Polityka prywatności strony e-civitas.pl

Polityka Prywatności dla stron www i serwisów internetowych należących do Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania z danych osobowych Użytkowników gromadzonych w ramach stron www i serwisów internetowych, a w tym postępowanie dotyczące posługiwania się z plikami cookies. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl lub na adres Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, z dopiskiem na kopercie „IOD”.

 1. Słowniczek pojęć.

  1. „Stowarzyszenie” – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581.

  2. „Użytkownik” – osoba, który odwiedza jedną ze stron lub serwisów (także fanpage Stowarzyszenia w którymś z portali społecznościowych) należących do Stowarzyszenia i/lub wchodzi ze Stowarzyszeniem w interakcję np. otrzymuje ofertę dotyczącą wynajmu nieruchomości. Użytkownikiem może być również osoba przekierowana do niniejszej Polityki prywatności np. poprzez stopkę e-mail pracownika Stowarzyszenia.

  3. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.

  4. „Strony www i Serwisy internetowe” – strony www i serwisy internetowe dostępne pod adresami www: civitaschristiana.pl, e-civitas.pl, spoleczenstwo.civitaschristiana.pl, okwb.pl, iwpax.pl

  5. „Cookies, Ciasteczka” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze Stron www i Serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

  6. „Dane osobowe” – oznaczają informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają zidentyfikować Użytkownika, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy

  7. „Fanpage Stowarzyszenia” – strony, konta, kanały prowadzone przez Stowarzyszenie w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, YouTube i Soundcloud.

  8. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  1. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.

  1. Tak jak wspomniano na wstępie, dla bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenie wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym najszybciej można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.

  2. Stowarzyszenie stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Każda osoba, którą Stowarzyszenie zatrudnia lub z którą współpracuje, zanim zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązywana jest do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

 1. Do jakich celów Stowarzyszenie wykorzystuje dane osobowe i jak długo je przetwarza?

  1. Cel przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie jest determinowany przez usługi, które świadczymy na rzecz Użytkownika. Poniżej zostały wskazane cele przetwarzania wraz ze wskazaniem sytuacji, gdy następuje przetwarzanie danych. Jednocześnie wskazywana jest tam podstawa prawna oraz okres retencji danych osobowych (czas przetwarzania danych).

Cel przetwarzania

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Czas przetwarzania danych

Obsługa korespondencji kierowanej na adresy e-mail udostępnione przez Stowarzyszenie

Chodzi tu o dane osobowe, które są podawane w formularzach kontaktowych albo bezpośrednio w mailu, z którego do napisano wiadomość do Stowarzyszenia

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora danych polegający na

 

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej

Chodzi tu o prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej takiej jak dowody księgowe, faktury, rachunki

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą

Budowanie bazy do wysyłania informacji o wydarzeniach, imprezach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Civitas Christiana

Stowarzyszenie organizuje w ramach swej działalności szereg wydarzeń, o których chcemy informować wszystkie osoby, które są potencjalnie zainteresowane uczestnictwem w nich

Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO – możliwość promowania wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym budowanie bazy danych np. do wysyłki e-maili z tego typu informacjami (na podstawie udzielonej zgody)

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych / wycofania zgody na otrzymywanie informacji od Stowarzyszenia

Wysyłka newslettera

Jeśli Użytkownik zapisał się na któryś z biuletynów informacyjnych Stowarzyszenia, to wówczas przetwarzane są przez nas związane z tym dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda zainteresowanego na otrzymywanie informacji o wydarzeniach, imprezach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie

Do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji od Stowarzyszenia

Zbieranie danych na potrzeby konkursów organizowanych przez Civitas Christiana na stronach www należących do Stowarzyszenia oraz przy pomocy arkuszy tradycyjnych (papierowych)

Jedną z form realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia są konkursy, w których mogą brać udział tak członkowie Stowarzyszenia, jak i wszystkie inne osoby, którym bliskie są wartości Stowarzyszenia

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osób, których dane dotyczą

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -uzasadniony interes administratora danych rozumiany jako możliwość zorganizowania konkursu,

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne)

Przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

Zbieranie danych na potrzeby konkursów organizowanych poprzez media społecznościowe należące do Civitas Christiana

Jedną z form realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia są konkursy (tu: takie, które organizujemy w naszych social mediach), w których mogą brać udział tak członkowie Stowarzyszenia, jak i wszystkie inne osoby, którym bliskie są wartości Stowarzyszenia

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osób, których dane dotyczą

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -uzasadniony interes administratora danych rozumiany jako możliwość zorganizowania konkursu,

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne)

Przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

Wydanie nagrody oraz odprowadzenie podatku z tytułu uzyskania nagrody wymagającej jego uiszczenia

W przypadku niektórych nagród, konieczne jest wystawienie stosownego dokumentu księgowego i odprowadzenie podatku

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym kontrola dostępu do powierzchni biurowych oraz monitoring wizyjny

W niektórych naszych obiektach (Centrala, Oddziały) prowadzona jest kontrola dostępu oraz monitoring wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem podstawowych danych takich jak imię i nazwisko oraz – w przypadku monitoringu – wizerunku, który może stanowić dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora danych polegający na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

 

Pozyskiwanie klientów zainteresowanych wynajmem / zakupem nieruchomości należącej do Stowarzyszenia

Dane, o których tu mowa pozyskujemy np. gdy osoba zainteresowana kontaktuje się ze Stowarzyszeniem w celu uzyskania oferty ale też za pośrednictwem współpracujących z nami agentów nieruchomości (pośredników)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – działania mające na celu zawarcie umowy na życzenie zainteresowanego

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora danych rozumiany jako marketing bezpośredni polegający na chęci pozyskania klienta, który byłby zainteresowany wynajęciem nieruchomości od Stowarzyszenia

 

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy

Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu przygotowania do zawarcia umowy (nawet jeśli ostatecznie nie zostanie ona zawarta) oraz realizacji umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i realizacja umowy

Przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do spełnienia wymogów związanych z przechowywaniem ksiąg finansowych oraz zabezpieczenia roszczeń (art. 118 KC)

Ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie należności

W przypadkach spornych może istnieć konieczność skorzystania z środków dozwolonych przez prawo, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia materiału dowodowego; analogicznie takie roszczenia istnieją również, gdy brak jest należności za zamówione produkty

Art. 6 ust. 1 lit. c) (w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego) i f) RODO

Do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 118 KC)

Przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia Civitas Christiana

Chodzi o dane osobowe, które pozyskujemy bezpośrednio od osoby zainteresowanej dołączeniem do Stowarzyszenia – bez względu na to, czy zgłosiła się sama, czy za pośrednictwem np. któregoś z dyrektorów naszych oddziałów

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

Przez czas niezbędny do przyjęcia uchwały akceptującej kandydaturę na członka Stowarzyszenia

Nadawanie odznaczeń honorowych Stowarzyszenia

Realizacja jednego z celów statusowych Stowarzyszenia polegającego na możliwości uhonorowania osoby zasłużonej

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

Bezterminowo (dane mają znaczenie historyczne dla Stowarzyszenia)

Organizacja wydarzeń np. konferencji, spotkań, które stanowią realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Jedną z form realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia są wydarzenia, które organizuje Stowarzyszenie – żeby móc dołączyć do niego, konieczne jest zarejestrowanie się np. na kongres

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

Do czasu organizacji wydarzenia, chyba że osoba wyrazi chęć otrzymywania informacji o przyszłych wydarzeniach – wówczas do wycofania zgody

Organizowanie wspólnych pielgrzymek do miejsc świętych

Gdy podejmujemy inicjatywę polegającą na wspólnym odbyciu pielgrzymki, wówczas zbieramy dane od osób zainteresowanych – na potrzeby organizacji, ale też, żeby ubezpieczyć uczestników

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na organizacji pielgrzymki, w tym ubezpieczenia uczestników

 

Obsługa zgłoszeń w zakresie uprawnień przewidzianych w art. 15 – 22 RODO (realizowanie zasady rozliczalności)

Chodzi o obsługę żądań np. żądanie usunięcia danych, tak by Stowarzyszenie mogło je obsłużyć oraz poddać archiwizacji w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami wynikającymi z RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) (w związku z art. 5 ust. 2 RODO) i f) RODO

Do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 118 KC)

 1. Odbiorcy danych osobowych

  1. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Wśród takich podmiotów znajdują się firmy zapewniające nam niektóre usługi w obszarze IT (np. hosting poczty elektronicznej), obsługi prawnej, archiwizujące i niszczące nośniki danych, firmy kurierskie i spedycyjne.

  2. W przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych np. organom ścigania, sądom.

 1. Uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).

  2. Prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO).

  4. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

  5. Prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),

  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),

  7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z iod@civitaschristiana.pl.

  8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

 1. Serwisy społecznościowe

  1. Stowarzyszenie prowadzi strony profilowe:

   1. na Facebooku:

   1. YouTube:

   1. Twitter:

   1. Soundcloud:

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza wskazane profile, strony i kanały, bądź wchodzi w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli Użytkownik odwiedza nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook, Instagram oraz YouTube, gromadzone są dane dotyczące aktywności Użytkownika na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. W takim przypadku należy pamiętać, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Użytkownik i Stowarzyszenie są związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z aktywnością Użytkownika w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki Użytkownik ich nie usunie albo nie zostaną usunięte przez Stowarzyszenie albo właściciela danego portalu społecznościowego. Należy także pamiętać, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, Użytkownik może także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego.

 1. Pliki cookies

  1. Stowarzyszenie informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. Dostosowania zawartości Serwisu/Strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

   2. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron www i serwisów internetowych.

   3. Wyświetlania reklam Stowarzyszenia na innych stronach internetowych poza tymi, które należą do Stowarzyszenia.

  1. Na stronach www i serwisach internetowych Stowarzyszenia stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

   1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

   2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  1. Ponadto Stowarzyszenie informuje, że w ramach stron www i serwisów internetowych – ze względu na cel zastosowania – stosowane są następujące typy plików cookies:

   1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www/serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.

   2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

   3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych należących do Stowarzyszenia.

   4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

  1. Stowarzyszenie wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.

  2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych:

Firefox.

Internet Explorer.

Chrome.

Safari

Opera.

  1. Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookies na inną podstronę, Użytkownik zawsze można skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje np. wpisując frazę „Safari czyszczenie cookies”.

  2. Stowarzyszenie informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczenia w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach www i serwisach internetowych Stowarzyszenia.

 1. Google Analitics

  1. Strony www i serwisy internetowe należące do Stowarzyszenia korzystają z Google Analytics, czyli usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z tych stron i serwisów. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony www i/lub serwisu internetowego są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

  2. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (patrz: linki podane powyżej). Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji danej strony www lub serwisu internetowego należącego do Stowarzyszenia. Ponadto można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli Użytkownik pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  3. Stowarzyszenie korzysta z Google Analytics w ww. opisanych celach. Dzięki uzyskanym statystykom może poprawiać ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkownika. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Politykę prywatności firmy Google znaleźć można pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Należy pamiętać, że Google co jakiś czas zmienia tę politykę, dlatego każdorazowo trzeba się upewnić, że jest to aktualna wersja.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej