hasło programowe na rok 2007 Zarząd Główny przyjął temat: Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego. Hasła programowe z ubiegłych lat kierowały uwagę na różne aspekty miłości do ojczyzny. Tym razem – jak stwierdził Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego – wchodzimy w samo centrum sporu, nie tylko o współczesny kształt patriotyzmu, ale o przyszłość Polski, o przyszłe pokolenia; sporu z tymi, którzy patriotyzm odrzucają, ale także z tymi, którzy z przesłanek nacjonalistycznych pojmują go w sposób pogański, wprowadzając zamęt i szkodząc sprawie narodu. Dziś wyraźnie widać, że przy różnych okazjach, jak ostatnio przy dyskusji nt. wprowadzenia do szkół wychowania patriotycznego, czy przy sporach o prawdę historyczną, następują frontalne ataki różnych środowisk.

Podmiotem patriotyzmu jest człowiek z jego osobową wartością. Nie byłoby godności narodu, gdyby nie była uszanowana godność człowieka nadana przez Stwórcę. Oczywiście, dla prawidłowej formacji potrzebna jest wiedza, ale jest ona niewystarczająca. Bo w ostateczności to, co nazywamy patriotyzmem, kształtuje się w sercu i sumieniu człowieka. Nie da się tego zadekretować, ani prosto nauczyć, można tylko pomagać, aby się rozwijało.

Po raz pierwszy już w połowie roku podjęto temat pracy w stowarzyszeniu w roku następnym. Uczyniono tak nie tylko dlatego, że początek roku przyszłego mógłby upłynąć na planowaniu pracy, ale także, aby ze względu na wagę tematu, dobrze się do niego przygotować. Projekt uchwały w sprawie zadań programowych oraz pracę Zespołu Programowego przedstawił wiceprzewodniczący Karol Irmler.

Często wskazuje się na rolę obecności w środowiskach lokalnych ludzi reprezentujących wartości, na potrzebę pojawienia się, obok uczuć sentymentalno- historycznych, patriotyzmu powiązanego z postawami obywatelskimi, z zaangażowaniem w codzienność. Zwrócono uwagę, że w naszym sposobie myślenia łączymy patriotyzm z ojczyzną i narodem, a zupełnie w innym porządku łączymy państwo, społeczeństwo i obywatelskość. Powiązanie tych rozdzielonych płaszczyzn może pomóc wiązać miłość ojczyzny z zwymogami nowoczesności. Patrząc na kulturę europejską, widzimy zagubionego, osamotnionego człowieka, bez Boga, bez rodziny i narodu, o czym wspomina Jan Paweł II w adhortacji Eclesia in Europa.

Wielokrotnie powracano do roli, jaką powinny odgrywać zespoły formacyjno-zadaniowe. Projekty tworzone przez konkretne zespoły ludzi, rozpoznających swoje środowiska, przyniosą diagnozę – obraz wyzwań i potrzeb, jakie odczytują członkowie naszej organizacji. W dyskusji zwracano uwagę, że pytania postawione w uchwale członkom organizacji zachęcają do zastanowienia się, jak widzą obecną sytuację w Polsce, jak osobiście mogą włączyć się w planowane przedsięwzięcia oparte o diagnozę sytuacji w społeczności lokalnej. Nie można pomijać pytania, czy podejmowane przez nas zadania przynoszą wymierny skutek. Już na etapie planowania trzeba jasno wskazać zakładany efekt projektu. Przy planowaniu przyszłorocznych działań mają pomóc dokumenty dołączone do uchwały, proponujące pewien porządek myślenia i ujednolicający sposób formułowania wojewódzkich projektów. Przekazano je na ręce dyrektorów oddziałów.

Mówiono o tym, że marketing wsparty mediami używany jest do fałszowania historii, a w zbiorową świadomość wszczepiana jest podejrzliwość wobec tradycji i wartości patriotycznych. Potrzebne są dobrze pomyślane publikacje nt. patriotyzmu. W dyskusji wzięli udział m.in. Ferdynand Froissart, Jacek Stróżyński, Waldemar Jaroszewicz, Marek Koryciński, Zenobia Rogowska, Tomasz Nakielski, Jan Chłosta.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbywającego się 21 czerwca w Warszawie poświęcone zostało także sprawozdaniu z wykonania budżetu stowarzyszenia w ubiegłym roku. Temat przedstawił Jerzy Sołtys skarbnik ZG. Realizując wskazania art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości przedłożył projekty uchwał dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności stowarzyszenia. Piotr Hoffmann przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze wskazaniem Komisji rekomendował przyjęcie uchwał. Po dyskusji przedstawione uchwały Zarząd przyjął.

Józefiak sekretarz ZG. Przyjęto stosowne uchwały, m.in., w sprawach składów władz terenowych stowarzyszenia.

Protest Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” wobec przejawów szyderstwa i nietolerancji

„Warszawska parada równości” w dniu 10 czerwca 2006 r. okazała się nie tylko pokazem nietolerancji, ale wręcz manifestacją szyderstwa z osób i wartości bliskich nie tylko ludziom wierzącym, ale wszystkim wyrosłym i ukształtowanym w kulturze i cywilizacji europejskiej. Szczególnie bolesne i bulwersujące były akty szyderstwa z Ojca Świętego Jana Pawła II.

Odwołując się do sumienia obywatelskiego społeczeństwa kategorycznie protestujemy wobec takich aktów duchowego i moralnego barbarzyństwa, a od władz Warszawy, ale także naszego Państwa oczekujemy zdecydowanej reakcji wobec sprawców takich poczynań.

Warszawa 13 czerwca 2006

UCHWAŁA Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”z dnia 21 czerwca 2006 rokuw sprawie zadań programowych w 2007 roku.

§ 1.

1. Patriotyzm jest postawą miłości Ojczyzny i otwartości człowieka wobec świata wartości, stanowiących ojczyste środowisko życia człowieka i jego wspólnot. Poprzez patriotyzm każdy konkretny człowiek, rodzina, wspólnota lokalna czy narodowa daje świadectwo swej duchowej, kulturowej i politycznej tożsamości.

Patriotyzm jest wyrazem godności człowieka i Narodu, a także chrześcijańskim wymiarem miłości Boga i Ojczyzny, wyrasta, bowiem z gleby chrześcijańskiej, jest owocem i skutkiem głębokiej wiary.

2. Obecna rzeczywistość wskazuje na potrzebę nowego kształtu polskiego patriotyzmu, odpowiedzialnego za los i jakość życia pokoleń Polaków i ich państwa, patriotyzmu zakotwiczonego w solidarnym, demokratycznym społeczeństwie obywatelskim, czerpiącego z przeszłości i jednocześnie ufnie i z odwagą spoglądającego w przyszłość. Taki patriotyzm będzie przyczyniał się do tworzenia kapitału społecznego naszego Narodu i jego państwa oraz do umacniania godnej pozycji Polski we wspólnocie narodów.

3. Pragnąc „służyć człowiekowi w społeczeństwie” w duchu wyznawanej przez nas wiary, zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, kierując się szczególnie myślą i wskazaniami Sługi Bożego Jana Pawła II i obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, a także realizując uchwały Walnego Zebrania podejmiemy w roku 2007 szerszą refleksję nad zagadnieniami patriotyzmu w aspekcie godności człowieka i narodu. Pragniemy pokazać chrześcijańską wizję narodu i państwa, a w konsekwencji patriotyzmu jako wyrazu godności człowieka oraz miłości Ojczyzny.

Dlatego przyjmujemy na rok 2007 następujące hasło programowe: „Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego”

4. Powyższe hasło programowe wyznacza następujące priorytety:

I. Kształtowanie postaw patriotycznych Polaków wobec wyzwań współczesności.

II. Przywracanie pamięci i przekazywanie dziedzictwa ojczystych wartości, począwszy od własnej rodziny, poprzez „małą ojczyznę” do wspólnoty Narodu i państwa.

III. Przełamywanie bierności obywatelskiej – kształtowanie etosu życia wspólnot lokalnych w wymiarze: społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym;

5. Realizacja tych zadań jest obowiązkiem wszystkich struktur Stowarzyszenia, a w szczególności Ośrodków Formacji Katolicko Społecznej i zespołów formacyjno zadaniowych. Ma ona służyć kształtowaniu duchowej, intelektualnej, społecznej, wspólnotowej i patriotycznej formacji naszych członków i sympatyków, a także stawać się źródłem inspiracji dla podejmowania konkretnych zadań na polu kultury, samorządu, pracy i polityki społecznej oraz rodziny i ochrony życia.. Temu także winny służyć dwumiesięcznik „Społeczeństwo”, pismo „Nasz Głos” Zeszyty problemowe „Życia i Myśli” i inne opracowania programowo – formacyjne.

6. Powyższe zagadnienia powinny stać się także przedmiotem naszej refleksji między innymi podczas: XI Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Grobu Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz XXIII sympozjum „Stąd Nasz Ród”, XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, XII Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, oraz innych ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych spotkań i konferencji, a także poprzez nasz mecenat kulturalny na czele z Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka. Zachęcamy członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, aby realizując te zadania, szczególnie w zespołach formacyjno zadaniowych stawiali sobie ważne pytania:

– W jaki sposób rozważane zagadnienia realizują się w moim osobistym życiu?

– Jak doświadczam ich w życiu społecznym?

– Do czego uzdalnia mnie moja wiara i jak mogę to realizować w działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”?

7. Za realizację uchwały odpowiadają struktury statutowe i organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Zarząd Główny zobowiązuje te struktury do przygotowania planów pracy i projektów do 15 października 2006 r.

Jednocześnie Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG do opracowania do 30 czerwca br. harmonogramu i procedur przygotowania, realizacji, oceny i rozliczenia projektów, poprzez które realizowane będą zadania programowe i formacyjne w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Sławomir Józefiak

Przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski

Propozycje priorytetów (celów programowych)i zadań do uchwały programowej.

(Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Głównego)

Priorytet I Kształtowanie postaw patriotycznych Polaków wobec wyzwań współczesności;

Zadania programowe

1. Ukazywanie i utrwalanie religijno – moralnych podstaw patriotyzmu polskiego.

2. Kształtowanie etosu polskiego na kanwie historycznych i współczesnych wymiarów polskości,

Priorytet II Przywracanie pamięci i przekazywanie dziedzictwa ojczystych wartości, począwszy od własnej rodziny, poprzez „małą ojczyznę” do wspólnoty Narodu i państwa;

Zadania programowe

1. Prowadzenie edukacji patriotycznej w rodzinie, szkole i parafii oraz w organizacjach obywatelskich,

2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz podtrzymania tradycji narodowej, lokalnej i regionalnej i lokalnej,

Priorytet III Przełamywanie bierności obywatelskiej – kształtowanie etosu życia wspólnot lokalnych w wymiarze: społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym;

Zadania Programowe

1. Organizowanie i prowadzenie edukacji obywatelskiej,

2. Integracja i aktywizacja wspólnot lokalnych.

A. FRAHN

Artykuł ukazał się w numerze 8-9/2006.

Dodaj komentarz