Świeccy naukowcy apelują o szacunek do pamięci o św. Janie Pawle II

2020/11/23
AR 301039952

W liście otwartym świeccy naukowcy zaapelowali do wszystkich ludzi dobrej woli o prawdę i szacunek w stosunku do pamięci o św. Janie Pawle II.

„(…) rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych, jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku” – głoszą w Apelu naukowcy.

„Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym” – ostrzegają.

Chętne osoby świeckie z tytułem profesora (profesorowie tytularni i profesorowie uczelniani) mogą podpisać się pod apelem wysyłając maila na adres apelprofesorow@gmail.com.

Pełna treść apelu:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:

„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Apel podpisali dotąd:

Prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska

Prof dr hab. inż.  Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Z. Czarnocki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. prof. PWr Leszek Łatka, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. PWr Tomasz Jakubowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Rafał Siciński, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, członek rzeczywisty PAN

Prof. ASP Jerzy Bogusławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN

Prof. Alina Nowicka-Jeż, Uniwersytet Warszawski.

Prof. Jerzy Kijowski, centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

Prof. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Anna Wierzbicka, The Australian National University

Prof. UKSW Tomasz Chachulski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UR  Marek Stanisz, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prof. Stefan Zabierowski, Uniwersytet Śląski

Prof. Elżbieta Janus, UKSW (profesor emeritus)

Prof. Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, członek rzeczywisty PAN

Dr hab Jerzy Bogusławski, Prof. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. Pwr Ryszard Błażej, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab.inż. Arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Prof. PWr Łukasz Damurski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Graczyk, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UMK Ireneusz Grułkowski, UMK Toruń

Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. arch., prof. PWr Agnieszka Gryglewska, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. PWr Marek Hawryluk, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku.

Dr hab. inż. prof. PWr Agnieszka Jurlewicz, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. PWr Jacek Kasperski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Elżbieta Kaszuba, Uniwersytet Wrocławski

Prof.dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, IPN

Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN, prof. em.

Prof. dr hab. dr hc Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. prof. Pwr Karol Malecha, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. Pwr Ziemowit Malecha, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK Toruń

Dr hab. inż. arch. prof. PWr Przemysław Nowakowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska

Dr hab., prof. UwB Jerzy A. Przeszowski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. inż prof. PWr Edward Przydrożny, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska

Prof. dr. hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska

Prof dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. prof. UWr Bożena Szaynok, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Szlachcic, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Sławomir Szymański, prof. emerytowany, Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa.

Dr hab. inż. prof. PWr Romuald Tarczewski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. PWr Krzysztof Tomczuk, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, emerytowany prof. UJ; profesor PWSZ w Tarnowie

Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska, emeryt

Prof. Dr hab. Marek Zając, Politechnika Wrocławska, Politechnika Wrocławskia, emeryt

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. PWr Irena Zubel, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejetnosci, Kraków

Prof. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków

Prof. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka, Lódź

Prof. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

prof. UAM Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UAM Mariusz Bryl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. UW Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Cena, Sydney

Prof. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Prof. UAM Elżbieta Czarniewska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

Prof. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UAM Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

Prof. UMCS Elżbieta Flis-Czerniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. Tomasz Garbol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr. hab. Jerzy Jabłecki, chirurg

Prof. UwB Anna Janicka, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski

Prof. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

Prof. UW Anna Kieliszczyk, Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Koehler, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. IBL PAN Ewa Kołodziejczyk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego(profesor emeritus)

Prof. UAM Jacek Kowalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski(profesor emeritus)

Prof. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

Prof. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UZ Dorota Kulczycka, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. UAM Katarzyna Lisiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski

Prof. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza(profesor emeritus)

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. UAM Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy

Prof. UAM Magdalena Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Gdańska

Prof. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski

Prof. UAM Wiesław Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Jarosław Różański OMI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Prof. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. UKSW Magdalena Saganiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki

Prof. UAM Rafał Sikorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. KUL Dariusz Skórczewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski

Prof. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UAM Anna Stankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus)

Prof. Wojciech Stankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus)

Prof. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Prof. UAM Hanna Suchocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. ATH Jolanta Szarlej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

Prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

Prof. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Prof. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Prof. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. UAM, Piotr Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Marian Turzański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UAM Witold Tyborowski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. UW Jadwiga Wajszczuk, Uniwersytet Warszawski (profesor emeritus)

Prof. UG Jean Ward, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

Prof. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UAM Marek Wedemann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UwB Violetta Wejs-Milewska, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki

Prof. UŚ Marta Zając, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. UW Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski

Prof. UG Anna Zawadzka, Uniwersytet Gdański

Prof. Stefan Zawadzki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus).

Prof. UAP Jakub Żmidziński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Dr Tomasz Żurawlew, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Stanisław Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Barbara Wysocka, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (profesor emeritus)

Prof. SGH Elżbieta Firlit, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. Izabella Gregory IWC PAN,

Prof. dr hab. Paweł Horodecki Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski IFM PAN, Poznań

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek rzeczywisty PAN, członek rzeczywisty PAU

Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Sylwester Porowski, IWC PAN,

Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, CFT PAN

Prof. dr hab. Henryk Szymczak, członek rzeczywisty PAN,

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzeczywisty PAN,

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, członek korespondent PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. Maciej Żylicz,  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwesytet Łódzki

Prof. dr hab. Marcin Pliński, Uniwersytet Gdański, prof. em.

Prof. dr hab., Roman Micnas, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanislaw.Woronowicz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Prof. Krzysztof Zanussi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, członek czynny PAU

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Polit. Poznańska

Prof. dr hab. Kazimierz Bodek , UJ

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski

Profesor dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. prof. em.

Prof. dr hab. Edward Malec Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Aleksander Lasik, prof. em. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Antoni Szwed, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW

Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Dorota Matuszko, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Studiów Kulturowych

Dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Joanna Kalaga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Joanna Wojnicka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jolanta Kopka, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dr hab. Marek Budajczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Monika Rejdak, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Instytutu Nauk Prawnych, UMCS w Lublinie

Dr hab. n. med. Karol Makowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Dr hab. n.med. Anna Adamowicz-Salach, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Paweł Foralewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Tafiłowski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Dr hab. Rafał Łatka, IPN

Dr hab. Rafał Solewski, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Stefan Łaszyn, em. prof. UWM w Olsztynie

Dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. UWr

Dr hab. Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Wit Foryś, em. prof. UJ

Dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz, KUL

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, em. prof. nadzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Dr hab n. med. Magdalena Szymańska były adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr Paweł Krokosz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Honorary Professor of the UNESCO Chair in Comparative Studies of Spiritual Traditions, their Specific Cultures and Interreligious Dialogue (St. Petersburg / Moscow, Russia)

Dr hab Ryszard Bodziacki, WNPiD UAM Poznań

Dr hab Wojciech St. Magdziarz, emeryt Uniwersytet Jagielloński

Dr hab Zbigniew Pleszewski, b. adiunkt UAM w Poznaniu, Adjunct Professor Department of Psychology McGill University Montreal, Canada

Dr hab. hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, em. prof. KUL

Płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska

Prof. Aleksander Bobko, filozof Uniwersytet Rzeszowski (rektor senior), UPJP2 w Krakowie

Prof. Andrzej Buko, Corresponding Member of the PAS Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Prof. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Instytut Socjologii UMCS, Lublin

Prof. dr Bogdan Szajkowski, Emeritus Professor of Political Science, University of Exeter, United Kingdom

Prof. dr hab Jarosław D. Kasprzak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab.  Piotr Tomasik, profesor emeryt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Adam Gryff-Keller, em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Andrzej Mazur, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, Członek Honorowy Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Edward Opaliński, historyk, IH PAN oraz UJK

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Collegium Verum, Warszawa

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Hanna Kryjak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Prof. dr hab. inż Krzysztof Kowalski, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny, em. prof. Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, em. prof. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, prof. em. Politechniki Wrocławskiej, członek prezydium KPZK PAN

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, prof. em. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz emerytowany dyrektor d/s badawczych Norweskiego Instytutu Badan Atmosfery w Kjeller k. Oslo

Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, em. prof. dr H.C. Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, AGH Kraków, Reykjavik University, Iceland

Prof. dr hab. Jacek Adam Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Studiów Polarnych

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski Uniwersytet Warszawski prof. em.

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin

Prof. dr hab. Jan Stepniewski, em. prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellonskiego, em. prof. dr hab. Université Paris Sorbonne-Nord

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maciej Dorna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Przanowski, em. prof. Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Maciej Skrzypek, IFJ PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marcin Bortnowski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Chowaniec, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry, Uniwersytet w Białymstoku Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marian Grabowski, emerytowany

Prof. dr hab. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Prof. dr hab. med. Jan Wodniecki, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Majerczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n.med. Henryk Stepien, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Paweł M. Pukacki, em. prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Prof. dr hab. Piotr Robakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Robert Wolak, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Wanda Harkot, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UJ

Prof. dr habil. inż. Bronisław Barchański, em. prof. AGH Kraków

Prof. dr Stanisław Grygiel, em. prof. Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie

Prof. Franciszek Krok, Politechnika Warszawska

Prof. Grzegorz Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Grzegorz Mloston, Uniwersytet Łódzki

Prof. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Jadwiga Puzynina, em. prof. zw. Uniwersytet Warszawski, Polonistyka

Prof. Jerzy Jeznach, SGGW w Warszawie

Prof. Józef Okolski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźminskiego

Prof. Krzysztof Rozpondek, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Prof. Leszek Teusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Ludwik Komorowski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. Marek Andrzejewski, Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. Marek M. Kamiński, University of California, Irvine

Prof. n. prawn., Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

Prof. Rafal Kulik, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa

Prof. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

Prof. Teresa Szymańska-Buzar, prof. em. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska

Prof. zw. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, prof. em. Uniwersytet w Białymstoku i Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Stanisław Ułaszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr Tadeusz Puchałka, prof. em. Politechnika Poznańska

Prof. zw. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

 Na podst. ekai.pl

/ut

 

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Jan Paweł II #apel #profesor #list #nauka
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej