V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

2013/11/12

NA SYMPOZJUM M.IN. GŁOS ZABIORĄ:
POBIERZ PROGRAM: V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

Robert Tekieli to jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci polskich mediów. Znawca tematyki New Age i współczesnych zagrożeń duchowych, dziennikarz, publicysta, współzałożyciel pisma literacko-kulturalnego „bruLion”, były przewodniczący Rady Nadzorczej TVP, felietonista „Gazety Polskiej”, redaktor: NewAge.info.pl. Autor wielu książek związanymi z ideologią New Age lub filozofią Wschodu: Homeopatia, Techno, akido, amulety, Harry Potter, Metoda Silvy, Tai Czi, Egzorcyzmy i opętania, Zmanipuluję Cię kochanie.
W pewnym okresie swojego życia zafascynowany był magią, okultyzmem oraz technikami rozszerzania świadomości i umysłu. Przeżył głębokie nawrócenie, które, jak twierdzi, uratowało mu życie. Będzie opowiadał o swoim życiu i zagrożeniach duchowych.

Bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski – teolog, biskup pomocniczy wrocławski. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. W latach 1994-2006 sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych, m.in. Katolickiej Wspólnoty „Hallelu Jah” we Wrocławiu, należącej do ruchu charyzmatycznego. W episkopacie jest delegatem ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Za swoją dewizę biskup Siemieniewski przyjął słowa z Pisma świętego: Bóg jest miłością (Deus caritas est).
Autor wielu publikacji zwiazanych z duchowością, medytacją, m.in.: Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka, Między sektą, herezją a Odnową, Na skale czy na piasku? Katolicy a Biblia, Wiele ścieżek na różne szczyty: mistyka religii, Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką, Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła, Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła, Stwórca i ewolucja stworzenia, Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej.

Michaela Pawlik – dominikanka i socjolog. Pracowała społecznie w Indiach, jako misjonarz (1967-1980), gdzie była pielęgniarką i nauczała chrześcijaństwa. Ukończyła tam 5-letnie studia socjologiczne na Uniwersytecie Karnatak w Dharwad w stanie Karnataka – posiada naukowy tytuł bakałarza. W Polsce wstąpiła do sióstr dominikanek, a także wykładała higienę tropikalną na UKSW.
Niekwestionowana znawczyni neohinduizmu (religii, społeczeństwa i kultury), dzięki studiom i doświadczeniu zdobytemu podczas 13-letniego pobytu w Indiach, gdzie mogła z bliska obserwować zalety i wady cywilizacji hinduskiej. Była jednym z pierwszych polskich autorów poruszających problem niebezpieczeństwa sekt. Jest autorką ponad 10 książek i wielu artykułów popularyzujących wspomniane tematy. W związku z jej oddaną służbą społeczną wytaczano jej procesy sądowe, a nawet grożono śmiercią w celu wywarcia presji, by zaprzestała krytyki sekt hinduskich i budyjskich (Niewygodny Świadek. Siostrze Michaeli grożono śmiercią, Drogami Sekt i Kultów 1999, nr 1, s. 6-7. Jest także katechetką Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ), który skupia osoby pokrzywdzone przez sekty i zajmuje się udzielaniem im pomocy .
Według niej obecnie religia, kultura i cywilizacja Zachodu narażona jest na destrukcyjne wpływy sekt i ideologii pochodzenia hinduistycznego i buddyjskiego

 

PROGRAM

WTOREK   12.11.2013   (dzień I)

 

19.00 – 21.00

red. Robert Tekieli, Redaktor i publicysta niezależny

Zagrożenia duchowe pochodzące ze Wschodu we współczesnej kulturze Zachodniej (m.in. reinkarnacja, joga, sztuki walki, medytacja)

 

Dyskusja

 

 

 

ŚRODA   13.11.2013   (dzień II)

9.00 – otwarcie Konferencji

9.15-9.35 – prof. dr hab. Viara Maldjieva, Instytut Filologii Słowiańskiej, UMK

Językowe świadectwa wpływów azjatyckiej duchowości na współczesnego Europejczyka

9.35-9.55 – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Zakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii, UMK

Różaniec – kontynuacja Modlitwy Jezusowej Wschodu

9.55-10.15 – ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, Instytut Teologii Duchowości, KUL

Znaczenie i rola medytacji w poznaniu i formacji duchowej człowieka

10.15-10.35 – O. prof. dr hab. Adam Sobczyk MSF, Zakład Teologii Duchowości, Wydział Teologiczny UMK

Medytacja chrześcijańska według Hansa Ursa von Balthasara.

Specyfika, metoda, różnice i możliwości integracji z medytacją niechrześcijańską

 

10.35-10.55 – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Teologii Duchowości, KUL

Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej

 

10.55-11.15 – ks. dr Andrzej Wańka, Katedra Teologii Fundamentalnej, Uniwersytet Szczeciński

Wschodnie inspiracje zachodniego ezoteryzmu

 

15-11.25 – dr Krzysztof Pilarz, Zakład Pedagogiki Pastoralnej, UMK

Synkretyzm antropologiczny a wychowanie chrześcijańskie

 

 

11.25-9.35 – mgr Łukasz Kamiński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Problem relatywizmu etycznego i wyjścia poza dobro i zło w filozofii buddyzmu zen

 

 

11.35-11.55   przerwa kawowa I

11.55-12.15 – Stanisław Chłościński – prezes; Estera Czernik – asystent, Stowarzyszenie „Wyzwoleni” Poznań

Religie Wschodu – zakazany owoc, czy na pewno? Stosunek Towarzystwa Strażnica a postawa jej członków wobec: buddyzmu, hinduizmu i jogi – na podstawie materiałów źródłowych: czasopism i wydawnictw tej organizacji

 

12.15-12.35 – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Wydział Nauk Społecznych, UP JP2 w Krakowie

Reinkarnacja jako alternatywne wirtualne życie

12.35-12.55 – mgr Anna ŁobaczewskaRuch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

„Przywrócić życiu”. Świadectwo uwikłania w Misję Czajtanii – Instytut Wiedzy o Tożsamości

12-55-13.15 – ks. dr Bolesław Karcz, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski JP2 w Krakowie

Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie

13.15-13.35 – ks. dr Stanisław Radoń, Wydział Nauk Społecznych, UP JP2 w Krakowie

Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego

13.35-13.50 – dr hab. Iwona Massaka, Katedra Hermeneutyki Polityki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Anarchistyczno-heterodoksyjny wymiar tołstoizmu

13.50-14.50   przerwa II

14.50-15.05 – dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji (CPP) w Lublinie

Charakterystyka i zasięg oddziaływania grupy kultycznej o charakterze hinduistycznym „Misja Czajtanii”

15.05-15.45 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Wpływ Wschodu na duchowość Zachodu

 

15.45-16.00 – dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji (CPP) w Lublinie

Dalekowschodnie wątki w produkcjach filmowych i ich wpływ na postawy i przekonania młodzieży

16.00-16.25 – dr Dorota Angutek, Maciej Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

Syndrom tężyczki wywoływanej hiperwentylacją w medytacyjnych praktykach oddechowych

16.25-16.45 – ks. prof. Ján Šafin, Katedra Historii Kościoła i Bizantynologii, Wydział Teologii Prawosławnej, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Vnímanie času v kresťanskej a orientalnej filozofii a historiozofia (Postrzeganie czasu w filozofii chrześcijańskiej i orientalnej oraz w historiozofii)

16.45-17.05 – dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Ideał edukacyjny w  „Edukacji Idealnej”. Program wprowadzania Medytacji Transcendentalnej (TM) w polskich szkołach

17.05-17.20 – Patryk Gacka, Zespół Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium”, Wydział Prawa i Administracji UW

Status prawny sekt w PRL-u i III RP. Omówienie metoda porównawczą

 

17.20-17.40   przerwa kawowa  III

 

17.40-19.00 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Polityczne podłoże ekspansji hinduizmu na cywilizację Zachodu

 

19.00-21.00 – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Jak medytować po chrześcijańsku?

Dyskusja

 

CZWARTEK   14.11.2013 (dzień III)

 

9.00-9.20

prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, KUL

O mylących schematach i groźnych nieporozumieniach będących rezultatem odwoływania się przez przedstawicieli zachodniej kultury do tak zwanej „Duchowości Wschodu”

9.20-9.40 – ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Instytut Dialogu Kultury i Religii, UKSW

Medytacja Wschodu jako wyzwanie dla chrześcijaństwa

9.40-10.00 – O. prof. dr hab. M. Celestyn Paczkowski OFM, Zakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego, UMK

Czym  jest duchowość chrześcijańskiego Wschodu?

10.00-10.20 – prof. dr hab. Paweł Sajdek, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, KUL

Spotkanie z cywilizacją Indii – zagrożenie czy szansa?

10.20-10.50 – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, PWT we Wrocławiu

Współczesna medytacja monologiczna

10.50-11.25 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Akomodacja religii Wschodu na Zachodzie

11.25-11.45  przerwa kawowa IV

11.45-12.00 – dr Monika Wojtkowiak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

Poradnictwo w zakresie sekt i nrr o proweniencji wschodniej – działania pomocowe i naprawcze – postulaty, oczekiwania, możliwości i ograniczenia

12.00-12.25 – Joanna Zabłudowska, Gdańskie Centrum Informacji o NRR i Sektach
Iluzje fałszywych mędrców w filmie „David chce odlecieć” (reż. David Sieveking) jako pomoc medialna w rozeznaniu destrukcyjnej duchowości Wschodu

 

12.25-12.35 – red. dr Boris Rakovský, Redaktor Naczelny czasopiama Rozmer, Słowacja

Spiritualita hinduismu a jego wplyw na zachodnju cywilizacju

(Duchowość hinduizmu i jej wpływ na zachodnią cywilizację)

 

12.35-12.45 – mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL

Religie Dalekiego Wschodu w dialogu ze współczesnym chrześcijaństwem w świetle nauczania Kościoła katolickiego

 

12.45-12.55 – mgr Alicja Stańco, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Aum Shinrikyō (Aleph) – wschodnia myśl realizowana zachodnią przemocą

 

12.55-13.05 – mgr Milena Marciniak, Instytut Filozofii UMK

Wzajemne przenikanie się wątków buddyjskich i chrześcijańskich w filozofii człowieka Artura Schopenhauera

 

13.05-13.15 – mgr Anna Gładkowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Przeszkody na drodze dialogu międzyreligijnego i zasady jego owocnej realizacji w nauczaniu Benedykta XVI „apostoła dialogu i pokoju”

 

13.15-13.25 – mgr Natalia Stala, Katedra Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Czy joga jest terapią?

 

13.25-13.35 – mgr Maciej K. Grzywacz, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

International relations and religion. Seeking for sacred-profane equilibrium

 

13.35-13.45 – mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL

Działalność” Misji Czaitanii” na przykładzie województwa lubelskiego

 

13.45-13.55 – mgr Michał Płóciennik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Z-chrystianizowany zen czy z-zenizowane chrześcijaństwo? Analiza krytyczna propozycji banedyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera

 

13.55-14.05- mgr Agata Kłocińska, Zakładu Filozofii Religii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Cud a zjawiska niezwykłe. Istotne różnice pomiędzy koncepcją buddyjską a chrześcijańską

 

14.05-15.00 przerwa V

 

Dyskusja i zakończenie

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej