Home / Z archiwum / Civitas Christiana 05/2007

Civitas Christiana 05/2007

Pabianice

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za jeden ze swoich celów statutowych uznało troskę o materialny, duchowy i moralny rozwój rodziny. W województwie łódzkim organizujemy lub współpracujemy przy wielu przedsięwzięciach, choćby takich jak Łódzkie Dni Rodziny, Festyn Rodzinny w Zduńskiej Woli, akcje gwiazdkowe w kilku oddziałach, o czym niejednokrotnie pisano w „Naszym Głosie”. Tym razem warto wspomnieć o funkcjonującej przy parafii NMP Różańcowej „Szkole dla rodziców i wychowawców”. Jednym z jej celów jest pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, co dziś, po wielu tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów, wydaje się sprawą priorytetową. Jest to wspólna inicjatywa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. św. Wincentego á Paulo oraz pabianickiego Oddziału „Civitas Christiana”.

Jak okazać dziecku akceptację? Jak zachęcić je do współpracy? Jak pochwalić i nie osądzać? To tylko część pytań, na które starano się odpowiedzieć podczas zajęć warsztatowych zakończonych w kwietniu, a prowadzonych przez pedagog Marię Mazurek oraz psycholog Renatę Czyż. Oparto je na programach autorskich Joanny Sakowskiej i Zofii Śpiewak, które ideę szkół dla rodziców przeszczepiły na grunt polski, wzorując się na doświadczeniach amerykańskich.

Rodzice mieli jasno sprecyzowane oczekiwania. Chcieli poprawić kontakt z własnym dzieckiem, zdobyć wiedzę o sposobach rozwiązywania konfliktów z pociechami, poznać nowe metody wychowawcze. I nie zawiedli się. Zajęciom towarzyszyła ożywiona dyskusja, a rodzicom i wychowawcom stworzono możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami. Odnoszenie się do sytuacji z własnego życia, zarówno u prowadzących, jak i szkolących się, było ważnym elementem zajęć. Prowadzący warsztaty podkreślali, że ćwiczenia te, wymagające umiejętności słuchania, szczerego wyrażania własnych uczuć, czy chwalenia innych, przydadzą się nie tylko w kontaktach z dziećmi, ale także z małżonkami.

„Uczniowie” otrzymali materiały ze skrótem informacji przekazywanych podczas zajęć, bibliografię odpowiedniej literatury, a także książki Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”, wydane przez IW Pax. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zdobytą wiedzę uda się wykorzystać, jak realistycznie niektórzy oceniali, chociaż w dwudziestu procentach, a pokazana tu forma pomocy rodzicom będzie upowszechniana.

Paweł Kowalczyk

Gdańsk

Ośrodek Edukacji Narodowej ,,Civitas Christiana” kontynuuje pracę nad „Kodeksem ucznia”. Inicjatywę podjęto po dyskusji o sytuacji w szkołach polskich, gdzie zarysował się ostatnio problem wyegzekwowania dyscypliny uczniów. Zwrócono wtedy uwagę, że potrzebny jest kodeks, jednolity w skali całego kraju, zawierający jasne kryteria obowiązujące wszystkich zainteresowanych. Różnorodność i sprzeczność ocen działań podejmowanych przez nauczycieli prowadzi do chaosu i bezkarności. Nawet jeśli wychowawcy podejmują działania skuteczne, narażeni są na krytykę podważającą ich autorytet. Placówki szkolne potrzebują skutecznego narzędzia wspierającego proces wychowania.

Po przedstawieniu przez przewodniczącego Ośrodka ,,Zarysu projektu Kodeksu ucznia”, na spotkaniu 18 kwietnia w Gdańskiej Galerii Mariackiej, wywiązała się dyskusja, podczas której Mariola Pałka-Pilecka dyrektor Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim stwierdziła, że faktycznie odczuwa się w szkole brak jednolicie ukierunkowanych dróg postępowania, a zwłaszcza w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych. Piotr Gierszewski przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska potwierdził fakt istniejącej w różnych placówkach szkolnych, zbyt daleko idącej dowolności w ocenianiu podobnych zdarzeń wychowawczych. Dr Jerzy Wiśniewski przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium, dyrektor Wydziału Diagnoz i Analiz Edukacyjnych podkreślił istnienie pilnej potrzeby poznawania i doskonalenia różnych metod wychowawczych przez kadrę pedagogiczną, przedstawiając, jako jedną z dróg, bardzo ciekawe przykłady działań podejmowanych za granicą. Waldemar Jaroszewicz członek Prezydium Zarządu Głównego ,,Civitas Christiana” zwrócił uwagę, że w Kodeksie powinno zostać uwzględnione zróżnicowanie organizacyjne szkół i ich poziomów nauczania.

Uczestnicy spotkania uznali, że to zróżnicowanie należy uwzględnić w 30. procentach zawartości ,Kodeksu ucznia”. Ta część byłaby przystosowywana przez szkoły, w celu uwzględnienia ich własnej specyfiki. Wydaje się również konieczne przywołanie odpowiednich podstaw prawnych, na których będzie się można oprzeć w proponowanych procedurach. Mając na uwadze zadeklarowaną obietnicę udziału w pracach nad ,,Kodeksem ucznia”, postanowiono, że każdy z uczestniczących w pracach Ośrodka, samodzielnie lub wspólnie z kompetentnymi osobami, do następnego spotkania wniesie własny wkład do zarysu jego projektu.

Dr Ferdynand Froissart

Słupsk

W ogłoszonej 25 marca 1995 r. encyklice „Evangelium vitae” Jan Paweł II napisał: „Proponuję, (.. ) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (.. ). Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji” (nr 85). W odpowiedzi na ten apel, a także włączając się w obchody Narodowego Dnia Życia, Oddział „Civitas Christiana” w Słupsku wspólnie z Referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Koszalińsko- Kołobrzeskiej zorganizował lokalny Dzień Świętości Życia.

Uroczystości poprzedził wykład ks. dr. Andrzeja Wachowicza, diecezjalnego duszpasterza rodzin, pt. „Małżeństwo jako powołanie i sakrament”, na który zaprosiliśmy mieszkańców miasta do siedziby „Civitas Christiana”. W kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar życia, podczas której ok. 200 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego.

Obok kościoła poprowadzono Drogę Krzyżową, z modlitwą przebłagania za niszczenie daru życia dzieci nienarodzonych, którą przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Marka. – Najbardziej przeżyłam 11 i 12 stację – mówi Monika Grzechnik, uczennica III klasy gimnazjum. – Gdy czytano tekst 12 stacji: „Żegnaj mamusiu, twoje łono stało się krzyżem, na którym ja umieram. Mimo że mnie zabijasz, jesteś jednak moją matką. Matką, która nie kocha, która odrzuciła najcenniejszy dar Boży – życie”, wiele osób było wzruszonych.

MM

Koszalin

Podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia, w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza, na wszystkich Mszach św. głoszone były kazania przygotowujące do duchowej adopcji dziecka poczętego. W domu parafialnym przygotowano wystawę prac plastycznych młodzieży z koszalińskich gimnazjów, nadesłanych na konkurs pod tytułem „Cud życia”, zorganizowany przez Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej wraz z Oddziałem „Civitas Christiana” w Koszalinie. Jury w składzie: Zygmunt Wujek, Zofia Szeffel, Urszula Lampka, Łukasz Sendlewski i ks. Andrzej Wachowicz, przyznało I nagrodę Iwonie Wąsacz z Gimnazjum Nr 5 w Koszalinie. Wygrała praca, która przedstawiała zdjęcie USG dziecka poczętego zestawione ze zdjęciem 2. letniego chłopca, z dołączonym obszernym komentarzem zaczerpniętym z encyklik Jana Pawła II.

ks. Andrzej Wachowicz

Wolsztyn

Jak kształtować postawy patriotyczne młodych Polaków wobec wyzwań współczesności – zastanawiali się uczestnicy debaty publicznej, zorganizowanej wspólnie przez Oddział „Civitas Christiana” oraz Komisję Oświaty i Kultury Rady Miejskiej, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji. Krótkiego wprowadzenia do dyskusji dokonali kolejno: prof. Andrzej Urbaniak z poznańskiego duszpasterstwa rodzin (podjął temat „Rodzina kolebką kształtowania postaw patriotycznych”), dr Zdzisław Kościański z Kuratorium Oświaty („Patriotyzm wyzwaniem dla szkoły”), ks. dr Grzegorz Cyran z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Zielonogórsko – Gorzowskiej („Patriotyzm religijno – duchowy w programie pracy duszpasterskiej i katechetycznej”) i Sławomir Wieczorek działacz harcerski („Wychowanie patriotyczne w harcerstwie”).


Młodzież podczas debaty o patriotyzmie

Spotkanie adresowane było głównie do tych, którzy w sposób szczególny mają wpływ na poziom świadomości patriotycznej młodego pokolenia, a więc do nauczycieli, katechetów, duchownych, członków szkolnych rad rodziców, przedstawicieli organizacji młodzieżowych i kombatanckich oraz samorządowców. Obecna była grupa młodzieży licealnej, która dowiedziała się o nim z informacji w lokalnych mediach.

Mówiono o współdziałaniu rodziny, szkoły, parafii oraz organizacji młodzieżowych w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. W ożywionej momentami dyskusji wszyscy zgodni byli co do tego, że przekazywanie wartości jest zaniedbywane, a przed rodziną, szkołą, parafią, organizacjami, samorządem, jawi się dziś z wielką mocą potrzeba przekazu wartości patriotycznych. Budowanie ojczystego domu (w rodzinie, szkole, parafii, w lokalnym środowisku), zaczynać trzeba od siebie, od zasad wypełnianych w życiu.

(wjch)

Włocławek

W związku z obchodami Narodowego Dnia Życia, odbyła się konferencja regionalna pt. „Przed nami małżeństwo”, w której uczestniczyło ponad 350 osób, głównie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzedziła ją Msza św. w katedrze włocławskiej pod przewodnictwem bp. Wiesława Meringa. Podczas spotkania w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wykład na temat „Zakochanie .. i co dalej” wygłosił dr inż. Jacek Pulikowski z Poznania. Przemawiając do młodzieży przekazywał trudne, ważne i przydatne w dojrzałym życiu doświadczenia, przystępnie, zrozumiale i komunikatywnie. Formą komentarza do poruszanych tematów stał się koncert piosenki autorskiej Tomka Kamińskiego.

Konferencja była okazją do podsumowania konkursów: plastycznego i literackiego, na które wpłynęło ponad 1550 prac. Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów jest zamieszczona na stronie internetowej www. cen.pl w dziale „Komunikaty”. Relację zdjęciową z konferencji można obejrzeć na stronie www.q4.pl w dziale Foto.

Organizatorem konferencji i konkursów było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, z pomocą miejscowego Oddziału „Civitas Christiana”, Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Włocławskiej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów, m. in. Oddziału Kujawsko-Pomorskiego „Civitas Christiana” w Toruniu.

Małgorzata Bojarska

Bydgoszcz

Oddział „Civitas Christiana” zaprezentował w bydgoskiej katedrze wystawę „Ojciec Święty w sprawie najmniejszych”, opracowaną przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Ekspozycję zaprezentowano kilka dni przed Narodowym Dniem Życia, co zbiegało się w czasie z trzecią rocznicą powołania Diecezji Bydgoskiej. W Dniu Świętości Życia w bydgoskiej katedrze sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Tyrawy, a wierni zostali zachęceni do obejrzenia wystawy i refleksji nad przedstawionym nauczaniem papieża Jana Pawła II. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja w drugą rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II, kiedy to do Bydgoskiej Katedry przybyły tłumy wiernych, by modlić się o jego rychłą beatyfikację i kanonizację.

Hanna Marcalik

Opole

Podczas kolejnych zajęć Wojewódzkiego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej „Civitas Christiana” w Opolu wysłuchano wykładów: ks. dr. Waldemara Klingera, dyrektora Wydawnictwa Św. Krzyża w Opolu („Laikat w oczach duchowieństwa”) oraz Piotra Sutowicza, który przedstawił postać Świętej Brygidy Szwedzkiej (w ramach cyklu „Patroni Europy”). Na zakończenie temat: „Godność człowieka umierającego w praktyce Domowego Hospicjum dla Dzieci” przedstawiony został w prezentacji multimedialnej przez lek. med. Ewę Borcz-Tutkę, która prowadzi hospicjum w Opolu. Tradycyjnie zebrani otrzymali kolejny numer kwartalnika „Otwórz się” z wydrukowanymi materiałami z poprzednich zajęć.

J. Pixa

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.