Kapłaństwo – skarb w glinianych naczyniach

2013/01/21

W dniach 15 – 17 marca 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Koło Naukowe Teologów KUL zorganizowało XLII Tydzień Eklezjologiczny. Tematem sympozjum było: „Kapłaństwo – skarb w naczyniach glinianych (2 Kor 4,7)”.

Dzień pierwszy miał za zadanie przybliżyć słuchaczom problematykę tożsamości kapłana jako chrześcijanina oraz osoby powołanej do służby. Ks. dr hab. Kazimierz Pek MIC wskazał na powołanie kapłańskie jako zależne i głęboko wyrastające z powołania chrześcijańskiego. To właśnie z chrztu wyrasta obowiązek trwania w kapłaństwie wspólnym każdego wierzącego, zaś człowiek przyjmujący sakrament święceń nie może wyzbyć się tej posługi kosztem urzędu, lecz musi w nim jednocześnie współbrzmieć. Ks. dr hab. Stanisław Haręzga w oparciu o fragment z Listu do Efezjan (Ef 2, 11-22) pokazał jak misterium Kościoła zakorzenione jest w kapłaństwie Chrystusa oraz jak bardzo jest potrzebna ich jedność i nierozłączność. Chrystus, który jest jedynym Kapłanem uzdalnia Kościół do działania, trwa w Nim, pomaga w budowaniu i wzroście „rosnącej w Panu budowli”. Ks. dr Antoni Nadbrzeżny wyjaśnił różnicę pomiędzy kapłaństwem powszechnym i urzędowym, które są dwoma sposobami trwania w jednym kapłaństwie Chrystusa. Ks. dr Mirosław Cholewa przybliżył znaczenie celibatu w posłudze kapłana, jego historyczny rozwój, teologiczne podstawy i duchową potrzebę. Ks. dr Sławomir Pawłowski SAC omówił kwestię wyświęcania kobiet do kapłaństwa w Kościele katolickim przybliżając negatywne i stanowcze stanowisko Magisterium, zaś ks. dr Kazimierz Trojan SJ zaznaczył potrzebę kierownictwa duchowego w dojrzewaniu kapłana jako tego, który kieruje, pomaga człowiekowi, a także jako temu, który sam jest kierowany w swoim życiu. Dzień zakończył się koncertem utworów Fryderyka Chopina oraz prezentacją wierszy kapłanów.


Od lewej ks. dr Antonii Nadbrzeżny, ks. dr.Sławomir Pawłowski SAC, ks. dr hab. Stanisław Harezga, ks. dr hab. Kazimierz Pek

Tematyka dojrzałości kapłana w jego posłudze była przedmiotem drugiego dnia sympozjum. Miejsce liturgii w życiu kapłana, jak i kapłana w życiu liturgii omówił ks. dr Michał Głowacki. Kapłan jest sługą liturgii, zaś główną osobą w niej jest Jezus Chrystus i to On jest źródłem z którego wypływa i szczytem do którego zmierza. Pani dr hab. Teresa Paszkowska przedstawiła relacje kapłana z laikatem – jak głęboki kontakt ma to być i przez co ma się przejawiać. Pani Anna Jędrzejas wskazała moment przełomowy w posłudze prezbitera, którym jest kryzys tożsamości kapłańskiej – moment chwilowego „odejścia” może stać się odnowieniem rozumienia samego siebie i własnej posługi, bądź – całkowitą rezygnacją z kapłaństwa. Przedstawiciele Szkoły Formacji Duchowej w Lublinie omówili trzy płaszczyzny dojrzałości kapłana. Ks. dr Wiesław Błaszczak SAC zajął się psychiczną dojrzałością, ks. dr Jan Miczyński duchową, zaś ks. dr Robert Muszyński apostolską. Na koniec w kościele akademickim modlono się za kapłanów.

Służba kapłana była przedmiotem refleksji trzeciego dnia sympozjum. O. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv na podstawie przemówień papieża Jana Pawła II do biskupów polskich w czasie pielgrzymek do Polski oraz wizyt ad limina apostolorum sporządził testament do kapłanów. Papież często podkreślał w nich zauważenie znaków czasu oraz miejsce laikatu w Kościele, nową ewangelizację oraz pracę. Pani Anna Samolej ukazała miejsce kapłana w dziele nowej ewangelizacji oraz potrzebę odnowy przepowiadania w parafiach, wspólnotach, jak i potrzebę powrotu w miejsca zsekularyzowane. Obecność kapłana przy małżeństwach i rodzinach zaznaczył ks. dr Grzegorz Trąbka. Jako Diecezjalny Duszpasterz Rodzin dzielił się swoim doświadczeniem wskazując nowe wyzwania i potrzeby jeszcze silniejszego zacieśnienia więzi między małżeństwami i kapłanami. O. Tomasz Franc OP odniósł się do sposobu działania sekt, zagrożeń jakie ze sobą niosą i błędów, jakie można nieświadomie powielać we wspólnotach katolickich. Pan Marcin Chlebica przedstawił rolę zaangażowania społecznego kapłanów wskazując konieczność ich obecności w tym ważnym dla ludzi wymiarze życia oraz specyficzne dla kapłanów sposoby działania w sferze społecznej.

Marcin Kosek

Artykuł ukazał się w numerze 04/2010.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej