Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Białystok

6 maja członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz KIK-u spotkali się w Muzeum Domu Kresowego w Białostoczku koło Kurian.

Muzeum jest przedsięwzięciem realizowanym przez rodzinę Cywińskich. Jego celem jest zachowanie i popularyzacja historii polskiego domu jako miejsca i środowiska wychowania patriotycznego, religijnego, estetycznego i kulturalnego.

Można tu obejrzeć krzyże, wizerunki Matki Boskiej, modlitewniki, druki religijno-dydaktyczne, pamiątki Sakramentów świętych, znaki religijności pokoleniowej- pielgrzymek i formacji, przynależności do stowarzyszeń. Są to dokumenty wiary i tradycji narodowej mieszkańców dawnej Archidiecezji Wileńskiej, Kresowian z Białej Rusi i Litwy. Niektóre z nich są zranione „ogniem i mieczem bezbożnym”, inne cudem ocalały z transportu na Syberię. Pamiątki te były świadectwem obecności Boga w kresowych domach. Pokój Babuni wprowadza w klimat codzienności tej niegdyś najważniejszej domowej nauczycielki życia.

W muzeum prezentowane są też domowe pamiątki po marszałku Józefie Piłsudskim. Wartość poznawczą i emocjonalną tych „spod serca wyjętych skarbów” pogłębia otoczenie kresowego salonu, w którego atmosferze rodziły się postawy i idee niepodległościowe, szacunek do tradycji i kultury narodowej.

W salonie można wysłuchać niezwykle interesującej, pogłębionej refleksji Ewy Cywińskiej „Matka Boska w tradycji polskiego domu”. Nabożeństwo majowe i pieśni maryjne dopełniły spotkania.

B.W.

* * *

W Auli św. Kazimierza przy parafii p.w. św. Rocha w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Rodzina, ale jaka?”, zorganizowane przez Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundację Edukacji i Twórczości oraz Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów KUL. Tym razem gościliśmy ks. prof. dra hab. Bronisława Mierzwińskiego, wykładowcę UKSW w Warszawie, który zaprezentował temat „Mężczyzna jako mąż i ojciec wobec wyzwań współczesnego świata”.

„Bóg, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę, wpisał w ich naturę specyficzne, odrębne, ale równocześnie uzupełniające się powołanie. Mężczyzna nie odnajdzie swojej tożsamości, a w konsekwencji nie zrozumie, na czym polegają jego zadania wobec siebie samego, wobec rodziny i społeczeństwa, jeśli nie odczyta poprawnie swojego powołania, które otrzymał od Stwórcy od początku” – podkreślił ks. Mierzwiński.

W trakcie wykładu nasz gość przedstawił, jaka powinna być rola ojca w rodzinie, i podkreślił, że ojcostwo jest darem, powołaniem i zadaniem. Aby uzdrowić współczesną rodzinę, trzeba przywrócić autorytet ojca. Brak autorytetu utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia mężczyźnie spełnienie jego roli, a przede wszystkim przekreśla funkcję wychowawczą wobec dzieci.

Wśród innych przyczyn kryzysu autorytetu ojcowskiego według ks. Mierzwińskiego można wymienić m.in. odrzucenie norm moralnych, bunt wielu młodych przeciwko wszelkim autorytetom, rozwój wolnych związków czy też skrajne ruchy feministyczne. Wykładowca, przywołując nauczanie Jana Pawła II, wymienił cztery podstawowe zadania stojące przed mężczyzną jako ojcem: wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte, troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego z żoną, pracę, która nie utrudnia życia rodzinnego, lecz utwierdza ją we wspólnocie i w stałości, oraz dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego.

W spotkaniu uczestniczyła duża grupa młodzieży oraz młodych małżeństw.

B.W.

Oświadczenie uczestników konferencji „Otoczmy troską życie”


|

Wykładowcy i uczestnicy konferencji „Otoczmy troską życie”, zorganizowanej 28 marca 2009 r. przez Klub Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział w Białymstoku, Portal Internetowy Pokolenie- jp2.pl, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Białymstoku, występują z apelem do Parlamentarzystów oraz właściwych resortów Rządu RP o zdecydowane działania, które doprowadzą do zaprzestania stosowania metody in vitro jako niegodziwej i naruszającej polskie prawo. Oczekujemy od organów resortu sprawiedliwości, że podjęte zostaną przewidziane prawem kroki niedopuszczające do zabijania życia ludzkiego.

Życie ludzkie jest najwyższym dobrem i jest święte od poczęcia do śmierci. Święte jest każde ludzkie życie, także poczęte w niegodziwych warunkach, bowiem każde dziecko ma godność dziecka Bożego. Tylko naturalne poczęcie odpowiada wewnętrznej strukturze człowieka na poziomie psychologicznym, fizjologicznym i duchowym. Medycyna nie może być narzędziem czynów przeciwko człowiekowi, jego podmiotowości i jego godności. Procedura in vitro narusza godność ludzką zarówno samych rodziców, jak i godność człowieczą dziecka poczętego poprzez stosowanie selekcji zarodków, ich transferu, procesu zamrażania i odmrażania oraz przechowywania w bankach ludzkich embrionów. Nie może być zgody na stosowanie tej procedury, jak również na finansowanie jej przez społeczeństwo z budżetu państwa. Nie może być moralnej i prawnej zgody na nienaturalne poczęcie dziecka, oderwane od naturalnego aktu małżeńskiego, w jego wymiarze płciowym determinowanym miłością małżeńską i rodzicielską.

Metoda in vitro jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła katolickiego i jest głęboko nieetyczna. W żadnym wypadku nie może być ona panaceum na leczenie niepłodności. Bardziej skuteczna i moralnie do przyjęcia jest naprotechnologia, która leczy niepłodność, szanując godność życia i podmiotowość człowieka.

Wyrażamy poparcie dla obywatelskiego projektu inicjatywy prawnej regulacji sztucznych metod zapłodnienia pozaustrojowego, która byłaby wypełnieniem nauczania Kościoła w tym względzie.

Białystok, 28 marca 2009 r.

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Czersk, Chojnice

Realizując temat „Otoczmy troską życie”, w oddziałach w Czersku i Chojnicach odbyły się otwarte spotkania przybliżające problemy bioetyki. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie dr Jerzy Umiastowski, członek-korespondent papieskiej rady Pro Vitae, niestrudzenie propaguje we wszystkich środowiskach konieczność prawnego unormowania problemów zapłodnienia in vitro. Zagadnienie to stanowi jednak często punkt wyjścia do dyskusji na temat godności człowieka, etycznej strony współżycia, konieczności ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz dyskutowanego i nagłaśnianego problemu tzw. testamentu życia.

W oddziale Stowarzyszenia w Chojnicach było to pierwsze spotkanie członków w nowej siedzibie, w domu katechetycznym parafii św. Jadwigi, w której proboszczem jest kapelan oddziału ks. prałat Henryk Cyżan. Warto wspomnieć, że ks. prałat obchodził 45-lecie święceń kapłańskich i członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości, składając z tej okazji życzenia i upominek w postaci greckiej ikony Matki Bożej Królowej Aniołów.

A.Sz.

Gdynia

W kolejnym spotkaniu Ośrodka Edukacji Narodowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” , które odbyło się w „Galerii Mariackiej”, poświęconym Kodeksowi Etycznemu Nauczyciela, uczestniczyli: wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel, prof. dr hab. Jan Godlewski z Politechniki Gdańskiej, prof. Kazimierz Nowosielski z Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego, pisarz i poeta dr Jan Klawiter, nauczyciel dyplomowany Bożena Brauer (jednocześnie przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku); Waldemar Jaroszewicz, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” (gospodarz spotkania); nauczyciele dyplomowany dr Maciej Żakiewicz; mgr Jerzy Wiła, Bogusława Marynkiewicz-Trocka; Barbara Froissart i dr Ferdynand Froissart (przewodniczący OEN i wicekurator gdańskiej oświaty w latach 1990–1996).


Spotkanie gdańskiego Ośrodka Edukacji Narodowej na temat Kodeksu Etycznego Nauczyciela

Przedmiotem dyskusji była opracowana przez przewodniczącego OEN kolejna wersja projektu Kodeksu Etycznego Nauczyciela. Na wstępie zwrócono uwagę na zapis „(…) Nauczyciel wychowuje w duchu proeuropejskim (…)”, twierdząc, że ma ono wydźwięk ideologiczny. Przewodniczący ośrodka stwierdził, że chodzi o to, aby nauczyciel propagował postawę partnerską, przyjazną wobec rodziny krajów europejskich, do której przecież należymy od zawsze.

Prof. Jan Godlewski wskazał na potrzebę ujęcia w ramy kodeksu prawa nauczyciela do szacunku ze strony uczniów i rodziców oraz godnego wynagrodzenia. Uznał również, że w procesie edukacyjnym potrzebne jest zachowanie równowagi między działaniem na rzecz kształcenia i wychowania. Prof. Kazimierz Nowosielski dodał, że autorytet wypracowuje osoba, która jest czymś więcej niż tylko jednostką ludzką. Wymagana jest jedność nauczania i postępowania.

W trakcie dyskusji podkreślano, że dobrze opracowane, spójne kodeksy ucznia i nauczyciela o randze ustawy, porządkując relacje między nauczycielami, rodzicami, uczniami i podmiotami doraźnie interesującymi się życiem szkoły, z pewnością zapobiegałyby narastaniu konfliktów wychowawczych w placówkach oświatowych. Dr Ferdynand Froissart dodał, że w tej sytuacji wzrósłby autorytet nauczyciela i jego obowiązek budowania wizerunku szkoły przyjaznej dla uczniów i rodziców oraz całego środowiska społecznego.

F.F.

Kościerzyna

15 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Kościerskiej odbyło się spotkanie poświęcone rodowi Czartoryskich połączone z otwarciem wystawy „Błogosławiony August Czartoryski i jego bliscy”, zorganizowane przez Burmistrza Miasta Kościerzyna, Dyrekcję Muzeum Ziemi Kościerskiej i Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kościerzynie.

W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, radni, dyrekcja muzeum, duszpasterze parafii kościerskich, dyrektorzy szkół i placówek kultury.

Słowo wstępne wygłosiła Joanna M. Olbert, która omówiła zasługi rodu Czartoryskich dla Kościoła i narodu na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat.

Liczne pytania, a także dyskusja ukazały zainteresowanie tematem, ale równocześnie potrzebę przybliżania polskiemu społeczeństwu niezliczonych zasług rodów dla dobra ojczyzny zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

Wystawa ukazuje życie bł. Augusta, jego dzieciństwo, młodość na tle rodu Czartoryskich. Przedstawiona jest korespondencja Augusta, zwanego w rodzinie Guciem, do matki – księżnej Amparo (córki królowej Hiszpanii), ojca – księcia Władysława, do ciotki – księżnej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, oraz matki – Ksawery Czartoryskiej, która po śmierci męża księcia Witolda wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek w Krakowie.

Ekspozycja prezentuje zdjęcia i dokumenty dotyczące rodu Czartoryskich, m.in. Adama Jerzego Czartoryskiego, Władysława Czartoryskiego, Izabelli Czartoryskiej, jak również zdjęcia rodziny królewskiej – hiszpańskich krewnych księcia Augusta Czartoryskiego. Pokazano też korespondencję św. Rafała Kalinowskiego (wychowawcy Augusta) do Gucia i księcia Władysława oraz zdjęcia z uroczystości beatyfikacyjnych, które odbyły się w Rzymie 25 kwietnia 2004 r.

JOL

* * *

W diecezjach gdańskiej i pelplińskiej zakończył się etap diecezjalny XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs na terenie Metropolii Gdańskiej. Został on zorganizowany pod patronatem Jego Ekscelencji ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia i Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gdańskiej.

Etap Diecezjalny w Diecezji Pelplińskiej odbył się w sali katechetycznej Sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie. Po części pisemnej odbyła się część ustna, do której zostało zakwalifikowanych 7 finalistów. Komisja na podstawie osiągniętych wyników wyłoniła laureatów: I miejsce zajęła Paulina Stenka z Bytowa (katecheta ks. Paweł Spólny), II miejsce – Jakub Fierka z Żukowa (katechetka Danuta Ziemann), a III miejsce – Arkadiusz Węsierski z Gołubia (katecheta ks. Arkadiusz Ćwikliński).

JOL

Oddział Okręgowy w Kielcach

Kielce

Nakładem kieleckiego Wydawnictwa Jedność ukazała się książka Zofii Korzeńskiej Walka anioła z demonem poświęcona twórczości Zdzisława Antolskiego. Oboje od lat są członkami naszego Stowarzyszenia.

Zofia Korzeńska jest poetką, eseistką, krytykiem literackim, redaktorką książek. Ukończyła polonistykę na UJ, pracowała jako nauczycielka języka polskiego, potem bibliotekarka Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Obecnie jest emerytką. Obok własnej twórczości poetyckiej napisała eseje o Cz. Miłoszu, Z. Herbercie, K. Wojtyle, A. Kamińskiej, Z.T. Łączkowskim, A. Piskulaku, Z. Trych (równocześnie członkini Kieleckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”).

Zdzisław Antolski jest poetą i autorem wielu książek, a także przewodniczącym Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kielcach.

„Jest to znakomita twórczość, a jej coraz lepsze poznanie pozwala rozsmakować się w niej i przeżyć ogromną satysfakcję duchową i intelektualną. Jest tam i pogłębiona wiedza o człowieku i świecie, i wielka wrażliwość serca, i ciekawe spojrzenie na świat współczesny, tudzież historię, kapitalny humor i barwność opisu świata, jest fascynacja życiem i ludźmi… Antolski jest jednym z czołowych pisarzy nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również na gruncie ogólnopolskim… Jest to pisarz jedyny w swoim rodzaju, o niepowtarzalnym charakterze, o niepowtarzalnym obliczu artystycznym… Jest bowiem jednym z głównych współczesnych autentystów polskich i wszystkie niemal utwory opiera na własnych przeżyciach oraz na osobistych doznaniach i poznaniu rzeczywistości” – mówi Korzeńska.

Autorem ilustracji do książki jest Edo Tuz, uczestnik i laureat wielu konkursów artystycznych.

T. Kantor

Oddział Okręgowy w Krakowie

Dąbrowa Tarnowska

W Niedzielę Palmową, już po raz dziesiąty oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana ” organizował konkurs palm w Gruszowie Wielkim i Szarwarku.

„Naszą wielką radością jest, że doczekaliśmy się tego skromnego jubileuszu i że tak ta inicjatywa się rozrosła” – mówi Edward Urbańczyk, przewodniczący oddziału Stowarzyszenia w Dąbrowie Tarnowskiej. „Nasze wysiłki kierujemy na podtrzymanie tradycji i obrzędów chrześcijańskich wśród młodego pokolenia. Dlatego cieszy mnie liczny udział młodych w konkursie palm, koszyczków wielkanocnych, udział w prelekcjach i wystawach, na które chętnie przychodzą wraz ze swoimi nauczycielami, za co jestem im bardzo wdzięczny. To dzięki dobrej współpracy z księżmi proboszczami, nauczycielami, Dąbrowskim Domem Kultury, samorządem i organizacjami, zarówno kościelnymi, jak i pozarządowymi, przy pomocy również członków Stowarzyszenia, dla młodego pokolenia jesteśmy w stanie wiele zrobić w dziedzinie kultury, a zwłaszcza w przypominaniu i utrwalaniu chrześcijańskich obrzędów i tradycji ludowej” – dodaje przewodniczący.

W obu miejscowościach uroczystość rozpoczęła się Mszą św. z procesją i poświęceniem palm, której przewodniczyli księża proboszczowie: ks. Janusz Halik (Szarwark) i ks. Stanisław Żurat (Gruszów). Finał konkursu odbył się tradycyjnie w ZSPiG w Gruszowie Wielkim. Z tej okazji młodzież pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Fijał, Elżbiety Kaczochy i Lucyny Krzanowskiej przygotowała program artystyczny „Z Jeruzalem do kraju Słowian”. Śpiew, dźwięk skrzypiec i cymbałków oraz przekonująca gra aktorska młodych artystów urzekła słuchaczy i widzów, którzy nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

W konkursie palm wzięła udział młodzież szkolna oraz mieszkańcy. Nagrodzono kilkanaście prac.

Nagrody wręczyli w imieniu organizatorów: ks. Stanisław Żurat proboszcz Gruszowa, Bogusława Serwicka przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Pażucha przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie i Marek Minorczyk zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Uroczystość zakończyło tradycyjne śniadanie wielkanocne przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gruszowie Wielkim.

