Z obrad Rady Głównej w Kaliszu

2014/11/3

Wzorem spotkania w Gnieźnie Rada Główna zebrała się na posiedzeniu w dniach 26–27 września br. podczas pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w składzie poszerzonym o pracowników merytorycznych i działaczy społecznych Stowarzyszenia.

Tematem przewodnim obrad było przyjęcie Uchwały Programowej na rok 2015, wynikającej z Uchwały Programowej Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Tegoroczne hasło Rodzina Bogiem silna rozwinął poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski. Eurodeputowany przedstawił zebranym klimat panujący w tej instytucji, który nie sprzyja ochronie rodziny i wartości rodzinnych, szczególnie tych wynikających ze światopoglądu chrześcijańskiego. Rozmywane jest pojęcie rodziny, kwestionowaniu podlega również płeć biologiczna na rzecz płci kulturowej. W służbie tych negatywnych przemian staje ustawodawstwo równościowe, zagrażające penalizacją zachowań dotychczas uchodzących za powszechne i stanowiących podstawę cywilizacji łacińskiej. Podkreślił jednak, że przy aktywnej postawie społeczeństwa jest możliwe wymuszanie na unijnych politykach rozwiązań, które będą rodzinie służyły i ją wspierały. Trzeba się tylko dobrze organizować na poziomie poszczególnych państw członkowskich i działać wspólnie, w sposób konsekwentny i zdecydowany. Tak realizowana jest choćby inicjatywa „Jeden z nas”, ukierunkowana na obronę życia ludzkiego, w ramach której wystąpiono do Parlamentu Europejskiego z postulatem, by zaprzestać wspierania aborcji w UE i poza nią. Co prawda mimo spełnienia wymogów formalnych – zebrano 2,5 mln podpisów w 7 krajach członkowskich – postulat nie został przyjęty, ale podjęto w tej sprawie kroki prawne. Tak należy pracować, by skutecznie zmieniać rzeczywistość Unii w kierunku rzeczywistego dobra wspólnego, a w szczególności dobra rodziny.

Przywołując Uchwałę Programową Walnego Zebrania, Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski przedstawił propozycję Uchwały Programowej na rok 2015. Konstrukcja dokumentu uwzględnia hasło programowe na rok 2015 – Rodzina Bogiem silna, a zarazem wychodzi naprzeciw oczekiwaniu działań długofalowych, które nie ulegają corocznej zmianie. Tak więc dokument zakłada podejmowanie wokół przytoczonego hasła aktywności w czterech obszarach, które znalazły odzwierciedlenie już w ubiegłorocznej Uchwale Programowej: procesu stałej formacji, uwzględniającej temat roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, inicjatyw opartych o nauczanie społeczne Kościoła, przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i działań podejmujących zagadnienie aktualności nauczania naszego patrona, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uchwała po nieznacznych korektach została przez Radę Główną przyjęta jednomyślnie.

W porządku obrad Rady Głównej znalazł się punkt, który miał pokazać zmiany, jakie zaszły w Stowarzyszeniu na przestrzeni ostatniego roku, od momentu zmian personalnych w składzie Rady Głównej i Zarządu. Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski, Wiceprzewodniczący Rady Głównej i zarazem Prezes Spółki GRUPA INCO S.A. Sławomir Józefiak, a także Prezes Zarządu Stowarzyszenia Maciej Szepietowski zaprezentowali najistotniejsze zmiany w funkcjonowaniu Stowarzyszenia i Spółki. Przede wszystkim fundamentalna zmiana dokonała się w zakresie sposobu zarządzania zarówno Stowarzyszeniem, jak i Spółką przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki – obecne zarządzanie ma charakter kolegialny, co w praktyce oznacza lepszą jakość decyzji i efekt synergiczny. Ponadto ten styl pracy przeniknął również do Rady Głównej, co widać w zaangażowaniu i odpowiedzialności za Stowarzyszenie wszystkich członków Rady. Kolejnym istotnym motorem zmian zmierzających do przeprowadzenia dalekosiężnych reform jest wewnątrzstowarzyszeniowa dyskusja, podjęta na posiedzeniu Rady Głównej w listopadzie ubiegłego roku. W tego rodzaju działaniach w sposób naturalny rodzi się wspólnota. Niezwykle pozytywne okazały się liczne spotkania z pasterzami Kościoła w Polsce, które pozwoliły na zbudowanie bardzo dobrego klimatu do współpracy w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim. Udało się stworzyć swoisty system informacyjny, w którym pismo „Civitas Christiana” współdziała z internetowymi produktami, jak choćby strony internetowe Stowarzyszenia, miejsce na Facebook’u lub YouTube, bardzo często odwiedzane. Na nowo wizytówką Stowarzyszenia stają się nagrody ogólnopolskie, a szczególnie centralna Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, której ranga, prestiż i jakość w tym roku niebywale wzrosły. Nie bez znaczenia są również działania podjęte na terenie stolicy przez Dyrektora Oddziału Okręgowego w Warszawie Tomasza Rzymkowskiego, zmierzające do odbudowania pozycji Stowarzyszenia na tym terenie, m.in. dzięki współpracy z Centrum Jana Pawła II. W sferze gospodarczej warto podkreślić działania Zarządu Stowarzyszenia na polu nieruchomości, zmierzające do ograniczenia do minimum kosztów ich eksploatacji, a nawet osiągania zysków. Niezwykle ważne są inicjatywy Spółki GRUPA INCO S.A., porządkujące sytuację wewnętrzną przez wprowadzenie przejrzystej struktury organizacyjnej, obniżenie kosztów funkcjonowania, ale przede wszystkim szukanie nowych pomysłów na biznes. Dzięki dobrze pracującemu Zarządowi Spółki, dobrej atmosferze wewnętrznej udaje się uzyskiwać wyniki znacznie przekraczające zakładane plany. Z pewnością nie bez znaczenia są tutaj nowe relacje między Stowarzyszeniem a Spółką.

W kwestii działań na poziomie Statutu Stowarzyszenia zostały przez Sekretarza Rady Głównej Romualda Gumienniaka zaprezentowane zasadnicze kierunki zmian w Statucie, które mają na celu nie tyle rewolucję, co usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia. Wśród najważniejszych zagadnień należy wymienić odejście od Zespołów Formacyjno-Zadaniowych na rzecz Zespołów o charakterze wyłącznie terytorialnym, stworzenie jednej ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej, poszerzenie grupy uprawnionych do składania oświadczeń woli do wszystkich osób funkcyjnych w składzie Rady Głównej, by w ten sposób uniknąć paraliżu decyzyjnego, a także zmniejszenie minimalnej liczby członków mogących tworzyć Oddział. Rada Główna po dyskusji zaakceptowała uchwałą zaprezentowane zmiany i upoważniła Sekretarza Rady Głównej do podjęcia niezbędnych kroków celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia jednolitego projektu Statutu, uwzględniającego przyjęte zmiany.

Miłym akcentem obrad była wizyta nowego biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna, który podkreślał swoje związki ze Stowarzyszeniem, a także podzielił się swoimi przemyśleniami na temat istoty instytucji rodziny i zadań, jakie na tym obszarze stoją przed Stowarzyszeniem.

Przewodniczący Stowarzyszenia na zakończenie obrad podzielił się z zebranymi radosną wieścią, że Stowarzyszenie otrzymało z rąk metropolity krakowskiego abp. S. Dziwisza relikwie św. Jana Pawła II. Wyraził przekonanie, że winny one peregrynować po wszystkich Oddziałach Stowarzyszenia i stać się duchową inspiracją do modlitwy za wstawiennictwem świętego o rychłą beatyfikację naszego patrona.

Centralnym, a zarazem najważniejszym punktem spotkania Rady Głównej i pątników ze Stowarzyszenia była uroczysta Msza święta w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Edwarda Janiaka, który w homilii podjął problem zagrożeń dla współczesnej rodziny płynących z błędnych założeń antropologicznych.

Romuald Gumienniak

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#bp. Łukasz Buzun #Kalisz #Rada Główna
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej