Odbyło się Walne Zebranie “Civitas Christiana”

2016/06/12

Ponad 60. delegatów spotkało się w sobotę 11 czerwca w Warszawie na Walnym Zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Zgromadzenie zostało zwołane w związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Głównej organizacji i wyborem nowych władz.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę w organizacji. Co cztery lata zgromadzenie delegatów z całej Polski dokonuje wyboru Rady Głównej, której na czas kolejnej kadencji powierza się kierowanie organizacją. Na tym nie koniec kompetencji Walnego Zebrania, któremu przedkładane są także sprawozdania ustępujących władz i Głównej Komisji Rewizyjnej. Wybory są możliwe dopiero po udzieleniu absolutorium tym ciałom. Ponadto zebrani określają założenia programowe, którymi organizacja winna się kierować w kolejnych 4 latach.

DSC03551Walne Zebranie zamykające kadencję 2012-16 i jednocześnie wyznaczające ludzi i kierunki na kolejne 4 lata, odbyło się w sobotę 11 czerwca w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w kościele św. Aleksandra sprawował ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk. W celebrowaniu liturgii uczestniczyli również: kustosz świątyni ks. prał. dr Tadeusz Balewski i ks. prał. dr Dariusz Wojtecki, asystent kościelny “Civitas Christiana” w Białymstoku. Odnosząc się do obecności świeckich w Kościele, ks. dr Wojtecki przywołał Mateuszową Ewangelię – Niech nasza mowa będzie “tak – tak, nie – nie” – wskazał ks. Prałat i stwierdził, że egzamin z naszego chrześcijaństwa, polskości i europejskości wciąż jeszcze jest przed nami. – Nasze dziedzictwo wyrasta z naszej historii, z uniwersalnych wartości chrześcijańskich – podkreślił kaznodzieja. Bliską współpracę ze Stowarzyszeniem wspominał ks. inf. Kalwarczyk: “Uczestnicząc w tej Mszy św., wspominam to wszystko, co nas łączyło przed laty, gdy byłem krajowym asystentem kościelnym Stowarzyszenia, mam na myśli także współpracę z Instytutem Wydawniczym PAX, w którym udało mi się opublikować kilka ważnych opracowań”. Na zakończenie Mszy, ksiądz Infułat zauważył, że Kościół z zaufaniem patrzy na Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”. – Macie ducha ewangelicznego i za to wam dziękuję jako były asystent – powiedział duchowny.

Obrady Walnego Zebrania odbyły się w sali konferencyjnej hotelu Mercure w Warszawie. Zgromadzenie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski, wprowadzono uroczyście sztandar organizacji. Dokonano wyboru DSC03704szeregu ciał potrzebnych do właściwego zrealizowania procedur. W ich wyniku przewodniczącymi zebrania zostali: Romuald Gumienniak i Zbigniew Połoniewicz, a sekretarzami: Alina Kostęska i Estera Ryczek. Sprawozdanie ustępującej Rady Głównej, która kierowała Stowarzyszeniem w latach 2012-2016 przedłożył zebranym przewodniczący Tomasz Nakielski. W swoim wystąpieniu Nakielski podkreślił mocne podniesienie rangi wydarzeń ogólnopolskich, wymienił m.in. Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka, która od 3 lat odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie, z oprawą należną najstarszej niepaństwowej nagrodzie, ale także nagrody regionalne, które odpowiednio dofinansowano. Przewodniczący wspomniał również całoroczną peregrynację relikwii św. Jana Pawła II w oddziałach Stowarzyszenia i celebrację obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Centralnym wydarzeniem chrzcielnych wydarzeń jubileuszowych było widowisko muzyczne w wykonaniu Józefa Skrzeka, który 1 kwietnia w gnieźnieńskiej katedrze zaprezentował oratorium “Woda Życia 966”, przygotowane specjalnie na tę okazję dla “Civitas Christiana”. W wydarzeniu uczestniczył m.in. abp Wojciech Polak prymas Polski. W sprawozdaniu poruszono też kwestie wewnątrzorganizacyjne, m.in. odnoszące się do zmian personalnych w toku kadencji. Tomasz Nakielski wskazał na przemiany Miesięcznika “Civitas Christiana” i dwumiesięcznika Społeczeństwo” – periodyków wydawanych przez Stowarzyszenie. W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na otwartość hierarchów Kościoła względem Stowarzyszenia. – Cieszy tak wielka otwartość duchowieństwa, możliwość konsultacji naszych działań z hierarchami – zauważył przewodniczący Nakielski. W swoim wystąpieniu przewodniczący “Civitas Christiana” zwrócił uwagę na wciąż intensywny marsz środowisk lewicowych i liberalnych przez różne instytucje. – Jednak od kogo, jeśli nie od “Civitas Christiana” będzie się wymagać odpowiedzi na te zjawiska i chrześcijańskiego optymizmu? – pytał Nakielski. “Optymizm chrześcijański nie jest optymizmem cukierkowym  – powtórzył Tomasz Nakielski za Josemarią Escriva – ani też ludzkim zadufaniem, że wszystko pójdzie dobrze. Jest optymizmem zakorzenionym w świadomości ludzkiej wolności i pewności co do mocy łaski, optymizmem, który każe nam być wymagającymi od siebie samych”. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona Stowarzyszenia: “Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości”, przewodniczący Nakielski wskazał jako motto dla “Civitas Christiana”. – Zechciejmy przyjąć tą odpowiedzialność za ład etyczny i moralny w naszej Ojczyźnie, oczywiście na miarę naszych możliwości, pamiętajmy: czas to miłość – zakończył wystąpienie Tomasz Nakielski.

DSC03625Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium ustępującej Radzie Głównej. Kolejne sprawozdanie przedstawiła Jolanta Burian, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie stanowi również okazję do namysłu nad stanem organizacji i perspektywą na przyszłość. W bloku poświęconym na dyskusję poruszano kwestie programowe i dzielono się refleksjami minionego czasu kadencji. W wypowiedziach pojawiały się m.in. wątki potrzeby wzmocnienia wizerunku w mediach, możliwości budowania środowiska również wokół periodyków będących w rękach Stowarzyszenia i podziękowania za zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wszystkich członków ustępującej Rady Głównej za organizację. Podkreślano rangę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego finał odbył się 6-7 czerwca w Niepokalanowie. Co roku w konkursie biblijnym uczestniczy 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – przypomniała Estera Ryczek, która podziękowała współpracownikom za służbę w tym dziele i podkreśliła bardzo dobrą atmosferę tegorocznego jubileuszu.

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” powierzono na kolejną kadencję ponownie Tomaszowi Nakielskiemu. Jednogłośny wybór nagrodzono długimi brawami i gratulacjami wszystkich zebranych. Tomasz Nakielski w pierwszym po wyborze wystąpieniu podziękował za zaufanie na kolejne lata i zapewnił o dalszej wytrwałej pracy na rzecz “Civitas Christiana”.

DSC03650Dokumenty przygotowane na Walne Zebranie określały kształt Rady Głównej w kadencji 2016-2020 w liczbie 30 osób i tak, członkami ciała, które będzie najwyższą władzą organizacji pomiędzy Walnym Zebraniami zostali wybrani: Ewelina Goździewicz (Gniezno), Romuald Gumienniak (Białystok), Karol Irmler (Poznań), Piotr Jankowiak (Zielona Góra), Waldemar Jaroszewicz (Gdańsk), Sławomir Józefiak (Łódź), Tadeusz Kantor (Kielce), Teresa Kazimierczuk (Warszawa), Marcin Kluczyński (Łódź), Marek Koryciński (Lublin), Alina Kostęska (Opole), Sławomir Kowalik (Kielce), Paweł Majewicz (Szczecin), Hanna Marchilk (Bydgoszcz), Stanisław Pażucha (Kraków), Agnieszka Pieńskowska (Warszawa), Ryszard Pilich (Koszalin), Zbigniew Połoniewicz (Olsztyn), Magdalena Porczyk (Łódź), Bożena Pruska (Kraków), Estera Ryczek (Wrocław), Jerzy Sołtys (Rzeszów), Marcin Sułek (Lublin), Piotr Sutowicz (Wrocław), Marcin Sychowski (Koszalin), Joanna Szałata (Szczecin), Maciej Szepietowski (Opole), Wacław Szulc (Gdańsk), Beata Zembrzycka (Olsztyn).

DSC03809Bezpośrednio po wyborach odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych ciał statutowych: Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Pierwszą z formalności było ukonstytuowanie się obojga organów. Poruszającym dla zebranych było oświadczenie Marka Korycińskiego, od wielu lat pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej, odpowiedzialnego w Stowarzyszeniu za formację, który podziękował za wieloletnią współpracę w prezydium organizacji i poinformował, że nie będzie ubiegał się o pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego w kolejnej kadencji, zapewnił jednak o dalszej pracy w służbie “Civitas Christiana” i wsparciu swojego następcy. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Głównej powierzono Sławomirowi Józefiakowi oraz Romualdowi Gumienniakowi, zaś sekretarzem został wybrany Zbigniew Połoniewicz. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została na kolejną kadencję Jolanta Burian (Skierniewice), jej zastępcą Agnieszka Łata (Kielce), sekretarzem Szymon Szczęsny (Toruń), a członkami: Krzysztof Chwolik (Katowice), Zbigniew Rybczyński (Lublin), Krzysztof Sterkowiec (Rzeszów) i Rafał Zaremba (Białystok).

Wybrani na funkcje w prezydium oraz uchwalony przez nową Radę Główną Zarząd Stowarzyszenia, z prezesem Maciejem Szepietowskim, Teresą Kazimierczuk i Agnieszką Pieńkowską, złożyli podziękowania zebranym delegatom za zaufanie i złożone w ich rękach kompetencje oraz zapewnili o zaangażowaniu na rzecz organizacji w kolejnych latach. Na uwagę zasługuje wysokie poparcie delegatów, jakie uzyskali wybrani przedstawiciele władz, co świadczy o wysokim mandacie zaufania i aprobacie dla zmian zapoczątkowanych w minionej kadencji.

tekst/fot. Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #play #Rada Główna #slider #Walne Zebranie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej