Home / Książki / Praktyczny słownik biblijny

Praktyczny słownik biblijny

Praktyczny słownik biblijny, opracowany przez teologów katolickich i protestanckich, liczy ponad 5000 haseł. Może zarówno służyć praktyczną pomocą tym, którzy głoszą orędzie biblijne podczas sprawowania liturgii i na lekcjach religii, jak i dostarczyć podstawowych, rzeczowych informacji wszystkim, którzy chcą wniknąć w sens Słowa Bożego spisanego w Biblii.

Praktyczny słownik biblijny obejmuje hasła z zakresu następujących dziedzin:

Historia, geografia, etnografia biblijna

nazwy miejsc i miejscowości, imiona osób, informacje z zakresu starożytnej historii, geografii i etnografii.

Teologia biblijna

pojęcia i terminy z zakresu wiary biblijnej, np. zmartwychwstanie, odkupienie, wiara, grzech.

Historia form

wiadomości o charakterze języka biblijnego, o literackich formach i gatunkach, w których zostało przekazane Słowo Boże.

Historia religii

dane o religijnym otoczeniu Izraela, przybliżające ideowe dziedzictwo Biblii.

Hermeneutyka

w większości niebiblijne pojęcia, nieodzowne jednak do zrozumienia orędzia biblijnego, m.in. pojęcia filozoficzne i socjologiczne, społeczne struktury i tendencje.

Praktyczny słownik biblijny zawiera także:

Klucz do Biblii

przyporządkowujący poszczególnym jednostkom tekstu biblijnego (perykopom) hasła, które pomagają wniknąć w przesłanie zawarte w literze Pisma Świętego i odkryć jego aktualne znaczenie.

slownik

Więcej informacji oraz możliwość zakupu:

http://www.iwpax.pl/produkt-praktyczny-slownik-biblijny-544.html

/ss