Według tradycji, na Powiślu Dąbrowskim w Niedzielę Palmową palmy do święcenia przygotowywano według prastarego obyczaju, zdobiąc je palemkami, kwiatami z bibuły, baziami i wstążkami. Po poświęceniu w kościele połykano bazie, aby uniknąć bólu gardła, z gałązek palmowych robiono małe krzyżyki, które zatykano na polu, aby uchronić plony przed gradobiciem. Palmą też wypędzano po raz pierwszy bydło na łąkę, aby dobrze się pasło i chowało. Dymem z palmy okadzono krowy, aby czarownica nie zepsuła im mleka. Poświęcone palmy wieszano na domach w czasie burzy, aby ustrzec dom od uderzenia pioruna. Palmy do poświęcenia niesiono w ludowych strojach krakowskich. Palmy były nieraz tak duże, że musiało je nieść kilka osób. Edward Urbańczyk pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” organizuje konkursy, wystawy, spotkania w szkołach, podczas których zapoznaje młodzież z tradycjami ludowymi i obrzędami chrześcijańskimi na Powiślu Dąbrowskim, związanymi z okresem liturgicznym, a zwłaszcza ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

TAJ

Kraków

W Oddziale Krakowskim od lutego realizowany jest cykl spotkań „Wpływ monastycyzmu na rozwój i kształtowanie się kultury europejskiej”. Projekt ma na celu ukazanie ważnej roli zakonów na ziemiach polskich w kształtowaniu życia religijnego oraz ich znaczenia w tworzeniu kultury i duchowości. Spotkania prowadzi historyk Jerzy Węgrzyniak. W każdym spotkaniu uczestniczy około 30-osobowa grupa zainteresowanych dawnym życiem monastycznym. Każdej prelekcji towarzyszy wycieczka do omawianego klasztoru. W lutym zapoznaliśmy się z zakonem benedyktynów. Żyją oni w samowystarczalnych opactwach i prowadzą przyklasztorne gospodarstwa, dzięki czemu przyczynili się do rozwoju wielu dziedzin życia społecznego, m.in. rolnictwa, ogrodnictwa, rzemiosła artystycznego i architektury. We wczesnym średniowieczu tworzyli intelektualną elitę Europy. W ich bibliotekach i skryptoriach zachowało się wiele skarbów literatury antycznej, przepisywanych i iluminowanych przez pracowitych mnichów. W kwietniu zwiedziliśmy opactwo ojców benedyktynów w Tyńcu.


Konkursowi palm w Dąbrowie Tarnowskiej towarzyszył program artystyczny „Z Jeruzalem do kraju Słowian”

Zapoznaliśmy się również z dziejami zakonu norbertanek. Ich klasztor na Zwierzyńcu w Krakowie jest najstarszym żeńskim domem zakonnym w Polsce. Na początku XII wieku ufundowała go księżna Agnieszka, żona księcia krakowskiego i sandomierskiego Władysława II Wygnańca. Niezwykła bryła świątyni powstawała przez kilka wieków. Życie mieszkanek zwierzynieckiego klasztoru osnute jest wokół tradycji, zwyczajów i modlitwy brewiarzowej. Skarbiec norbertański zawiera bogate pamiątki po władcach polskich związanych z dziejami zgromadzenia.

TAJ

Oddział Okręgowy w Olsztynie

Ełk

W ełckiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie mieszkańców z nowym posłem Wojciechem Kossakowskim reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość. Podzielił się pierwszymi wrażeniami z pracy w parlamencie. Zapoznał słuchaczy ze sprawami poruszonymi w komisji zdrowia oraz etyki poselskiej. Następnie przedstawił ogólne założenia programowe PiS, w tym stanowisko partii odnośnie kryzysu finansowego. Mieszkańców Ełku najbardziej interesują problemy miasta, a szczególnie funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W dyskusji zwracano uwagę na niespójność prawa i nieegzekwowanie go przez instytucje lokalne. Poseł zobowiązał się do rozpatrzenia zgłaszanych postulatów i przekazywania ich zarówno Radzie Miasta, jak i Powiatu do realizacji. Poseł zachęcał mieszkańców do odwiedzania biura poselskiego, które zostanie otwarte w ciągu najbliższych dni. Na zakończenie spotkania poseł Kossakowski stwierdził, że sprawy mieszkańców są dla niego najważniejsze.

K.Sz.

* * *

W ramach przygotowań do obchodów 70-lecia wybuchu II wojny światowej Oddział w Ełku zorganizował spotkanie „Polskie i niemieckie umocnienia obronne w 1939 r.”. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Piotr Stanny, który przedstawił zagadnienie na przykładzie Polski północno- wschodniej, gdzie jest ponad 3500 różnych tego typu obiektów: bunkrów, schronów wybudowanych przez rządy Polski i Niemiec w 1939 roku, a potem przez Sowietów. Wojsko polskie w 1939 roku obsadziło północną rubież Rzeczypospolitej od Augustowa, przez Osowiec, Wiznę, Nowogród, Mały Płock, Pułtusk, Mławę, Lidzbark Welski, Lasy Brodnickie, aż po rzekę Osę. Heroizm i męstwo żołnierz polski wykazał w walkach pod Wizną, na pozycji mławskiej, w Nowogrodzie nad Narwią. W dyskusji podkreślano, że władze samorządowe nie dbają o zachowanie we właściwym stanie polskich obiektów obronnych, czego dowodem jest ich nieoznakowanie, zaniedbanie i zaśmiecenie.

K.Sz.

* * *

W związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu 16 maja w ełckiej siedzibie „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie z kandydatami na eurodeputowanych z Libertas: prof. Ryszardem Benderem, Elżbietą Jabłońską, Sławomirem Pszennym, Tomaszem Fedorowiczem i Bogdanem Nowackim. Przedstawili oni program wyborczy swojej partii, m.in. odrzucenie Traktatu Lizbońskiego, zachowanie polskiej złotówki, sprzeciw wobec dyktatu urzędników z Brukseli. W dyskusji poruszono m.in. sprawę udziału Lecha Wałęsy na konwencjach wyborczych tej partii i zbyt dużej ilości ugrupowań prawicowych w wyborach, co doprowadzi do rozproszenia głosów.

K.Sz.

Oddział Okręgowy w Opolu

Opole

Misjonarze franciszkańscy od ponad 25 lat pracują na misjach w Boliwii, Togo, Burkina Faso, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kenii, Albanii, Kazachstanie, Maroku i Ziemi Świętej. Jest to ogromny potencjał ludzki, ale oprócz tego istnieje potrzeba materialnej pomocy dla misjonarzy i ludzi z nimi współpracującymi. Pomysł pomocy i wspólnego projektu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich wraz z Ośrodkiem Misyjnym w Górze Św. Anny pod tytułem „Rola misji franciszkańskich w procesie odkrywania kultury i religijności mieszkańców Afryki” jest rezultatem podpisania porozumienia strzeleckich organizacji pozarządowych o przystąpieniu do stałej współpracy partnerskiej. Realizacja projektu składa się z dwóch etapów. Pierwszy przewiduje cykl spotkań misjonarzy z uczniami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a etap drugi to konkurs plastyczny przeprowadzony przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” nt. „Piękno i różnorodność życia chrześcijan w Afryce”. Misjonarz o. Krystian Pieczka OFM, wspólnie z członkami naszego stowarzyszenia przeprowadził kilkanaście takich spotkań w szkołach w Opolu, Strzelcach Opolskich, Byczynie i Wołczynie. Opowiadania ojca Krystiana wzbogacone prezentacją multimedialną pozwoliły na to, aby uczniowie mogli zapoznać się z losami swoich rówieśników mieszkających na Czarnym Lądzie. Są to dzieci najbardziej potrzebujące, sieroty, dzieci, którym rodzice z powodu biedy nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji, a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Spotkania misjonarza z dziećmi i młodzieżą pozwalają, aby mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą, stały się sobie bliskie. Poprzez misyjny program edukacyjny uczniowie, nauczyciele i ich rodziny, stowarzyszenia i osoby prywatne mogą przyjąć do swojego życia biedne dziecko z kraju misyjnego i zapewnić mu możliwość edukacji. Ten, który pragnie to zrealizować, zobowiązuje się do finansowania kosztów jego kształcenia przez jeden rok lub przedłuża swoje zobowiązanie aż do czasu ukończenia edukacji wybranego dziecka. Można już powiedzieć o bardzo dużym zainteresowaniu uczniów i nauczycieli niesieniem pomocy w edukacji rówieśników z Afryki.


Spotkanie w Opolu na temat misji franciszkańcskich w Afryce

Alina Kostęska

* * *

Prudnik Las

„Będzie Pan pokutował za to w czyśćcu, że udało się mnie namówić dzisiaj do przyjazdu do Prudnika Lasu. Dzisiaj cały episkopat jest w Warszawie i ja też tam powinienem być, ale wysłałem tam swego biskupa pomocniczego” – powiedział bp Ignacy Dec do Tadeusz Staszczaka przewodniczącego Rady Okręgu w Opolu, gdy witaliśmy dostojnego gościa na furcie prudnickiego klasztoru. Później jednak zauważyliśmy, że ksiądz biskup został jakby zauroczony miejscem, do którego przyjechał, A więc najpierw wizyta w celi Prymasa Tysiąclecia i wspomnienia czasów totalitarnego zniewolenia. A potem już Eucharystia w urokliwej lurdzkiej grocie przy akompaniamencie śpiewu ptaków. A po Mszy św. słowa: „Podziękuję dzisiaj wieczorem Panu Bogu, że pozwolił mi być w tym miejscu”.

W uroczystej celebrze, której przewodniczył świdnicki ordynariusz, współkoncelebrowali ks. dr Leonard Makiola – asystent Oddziału Okręgowego w Opolu, ks. prałat Piotr Śliwka – proboszcz parafii św. Józefa w Świdnicy oraz o. dr Antoni Kazimierz Dudek – gwardian i kustosz sanktuarium św. Józefa. Ten ostatni jako gospodarz przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności ks. bpa Ignacego Deca, którego znał jeszcze jako wykładowcę i swego profesora. Z kolei wszystkich zebranych powitał kol. Tadeusz Staszczak – przewodniczący Rady Okręgu w Opolu i główny organizator XXI Ogólnopolskich Prudnickich Spotkań Modlitewno – Formacyjnych poświęconych myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W homilii biskup Ignacy Dec podkreślił znaczenie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w naszym życiu. Ta jedna z największych tajemnic bożych została nam objawiona dopiero w Nowym Testamencie. Święto Trójcy Św. nazwać można uroczystością imieninową Pana Boga. Wśród Osób Trójcy Św. najbliższa nam jest osoba Syna, który w konkretnym czasie stał się człowiekiem, podnosząc godność natury ludzkiej do godności dzieci Bożych. „Umiłowane dzieci Boże” – tak często zwracał się do słuchaczy w swoich kazaniach Kardynał Stefan Wyszyński. To On – Prymas Tysiąclecia konsekwentnie bronił godności człowieka przed zniewoleniem jakie niosło totalitarne państwo. To tutaj, w Prudniku Lesie zrodziła się idea Wielkiej Nowenny i zupełnego zawierzenia Maryi. Biskup świdnicki wspomniał, jak wielki wpływ na niego, jako kleryka, a potem kapłana, miała postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Występ młodzieży z Zespołu Szkół im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Opola

Uroczystą celebrę uświetnili swymi występami: Orkiestra Dęta przy Ośrodku Kultury oraz Chór Mieszany „Jutrzenka” z Prudnika. Po Mszy św. wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Opola w pięknym programie słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Joanny Mochniak.

W trakcie całych uroczystości prezentowana była wystawa przygotowana przez kolegów z Oddziału Okręgowego w Opolu na podstawie materiałów drukowanych w „Naszym Głosie” na temat „Kościołów romańskich w Polsce”.

Tradycyjnie uroczystość zakończył piknik podczas, którego serwowano wszystkim obecnym „grochówkę pielgrzyma”.

Prudnickie spotkanie oprócz wspomnianych już duchownych uświetnili swoją obecnością: kol. Henryk Koch – sekretarz Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana wraz z małżonką oraz pan Wiesław Kilian – kandydat na eurodeputowanego z Wrocławia.

Józef Pixa

Oddział Okręgowy w Poznaniu

Turek

12 maja już po raz trzeci Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” rozstrzygnęło konkurs fotograficzny i plastyczny pod patronatem nieżyjącej już poetki Teresy Ocieszko zatytułowany „Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną”. Zgodnie z testamentem artystki ma on rozwijać i wzmacniać talenty młodych osób. Konkurs organizowany jest przez Macieja Koniecznego – fotoreportera i działacza „Civitas Christiana”. W tym roku odbył się pod patronatem arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, biskupa Wiesława Meringa – ordynariusza włocławskiego i Piotra Florka – wojewody wielkopolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Barbary, którą odprawił ks. proboszcz Mirosław Frankowski. Na oficjalną część i wręczenie nagród w klubie „Barbórka” w Turku przybyli między innymi: starosta powiatu Ryszard Bartosik z radną powiatu Małgorzatą Golczyńską, radna miejska Maryla Stolarek, a także przedstawiciele Stowarzyszeń „Civitas Christiana” i „Dei Gratia”. Nie mogło zabraknąć architekt Barbary Bieleckiej, siostry zmarłej poetki, która aktywnie wspiera konkursy artystyczne dla młodzieży.

Część artystyczną imprezy otworzyła gdańska aktorka, Halina Winiarska, która czytała zgromadzonym wiersze Teresy Ocieszko. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór turkowskiego Gimnazjum nr 2, ubarwiając występ choreografią i tradycyjnymi tańcami. Prac i kategorii konkursowych było wiele, więc było również dużo nagród. Na konkurs fotograficzny wpłynęło aż 331 prac, które oceniało jury w składzie: Sławomir Grzanek – prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego (przewodniczący), Izabela Zielińska – kurator wystaw, Maciej Konieczny – organizator konkursu i fotoreporter KAI, Michał Grącki – podróżnik. Konkurs plastyczny cieszył się jeszcze większym powodzeniem, we wszystkich kategoriach wpłynęło aż 2676 prac, które oceniało jury w składzie: Beata Duczmańska – artysta plastyk, absolwentka ASP w Łodzi (przewodnicząca), Mirosława Mielczarek – pracownik MDK w Turku, Stanisława Radke – pracownik Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, Michał Grącki – podróżnik i geograf, oraz Maciej Konieczny – organizator. Bardzo aktywne były instytucje i szkoły, z których napłynęło wyjątkowo dużo prac. Są to: Koło Młodego Plastyka z Lichenia, a także Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Gniezna, dla którego nagrodę ufundowała Barbara Bielecka. Najaktywniejsi byli uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku, których zaangażowanie doceniła prezydentowa Maria Kaczyńska, fundując nagrodę dla szkoły, którą w imieniu uczniów odebrał dyrektor Piotr Bińkowski. Starosta Powiatu Tureckiego Ryszard Bartosik zadeklarował dalsze wspieranie konkursów dla młodzieży, mówiąc o tym, że na pięknej ziemi największym skarbem jednak są ludzie. Na koniec przemówiła siostra Teresy Ocieszko – Barbara Bielecka, dziękując wszystkim za trud propagowania dobra i piękna wśród dzieci i młodzieży. Kolejna edycja konkursu jest przewidywana za rok.

Oddział Okręgowy w Szczecinie

Gryfice

Minęło dziewięć lat od dnia, w którym kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski została poświęcona w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, a następnie przywieziona do Gryfic. Poprzedni obraz Matki Bożej Częstochowskiej 23 listopada 1933 roku został potajemnie usunięty z kościoła pw. NSPJ w Gryficach i zniszczony przez gestapo.

Po 68 latach O/M Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gryficach na czele z przewodniczącym śp. Stanisławem Taperkiem i ks. kanonikiem Zygmuntem Nogą podjął się wypełnić testament polskich robotników i w Roku Jubileuszowym 2000 ponownie ufundować kopię obrazu do kościoła pw. NSPJ w Gryficach. 11 maja 2000 roku kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski została w uroczystej procesji przeniesiona przez delegację członków naszego stowarzyszenia: śp. Tadeusza Selerskiego, śp. Krystynę Wasek i śp. Zygmunta Wasek do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tam zostały nałożone odpusty dla wiernych, którzy będą się modlić przed tym obrazem w różnych intencjach. W związku z tym doniosłym wydarzeniem 10 maja 2009 roku została odprawiona uroczysta Msza Święta z kościele pw. NSPJ w Gryficach. Wzięli w niej udział m.in. burmistrz Gminy Gryfice – Andrzej Szczygieł z żoną, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów i byłych więźniów RP z pocztami sztandarowymi, członkowie naszego stowarzyszenia, licznie zgromadzeni parafianie i zaproszeni goście, wśród których byli darczyńcy i fundatorzy obrazu. Mszę Świętą sprawował i wygłosił homilię ks. proboszcz Ireneusz Pastryk. Na początku Eucharystii głos zabrała przewodnicząca Danuta Małkowska. Przybliżyła zgromadzonym wielką rangę tego wydarzenia i podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma obecność kopii obrazu w naszym gryfickim kościele. Następnie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 4 recytowały wiersze, które przygotowały pod kierunkiem katechetki mgr Danuty Radeckiej.

Swój okolicznościowy wiersz Królowo Polski wygłosiła członkini Stowarzyszenia, Alicja Czerwińska. Na zakończenie uroczystej Eucharystii zaśpiewano pieśń Czarna Madonna.

Danuta Małkowska

Oddział Okręgowy w Toruniu

Rypin

„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem”. Tą głęboką, piękną myślą Antoine’a de Saint-Exupery’ego rozpoczęła spotkanie przewodnicząca oddziału w Rypinie Zenobia Rogowska, witając wszystkich na spotkaniu z Danutą Wiśniewską, Inspektorem ds. Promocji Urzędu Gminy Bzurze. Podzieliła się ona wrażeniami z podróży do Ziemi Świętej.

Spotkanie zatytułowane „Impresje z Ziemi Świętej” miało charakter pokazu multimedialnego wzbogaconego profesjonalnym i niepozbawionym ciekawych spostrzeżeń komentarzem. Obejrzeliśmy zdjęcia prezentujące najważniejsze miejsca związane z urodzeniem, życiem, nauczaniem i śmiercią Chrystusa, Jego Matki Maryi, Apostołami, Prorokami (m.in. Kafarnaum, rzekę Jordan, Jerycho, Góry: Kuszenia, Karmel, Tabor, Pustynię Judzką, Kanę Galilejską, Jezioro Galilejskie, Betlejem, Jerozolimę), a także z miasta zaliczanego do siedmiu cudów świata – Petry, leżącej dzisiaj na terenie Jordanii. Prelegentka podzieliła się także wrażeniami związanymi ze zwiedzeniem Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, upamiętniającym martyrologię narodu żydowskiego.

Relacja z podróży śladami Jezusa, urozmaicona refleksjami dotyczącymi architektury, uroku przyrody i miejscowych obyczajów, wzbudziła w obecnych pragnienie odbycia pielgrzymki, osobistego doznania klimatu, dotknięcia tajemnic Ziemi Jezusa, co jest powinnością każdego chrześcijanina.


Rypińskie spotkanie poświęcone impresjom z Ziemii Świętej miało charakter pokazu multimedialnego

Wśród gości byli: zasłużeni dla miasta Rypina, Honorowi Obywatele Miasta Rypina, Pracownicy Urzędów Gmin Rypin i Rogowo, Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie Bractwa Literackiego, Plastyków Nieprofesjonalnych oraz redaktorzy czasopism regionalnych.

ZR

* * *

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 13 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół średnich, pod patronatem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, którego głównym celem jest zachęcanie młodych ludzi do pogłębiania znajomości Pisma Świętego – żywego Słowa Bożego (aktualnie sekretariat organizacyjny mieści się w Lublinie).

W kwietniu br. uczennica Zespołu Szkół nr 1 Sylwia Januszewska, przygotowywana przez ks. prefekta Karola Kaniewskiego z Parafii Św. Trójcy, zajęła I miejsce w diecezji płockiej wśród 90 reprezentantów szkół różnych miast etapu diecezjalnego, na 547 uczniów biorących udział, począwszy od szczebla podstawowego. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” składamy serdeczne gratulacje. Trzymamy kciuki za start w eliminacjach ogólnopolskich.

ZR

* * *

„Katolik – Polak – Europejczyk – refleksje nad tożsamością kulturową” to temat przedstawiony przez Jerzego Marlewskiego, który skupił ponad 60-osobowe grono członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zaproszonych gości w klubie „Galeria Nowa” w Rypinie.

W nastrój spotkania utrzymanego w atmosferze Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy wprowadził uczestników ks. Adam Zawisza – wikariusz parafii św. Stanisława Kostki, zapraszając do wspólnej modlitwy o siły, poprzez Jezusa Zmartwychwstałego, do dalszego działania naszego środowiska w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie. Podkreślił potrzebę i siłę sprawczą katolików świeckich, ich zaangażowanie w różne formy kształtowania formacji katolickiej.

Po złożeniu życzeń i podczas dzielenia się jajkiem, symbolem Jezusa Chrystusa, zebrani obejrzeli dwumetrową palmę wielkanocną – efekt VIII edycji konkursu wójta Gminy Brzuze, które zdobiły Grób Wielkanocny kościoła w Żałem.

Jerzy Marlewski skoncentrował się na ukazaniu właściwego miejsca życia rodzinnego, zawodowego, społecznego i kulturotwórczego w oparciu o trzy wartości: wiarę, polskość i europejskość. Uświadamialiśmy sobie, jaka jest rzeczywistość krajobrazu naszego życia, bardzo często daleka od wiary, pomimo deklaracji bycia chrześcijaninem, dbania o moralność czy nasze dziedzictwo narodowe. Aktualnie obserwujemy upadek autorytetów, pomimo tego, iż mamy do dyspozycji takie wzory, jak Jan Paweł II, czy też kardynałowie Hlond i Wyszyński. Upada etos mediów i dziennikarzy. Wśród polityków doświadczamy zamazywania prawdy i zła, dlatego potrzebna jest obrona wiary katolickiej, suwerennej myśli polskiej w nas samych, naszej wspólnocie. Musimy mieć ciągle odwagę cywilną, ażeby świadczyć o podobieństwie do Chrystusa, dawać osobiste świadectwo dobra i prawdy w rodzinie, pracy, wspólnotach parafialnych. Trzeba też być „słyszalnym”, nie zamykać się w sobie. Osłabienie wiary, spłycanie kultury, jak już mamy doświadczenia w ciągu wieków, prowadzi do upadku społeczeństwa, narodów i barbarzyństwa.

Goście klubu otrzymali obrazy olejne, prace Hanny Rudnickiej – plastyka nieprofesjonalnego, członka „Civitas Christiana”

ZR

Oddział Okręgowy w Warszawie

Ciechanów

W związku z trwającym Rokiem św. Pawła oddział „Civitas Christiana” zorganizował konkurs wiedzy o św. Pawle obejmujący życie, działalność, podróże misyjne i nauczanie Apostoła Narodów. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe, gimnazja i licea z Ciechanowa, Gumowa, Siedlina, Winnicy, Nowego Miasta, Płońska. Pięciuset uczniów złożyło prace wykonane różnymi technikami: albumy, wiersze, wypracowania, wydzieranki, plakaty, rzeźby, prace medialne.

Finał konkursu katechetycznego odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Uroczystość rozdania nagród poprowadziła Maria Pszczółkowska, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia w Ciechanowie, oraz księża dziekani E. Graczyk i Z. Adamowski. Poza tym byli: Zbigniew Bartoszka, członek Rady Powiatu, katecheci oraz przedstawiciele oświaty.


Podczas debaty w Ciechanowie „W sporze o polską tożsamość”

Pierwsze miejsca zajęli: Amanda Olszewska (Szkoła Podstawowa nr 7, praca plastyczna), Julia Pawlicka (klasa I, Szkoła Podstawowa nr 7), Alicja Miechowska (klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 6, rzeźba), Karolina Talarowska (klasa II, LO Ciechanów, praca plastyczna), Marzena Foremska (Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie, praca plastyczna). Laureaci otrzymali książki IW „PAX”, między innymi: Skrzydlate słowa biblijne, Chodź, pokażę Ci kościół, Chodź, pokażę Ci klasztor, Przemówienia Jana Pawła II do młodzieży.

M.P.

* * *

Z cyklu „W sporze o polską tożsamość” w siedzibie „Civitas Christiana” w Ciechanowie odbyło się spotkanie „Refleksje nad encykliką Veritatis splendor”. Wykład wygłosił ks. dr Ireneusz Wrzesiński.

Głównym tematem podjętym na spotkaniu były zagadnienia pojmowania wiary i moralności we współczesnej kulturze, zaniku świadomości związku między prawdą a wolnością, społeczny wymiar granic ludzkiej wolności. Mówiono o prawie Bożym i czynach wewnętrznie złych według „Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele”. Omówiona została teoria opcji fundamentalnej. Przyjęcie Chrystusa i wierność Jego Krzyżowi rodzi życie zgodne z wymogami ewangelicznego radykalizmu. Współcześnie takie świadectwo jest społecznie kontestowane i prowadzi niejednokrotnie do męczeństwa. Mówiono także o spadku liczby praktykujących katolików, oddziaływaniu mediów na postawy młodych ludzi.

Maria Pszczółkowska

* * *

W ramach projektu „Prawda wiary – prawdy kultury” oddział „Civitas Christiana” wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie zorganizował debatę „Jak dziś podejmować papieskie przesłanie do Polaków”. Jako cel postawiono sobie pogłębienie wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II w kręgach młodego pokolenia. Podejmując tego typu działania, stowarzyszenie daje wyraz przekonaniu, iż potrzebne jest dziś inicjowanie publicznych form rozmawiania o współczesnym kształcie polskiej kultury i wskazywania na wyzwania, jakie niesie ze sobą kultura masowa. Odpowiedzi na pytanie: „Czy można być w życiu społecznym takim katolikiem, jak rysują go dokumenty Kościoła?” udzielali dr Grzegorz Łęcicki i ks. Hubert Komorowski w dyskusji ze 150 uczniami.

AF

Jamno

W ramach projektu „Naród w Ewangelii – Ewangelia w narodzie” oddział „Civitas Christiana” podjął wysiłek budowania więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa i wokół troski o zachowanie religijnych tradycji. Wspólnie z parafią w Słubicach zorganizowano konkurs „Moja Kapliczka” dla dzieci i młodzieży z Jamna, Grzybowa, Potoku. Konkurs został połączony z przekazem wiedzy o roli kapliczek w polskiej tradycji i kulturze oraz z nabożeństwami majowymi przy przydrożnych kapliczkach w udziałem dzieci, rodziców i dziadków. Dla dzieci jest to okazja kształtowania umiejętności skupienia i przeżywania wspólnej modlitwy.

Drugą inicjatywą jest cykl prelekcji i zajęć warsztatowych uczących wykonywania tradycyjnych ozdób i kwiatków do dekoracji kapliczek oraz wnętrz kościołów. Warsztaty rękodzieła ludowego adresowane są do nauczycieli zajęć plastycznych i uczniów. Odbyło się także spotkanie z dyskusją „Wspólnota lokalna w trosce o kulturę chrześcijańską” animowane przez Mariana Ćwika i Jerzego Marlewskiego.

Jaf

Ostrołęka

W sali kameralnej Ostrołęckiego Centrum Kultury oddział „Civitas Christiana” zorganizował debatę publiczną przeznaczoną dla uczniów szkół średnich, zatytułowaną „Liberum veto wobec zła”. Do prowadzenia debaty zaproszono wykładowców Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie: dr Monikę Przybysz, dr Grzegorza Łęcickiego oraz dobrze znanego w naszym środowisku redaktora Jerzego Marlewskiego. Aby przełamać wszelkie bariery związane z zabieraniem głosu przez uczestników, prowadzący i około 100 osób zasiedli w dużym kręgu.


Ostrołęcka debata „Liberum veto wobec zła”

Dyskutowano, jak we współczesnym świecie nauczyć się odróżniać i wybierać to, co dobre dla danej osoby, ale i dla społeczności, w której żyjemy. Zastanawiano się, jak korzystać z dobrodziejstw techniki, by nie zatracić samego siebie i nie stracić kontaktu z drugim człowiekiem, jak się poruszać w świecie mediów, by się rozwijać, nie ulegając manipulacji, jak wobec powszechnie panującego pragmatyzmu nie zagubić ludzkich uczuć, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę do budowania dobra wspólnego. Podsumowania debaty dokonał Marian Ćwik, przewodniczący Oddziału Okręgowego.

Mariola Kusiak

* * *

Dyskusję „Liberum veto wobec zła” z udziałem dr Moniki Przybysz i dr. Grzegorza Łęcickiego, wykładowców UKSW, przeprowadzono także w ramach Studium Kultury Chrześcijańskiej, które od lat prowadzi swoją działalność formacyjną dla dorosłych (skala wiekowa od 25 do 75 lat). Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dyskusję przerwano po trzech godzinach, pozostawiając uczestników z wieloma niewyjaśnionymi kwestiami.

Organizatorzy Studium Kultury Chrześcijańskiej postawili sobie za cel budzenie refleksji nad kondycją człowieka w kulturze współczesnej, poznawanie wartości i postaw ewangelicznych w świetle nauczania Kościoła, pogłębienie rozumienia chrześcijańskiej koncepcji kultury i godności człowieka, zachęcanie do osobistego świadectwa wierności Ewangelii. Prowadzone są wykłady połączone z dyskusją dla stałej grupy 35 uczestników. W tym roku podjęto tematy: „Katolicy wobec in vitro” (Jerzy Marlewski, Marian Ćwik), „Wybrane zagadnienia bioetyki” (dr Kazimierz Szałata).

AF

* * *

Dbałość o promocję kultury regionalnej i zachowanie lokalnych tradycji jest stale obecna w pracy ostrołęckiego oddziału. Z myślą o nauczycielach szkół, wychowawcach przedszkoli i świetlic terapeutycznych oraz ich wychowankach przygotowano warsztaty edukacyjne zakończone wystawą powarsztatową. Ich organizację wspomógł Urząd Miasta. W przedsięwzięcie zaangażowali się: Czesława Marchewka, Apolonia Nowak (twórcy ludowi) oraz Tadeusz Żebrowski (regionalista). W części edukacyjnej zaprezentowano wiedzę o obrzędach i obyczajach kurpiowskich. W części praktycznej uczestnicy uczyli się wykonywania ozdób kurpiowskiego rękodzieła ludowego w celu dalszej edukacji dzieci i młodzieży.

W budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa angażuje się także Towarzystwo Literatów „Narew”. W siedzibie oddziału zorganizowano dla mieszkańców miasta wieczór autorski Alfreda Sieszputowskiego, pisarza zamieszkałego w Ostrołęce. Spotkanie poświęcono refleksji nad kondycją człowieka w kulturze współczesnej.

AF

* * *

Piętnasty raz „Civitas Christiana” zorganizowało Konkurs Recytatorski Poezji C.K. Norwida dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu byłego województwa ostrołęckiego. Zmagania finałowe w siedzibie ostrołęckiego oddziału stowarzyszenia zostały poprzedzone eliminacjami szkolnymi.

Przewodnicząca oddziału Mariola Kusiak podkreśliła, że dużo większą wartością od zwycięstwa jest owocowanie w życiu osobistym pogłębionego kontaktu z poezją najwyższej próby, wnikanie w sprawy wiary, nadziei, patriotyzmu i ducha polskiego narodu, czego wymaga się od osób publicznie interpretujących utwory poetyckie. Tadeusz Żebrowski, przewodniczący jury (związany z konkursem od początku jego istnienia), przypomniał postać Norwida i jego twórczość, a Wiesław Janusz Mikulski, ostrołęcki poeta i sekretarz jury, mówił o wartościach przywoływanych w utworach Norwida. Ponadto w pracach jury uczestniczyli ks. Robert Turyk SAC z kościoła pw. św. Wojciecha oraz Małgorzata Krawczak, koncertująca pianistka i wokalistka, nauczycielka z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia.

Finał konkursu, do którego przystąpiło 67 osób, przebiegał w dwóch turniejach: recytatorskim i poezji śpiewanej. Finalistami turnieju recytatorskiego w gimnazjalnej grupie wiekowej zostali: Sylwia Dagmara Łempicka (I miejsce), Iwona Gut i Karolina Parzych (ex aequo II miejsce), Aneta Paulina Gierek i Karolina Kabacik (ex aequo III miejsce) oraz wyróżniono Anitę Dawid, Karolinę Ołdakowską, Aleksandrę Perkowską i Beatę Gwarę. W licealnej grupie wiekowej nagrodzeni zostali: Daria Bałon i Wioleta Garwolińska (ex aequo I miejsce), Katarzyna Górska, Adam Krajewski i Szymon Mikulik (ex aequo II miejsce), Bartosz Mikulik i Karol Jędrzejczyk (ex aequo III miejsce) oraz wyróżniono Magdalenę Kałecką i Michała Jankowskiego. W turnieju poezji śpiewanej nagrody otrzymali: Anita Janczewska (I miejsce), Sylwia Kisiel (II miejsce), Aneta Chomot i Dominika Lenkiewicz (III miejsce) oraz wyróżniono Justynę Szczubełek.

Zwycięzcy otrzymali piękne wydania książkowe: encyklopedie, leksykony, antologie, tomiki wierszy Norwida oraz pamiątkowe dyplomy. Sponsorami nagród byli: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatu Ostrołęckiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, księgarnia Marka Gawrycha oraz osoby prywatne, za co serdecznie dziękujemy.

M.K.

Radom

Zespół formacyjno-zadaniowy ds. edukacji i kultury na czele z Anną Michnicką podejmuje działania mające na celu tworzenie warunków współpracy środowisk lokalnych dla zachowania tradycji i językowej tożsamości. Między innymi zorganizował konkurs recytatorski na opowiadanie gwarą zatytułowany „Zielinek się zieleni” przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Uczestnicy prezentują monolog gwarą w czasie nieprzekraczającym 5 minut. W przedsięwzięcie zaangażowane są gimnazja i środowiska kulturotwórcze, a bierze w nim udział młodzież i społeczność lokalna.

AF

* * *

Członkowie radomskiego oddziału uczestniczyli w diecezjalnym Marszu dla Życia. Przeszedł on ul. Żeromskiego (główną ulicą miasta), od Katedry ONMP, gdzie odbyło się nabożeństwo, do kościoła ojców bernardynów, gdzie odprawiono Mszę św. Uczestnicy marszu nieśli transparenty „Stop Aborcji„, a także tablice z plakatami „Otoczmy Troską Życie” wydrukowanymi przez „Civitas Christiana” z okazji Dnia Świętości Życia. Uroczystości zakończono przemarszem pod Pomnik Maryi Matki Życia, gdzie złożono kwiaty. W Społecznym Komitecie Budowy Pomnika poświęconego pamięci dzieci nienarodzonych brało udział „Civitas Christiana”.

AF

* * *

W odpowiedzi na apel przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz prezesa zarządu „Civitas Christiana” radomski oddział włączył się w akcję zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą przywrócenia Święta Trzech Króli. Zebrano 1180 podpisów. „To był merytoryczny sprawdzian mobilności i zaangażowania członków stowarzyszenia oraz zdolności organizacyjnych” – uważa Jolanta Kucharska, przewodnicząca oddziału. Akcja pozwoliła na sprawdzenie faktycznego poziomu oddziaływania organizacji na życie publiczne w regionie. Zbierając podpisy, nawiązano wiele kontaktów z osobami, organizacjami i środowiskami na terenie miasta.

AF

* * *

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu antropologii chrześcijańskiej i nauczania Jana Pawła II oddział „Civitas Christiana” we współpracy z radomską parafią MB Miłosierdzia zorganizował cykl wykładów „Obecność zła we współczesnym świecie”. Ks. dr Wiesław Taraska, egzorcysta diecezjalny, omówił tematy: „Obecność zła w świetle Pisma Świętego”, „Obecność zła w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego”, „Obecność zła w życiu społecznym”. W spotkaniach uczestniczyli członkowie zespołu biblijnego stowarzyszenia oraz parafianie.

AF

Warszawa

„Edukacyjna innowacyjność filozofii” to tytuł konferencji naukowo-promocyjnej zorganizowanej przez oddział okręgowy „Civitas Christiana” w Warszawie i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Wzięli w niej udział: ks. prof. Jan Krokos (dziekan Wydziału Filozofii UKSW), prof. Artur Andrzejuk (kierownik Katedry Filozofii Średniowiecznej UKSW), Zbigniew Borowik (redaktor naczelny IW PAX), ojciec dr Maurycy Niedziela OP (postulator ds. świętych), płk dr Jerzy Niepsuj (wykładowca UKSW i WAT), dr Marcin Fabiański (filozof, publicysta), Marek Jaromski (redaktor Eterycznej Akademii Sztuk w Radiu Józef), Janusz Kapusta (architekt, grafik, ilustrator, „Rzeczpospolita”), Maciej Mazurek (kierownik Redakcji Kultury Alternatywnej i Sztuk Wizualnych w TVP Kultura) oraz studenci, młodzież szkolna, nauczyciele i członkowie stowarzyszenia.

Spotkaniu nadano charakter debaty na wzór programu telewizyjnego „Warto rozmawiać”, co podkreślono, aranżując odpowiednio wnętrze sali warszawskiego Centrum Kultury „Civitas Christiana”. Swobodną dyskusję, łączoną z refleksjami o charakterze osobistym, animowali Mariusz Malinowski i Marian Ćwik.


W Centrum Kultury Civitas Christiana w Warszawie dyskutowano na temat „Liberum veto wobec zła”

Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak zaszczepić w społeczeństwie polskim, zwłaszcza w młodym pokoleniu, twórczą postawę otwartości na dorobek kultury europejskiej oraz czy obecność filozofii w edukacji szkolnej i formacji dorosłych może odegrać rolę w kształtowaniu osobowości człowieka, jego kondycji duchowej, intelektualnej i moralnej?”. Zwrócono uwagę, że filozofia została wpisana w programy nauczania w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, we Francji, a także na potrzebę odmiennego sposobu prezentacji filozofii współczesnemu człowiekowi kształtowanemu przez uproszczony przekaz medialny.

AF

* * *

Wiosenna sesja warszawskiego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej odbyła się w Popowie. Poświęcono ją rozpoznaniu obecności postaw chrześcijańskich w życiu społecznym i postawienie pytania o osobiste świadectwo wierności Ewangelii w grupach społecznych. Temat przewodnim była idea wspólnoty chrześcijańskiej i jej wypełnienie w zespołach „Civitas Christiana”. Wykład „Budować Civitas Christiana to tworzyć wspólnoty chrześcijańskie” wygłosił Jerzy Marlewski. O relacjach między członkami wspólnoty w świetle modlitwy Ojcze nasz mówił Andrzej Frahn. Część religijną prowadził ks. prof. Jerzy Lewandowski, asystent kościelny stowarzyszenia. Kwestie organizacyjne naszej wspólnoty przedstawił Marian Ćwik, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego.

AF

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Legnica

Kolejny raz Legnicki Oddział Stowarzyszenia podjął działania popularyzujące tematykę synodu diecezjalnego. Andrzej Tomaszewski, członek Komisji ds. Katolików Świeckich I Synodu Diecezji Legnickiej, wygłosił prelekcję „Synody w Polsce przedrozbiorowej”.

Po przyjęciu chrztu, w Polsce do XIII wieku odbywały się zjazdy – synody legackie oraz prowincjonalne, które miały charakter państwowo- kościelny. Obok duchowieństwa brali w nich udział możnowładcy i książęta, a przykładem jest m.in. synod łęczycki z 1180 roku pod przewodnictwem Kazimierza Sprawiedliwego. W trakcie synodów uchwalano statuty oraz zapoznawano duchowieństwo z obowiązującym prawem kanonicznym, dbając o ciągłość partykularnego prawa kościelnego. Po zaleceniach Soboru Laterańskiego IV, aby zwoływać synody diecezjalne, pierwszy taki synod zwołał biskup wrocławski Tomasz I w 1256 roku.


Podczas sesji w Legnicy poswięconej św. Hildegardzie z Bingen

Po Soborze Trydenckim, nakazującym bezwzględnie zwoływanie synodów diecezjalnych co roku, nastąpił w Polsce, szczególnie na przełomie XVI i XVII wieku, rozkwit ruchu synodalnego. Na synodach omawiano sprawy duszpasterskie i administracyjne diecezji, uchwalano statuty dotyczące życia i posługi duchowieństwa, nieraz w kilkudziesięciu szczegółowych punktach, jak w przypadku biskupa Konrada Oleśnickiego z 1446 roku. W XVII wieku stopniowo zanikała aktywność synodalna, a ostatni synod prowincjonalny zwołano w 1643 roku.

AT

* * *

Biblioteka im. Jana Pawła II WSD w Legnicy, Polskie Centrum św. Hildegardy z Bingen z siedzibą w Legnicy oraz „Civitas Christiana” zorganizowały sesję naukową pod hasłem „Harmonia życia w myśli i dziele św. Hildegardy z Bingen”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Rady Okręgu we Wrocławiu H. Koch, dyrektor oddziału Piotr Sutowicz, członkowie stowarzyszenia z Legnicy, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry oraz prezes Towarzystwa im. Zofii Kossak, Marta Chmielewska.

Alfreda Walkowska, szefowa Polskiego Centrum św. Hildegardy, dyplomowany terapeuta medycyny Hildegardy, w wygłoszonym wykładzie przedstawiła życie i dzieło tej średniowiecznej benedyktynki (1098–1179), urodzonej w nadreńskiej Frankonii, kompozytorki i poetki, autorki dzieł wizjonersko-teologicznych Poznaj drogi Pańskie, Księga zasług życiowych, Księga działania Bożego, a także medyczno-przyrodniczych. Niemiecka święta propagowała w nich przyrodolecznictwo z równoczesnym zwróceniem się ku Bogu, aby osiągnąć harmonię ciała i ducha.

Dwaj pozostali prelegenci: ks. Krzysztof Wiśniewski oraz ks. dr Bogusław Drożdż, wygłosili referaty „Kontekst teologiczny XII wieku” oraz „Harmonia wedle cnót w świetle św. Hildegardy z Bingen”, w których omówili rozkwit życia gospodarczego, kulturalnego, teologii w średniowieczu, epoce chyba najbardziej ze wszystkich zwróconej ku Bogu, oraz powstanie scholastyki i możliwość szerszego zastosowania filozofii do pojęciowego zastosowania prawd wiary.

Na koniec Andrzej Tomaszewski zaprezentował przetłumaczone z niemieckiego poradniki medycyny św. Hildegardy wydane przez Instytut Wydawniczy PAX.

AT

Jelenia Góra

23 maja odbyła się sesja naukowa „Duchowe wyposażenie człowieka przez kulturę chrześcijańską” zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana„ w Jeleniej Górze i Społeczny Komitet Święta Matki przy parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia.

Konferencję rozpoczęła Julita Izabela Zaprucia, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze. Wygłosiła ona wykład zatytułowany „Kalectwo człowieka bez kultury„, w którym przypomniała, iż kultura jest całokształtem wyższych wartości, jakie tworzy, ceni i realizuje człowiek. Ona też wyraża człowieka, jego dobroć, głębię i duchowość. Jest czymś więcej niż tylko zbiorem dzieł artystycznych. W niej odnajdujemy prawdziwy wymiar swojego życia. Kultura określa system wartości służących człowiekowi. Moralność jest podstawową dziedziną kultury rozwijającą wartości piękna, dobra i duchowości. Kultura moralna jest też motorem napędzającym rozwój gospodarczy.

„Duchowy majątek człowieka i rodziny darem dla cywilizacji europejskiej„ to temat, który przedstawiła słuchaczom Teresa Izworska z Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin we Wrocławiu. Rodzina jest pierwszym kościołem, a człowiek jest podmiotem działającym w sposób celowy. Prelegentka przytoczyła słowa Jana Pawła II: „Nasza cywilizacja winna uświadomić samej sobie, że pomimo licznych osiągnięć pozytywnych, z wielu względów jest cywilizacją chorą i źródłem głębokich schorzeń człowieka. Została ona oderwana od pełnej prawdy o człowieku, od prawdy o tym, kim jest mężczyzna i kobieta jako istota ludzka„. Zagubienie prawdy o człowieku i rodzinie pociąga za sobą upadek obyczajowości. Obyczaje, które nie chronią godności człowieka, nie troszczą się o trwałość rodziny, powodują coraz większą deformację obrazu rzeczywistości i degradują człowieka. Chcąc uzdrowić chorą cywilizację, ocalić człowieka i wreszcie rodzinę, należy głosić światu cywilizację życia i miłości, ukazać prawdę o małżeństwie.

Sesję podsumował ks. dr Józef Stec, który przypomniał, iż wszyscy jesteśmy posłani do świata i do konkretnych ludzi z Chrystusowym orędziem pokoju i zadaniem, aby czynić życie lepszym.

Ewa Pelzer

Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Gorzów Wielkopolski

22 kwietnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Markiem Jurkiem, marszałkiem Sejmu RP w latach 2005–2007 w ramach Salonu Myśli Edyty Stein. Rozmowę poprowadził ks. dr Grzegorz Chojnacki, dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.

Marszałek zaprezentował swoją książkę Dysydent w państwie POPiS. W wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na konieczność na społeczną rolę państwa i konieczność dbałości o jego siłę, które warunkują skuteczność w działaniu na rzecz dobra wspólnego. Przedstawiając dzisiejszą scenę polityczną Polski jako zderzenie negatywnej żądzy władzy i pozytywnego rozumienia obowiązku społecznego, nakreślił postacie głównych polityków jako osób dążących jedynie do władzy, a zapominających o obowiązkach społecznych. Na czele tych obowiązków pozostają dbałość o dobro publiczne i właściwy przekaz angażujący obywateli w działalność na rzecz dobra wspólnego. Dobro wspólne to ład moralny, współkształtowanie otoczenia i pozytywne oddziaływanie na obywateli.

Przedstawiając książkę, Marek Jurek wskazał na podstawowe źródła swojego wychowania, które pozwoliły mu na propagowanie swoich idei i wartości na gruncie społeczno-politycznym. Są nimi: rodzina, katolicyzm i wykształcenie filozoficzno-historyczne.

Podczas dyskusji z publicznością padły pytania dotyczące prezentowanej książki i obecnej roli wicemarszałka na scenie politycznej. Odpowiadając, Jurek wyraźnie podkreślał konieczność właściwego rozumienia pojęcia „skuteczności” w życiu publicznym, a także swoją bezkompromisową postawę w sprawie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Sławomir Starzyński

Zielona Góra

Diecezjalny Konkurs Biblijny organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, które znajdują się na terenie Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej (województwo lubuskie i powiat głogowski). Ideą konkursu jest zachęcanie młodzieży do czytania Pisma Świętego oraz jego świadomej interpretacji. Przedmiotem zmagań drugiej edycji konkursu była Ewangelia wg św. Mateusza (Nowy Testament). Organizatorem był oddział okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Zielonej Górze, a patronat nad konkursem objął Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J.E. ks. bp dr Stefan Regmunt oraz lubuski kurator oświaty Roman Sondej. Turniej został ujęty w zarządzeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty w grupie konkursów, których laureaci oraz finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010.

Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, etapu rejonowego i finału diecezjalnego. Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych, które odbyły się 4 marca 2009 roku w każdej z niemalże 100 zgłoszonych szkół, odpowiedzialni byli katecheci, którzy zgłosili szkołę do konkursu.

Etap rejonowy zorganizowany został przez szkoły i oddziały Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 4 kwietnia 2009 roku w Gorzowie Wielkkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Sulęcinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żarach oraz Głogowie.

15 maja w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze odbył się finał diecezjalny konkursu. W ostatnim etapie zmagań spotkało się 27 laureatów etapu rejonowego. Komisja (przewodniczący Zbigniew Żołądziejewski i członkowie: Sławomir Starzyński i Marta Cielińska) wyłoniła najlepszych: I miejsce zajęła Aleksandra Plekan z Gimnazjum w Bobrowicach, II miejsce – Joanna Trzaniec, a III miejsce – Jarosław Łapucha, obydwoje z Gimnazjum nr 5 w Głogowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody – fotograficzne aparaty cyfrowe, a pozostali uczestnicy markowe długopisy. Nagrody ufundował oddział okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Zielonej Górze.

Artykuł ukazał się w numerze 06-07/2009.

Zobacz także w e-civitas:

Legnica: „Wezwani przez Kościół by odżałować swoje grzechy”

Wspólna modlitwa oraz nauka rekolekcyjna zebrała członków z terenu Oddziału Okręgowego we Wrocławiu, by jeszcze …

Dodaj komentarz