Łódź: spotkanie formacyjne “Życiodajna moc Eucharystii”

2019/05/24
ikona-spotkania-eucharystia.png

W dniu 21.05.2019 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Łodzi odbyło się spotkanie formacyjne nt. ,,Życiodajna moc Eucharystii”, które poprowadził ojciec franciszkanin Bogdan Kwapisiewicz z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z parafii Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi.

We wstępie rozważań nad Eucharystią Ojciec Bogdan odwołał się do kluczowych dla tego tematu słów Jezusa zawartych w VI rozdziale Ewangelii wg św. Jana, które są niejako Testamentem Chrystusa:

,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”

Jezus Chrystus, który z miłości do nas dał się ukrzyżować, wskazuje nam na siebie samego jako kogoś, kto daje życie będące drogą prowadzącą do Zbawienia.

Prelegent zwrócił szczególną uwagę słuchaczy na niezwykłą moc, jaką posiada Eucharystia, także moc uzdrawiającą. Jak podkreślił istnieje wiele świadectw, które potwierdzają uzdrowienia w czasie przyjęcia Jezusa do serca w sakramencie Eucharystii.

Równie istotną korzyścią dla człowieka, jaką czerpie dzięki przystępowaniu do Komunii Świętej, jest pełne zjednoczenie z Jezusem, z Jego Ciałem i Krwią. Dzięki temu zjednoczeniu zostajemy przez Boga uświęceni i zespoleni z rzeczywistością Królestwa Bożego.

Ojciec Bogdan, chcąc podkreślić istotę przyjmowania Eucharystii zacytował niemieckiego filozofa Ludwika Feuerbach, któremu przypisuje się słowa ,,Człowiek jest tym, co je”. Jak zauważa prelegent, trudno nie zgodzić się z tym sformułowaniem w kontekście przyjęcia Eucharystii, bowiem spożywając ciało Pana Jezusa stajemy się Jemu bliżsi, scalamy się z Nim. Chrystus daje nam siebie, by pozostawać zawsze z nami i zjednoczyć nas z sobą w celu przemienienia nas w siebie. Z tą myślą korespondują także słowa Św. Augustyna, który powiedział ,,Bądźcie tym, co przyjmujecie i przyjmujecie to, czym jesteście”. Do istoty Eucharystii jako Ciała Jezusa nawiązywał także Św. Jan Chryzostom pisząc: ,,czym w rzeczywistości jest chleb? Jest ciałem Chrystusa. Kim stają się Ci, którzy Go przyjmują? Ciałem Chrystusa, ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest jednością, choć składa się nań wiele ziaren, które choć  się nie znają, w nim się znajdują, tak, że ich różnorodność zanika w ich doskonałym zjednoczeniu, w ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni, a wszyscy razem w Chrystusie”.

W Komunii Świętej, jak zauważa Ojciec Bogdan my przyjmujemy Chrystusa, ale też Chrystus przyjmuje każdego z nas, skutkiem czego zacieśnia się relacja przyjaźni, zostajemy włączenie z życie Trójcy Przenajświętszej, w prawdziwe życie.

Prelegent powołując się na Encyklikę Świętego Jana Pawła II traktującą o Eucharystii ,,Ecclesia de Eucharistia” przekonywał, że jest Ona ,,źródłem i szczytem” całej ewangelizacji. Ewangelizacja wypływa z Eucharystii i do niej prowadzi, ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym. Z kolei gesty i słowa Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy stały się fundamentem Ludu Nowego Przymierza czyli Kościoła.

Ojciec Bogdan odnosząc się do tych treści Katechizmu Kościoła Katolickiego, których przedmiotem rozważań jest omawiany temat, szczegółowo opisał uczestnikom spotkania owoce Eucharystii. A należą do nich m. in.: pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem, pogłębienie i odnowienie życia łaski otrzymanego na chrzcie świętym, gładzenie grzechu lekkiego, ochrona przed przyszłymi grzechami śmiertelnymi, budowa jedności i umocnienie miłości, posłanie do innych, szczególnie ubogich.

Ostatni z wymienionych w sposób szczególny wypełnia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości założone przez świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Charyzmatem zakonu jest służba najuboższym z ubogich. Siostry opiekując się ubogimi w Domu dla umierających nieustannie uświadamiają sobie, że ciało biedaka, którym się zajmują to to samo Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w czasie Eucharystii.

Prowadzący przywołał świadectwo jednej z osób przygotowujących się do przystąpienia do ww. zgromadzenia, która w sposób bardzo głęboki doświadczyła obecności Jezusa w drugim człowieku, człowieku najuboższym.

Główną intencją Ojca Bogdana, jak wynika z jego wypowiedzi, było przekazanie słuchaczom istoty Eucharystii, jej ogromnej, życiodajnej mocy. Aby potwierdzić słuszność głoszonego słowa, wielokrotnie powoływał się na przykłady z życia, zarówno ze swojego, swoich bliskich, jak i z tych publikowanych m.in. w pozycjach książkowych, np. cud w Manilii, w Laciano.

Jak podkreślił Ojciec Bogdan w duchowym testamencie Św. Jan Bosko przekonuje, że ,,częsta Komunia święta jest potężną kolumną, na której wspiera się jeden z biegunów świata. Nabożeństwo zaś do Matki Najświętszej jest tą drugą kolumną, która podtrzymuje drugi biegun świata”.

Pod koniec spotkania uczestnicy mieli okazję skierować do prowadzącego pytania dotyczące Eucharystii. Miały one charakter przede wszystkim praktyczny, słuchacze pytali m.in. ile razy w ciągu dnia można przystąpić do Komunii Świętej, czy przyjmowanie duchowe Komunii Św. ma moc zbawczą, jaki jest związek Eucharystii z Maryją.

Wierzymy, że Ojciec pogłębił wiedzę uczestników spotkania nt. Eucharystii, przekonał bądź utwierdził ich o niezwykłej, życiodajnej mocy, jaką Ona posiada.

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #formacja #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana #spotkanie #spotkanie formacyjne #wspólnota
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej