Home / Z archiwum / Ocena pracy Stowarzyszenia w roku ubiegłym (05/2007)

Ocena pracy Stowarzyszenia w roku ubiegłym (05/2007)

28 marca, na posiedzeniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie, dokonano oceny działalności organizacji w 2006 r. Informację o zrealizowanych przez oddziały Stowarzyszenia projektach i inicjatywach, inspirowanych uchwałą programową Zarządu Głównego przedstawił Karol Irmler wiceprzewodniczący. O pracy formacyjnej mówił wiceprzewodniczący ZG Marek Koryciński. W dyskusji wskazywano na potrzebę lepszego pokazywania i udostępnienia dorobku organizacji, co wobec ograniczonego oddziaływania wydawnictw, można robić rozwijając strony internetowe. Zarząd Główny przyjął uchwałę Prezydium o przyznaniu Odznak Honorowych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: złotej – abp. Henrykowi Muszyńskiemu, srebrnej – Julianowi Pawełkowi (Oddział Podkarpacki), brązowej – Agnieszce Przybylskiej (Oddział Zachodniopomorski).

Ogromna jest ilość różnorodnych przedsięwzięć realizowanych przez członków Stowarzyszenia. Na polu kultury prowadzone są galerie, działania promujące kulturę regionalną i lokalną pod hasłem „Moja mała ojczyzna”, konkursy sztuki ludowej, zgodnie z wieloletnią tradycją fundowane są nagrody regionalne i ogólnopolska Nagroda im. Wł. Pietrzaka, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”, Dni Kultury Chrześcijańskiej w miastach, gdzie są oddziały Stowarzyszenia (np. „Ottonalia” w Kamieniu Pomorskim), Dni Kultury Kresowej na Podlasiu i wiele innych.

Na polu spraw rodziny i samorządu nie ograniczamy się do działań charytatywnych. Prowadzone są często z pomocą gmin, kluby i szkoły dla rodziców, Szkoła Rodzenia z Bogiem (Szczecin), punkty konsultacyjne i poradnie rodzinne, świetlice dla dzieci, banki żywności. Organizowany jest letni wypoczynek dla dzieci. Spora ilość naszych członków działa w samorządach (97 radnych). Co roku przygotowywane są: Sejmik Morski, konferencja podejmująca problemy mniej szości narodowych, konferencja promująca temat gospodarczego oraz turystycznego zagospodarowania Odry i jej dorzecza.

Od kilku lat podjęto wysiłek, aby działalność Stowarzyszenia była świadomie ukierunkowana corocznymi uchwałami w sprawie realizacji zadań programowych i wyrażona w dobrze zaplanowanych projektach pracy, obejmujących poszczególne województwa. Ubiegłoroczne hasło programowe brzmiało: „Godność człowieka niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego”.

Promując temat godności człowieka, organizowano seminaria, konferencje, debaty publiczne, na które zapraszano przedstawicieli instytucji życia publicznego, szkół i uczelni, władz samorządowych, organizacji społecznych. Uczestniczono w przygotowaniu audycji radiowych, telewizyjnych i innych publikacji. Wskazywano na biblijne źródła godności, omawiano encykliki Jana Pawła II, nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Wskazywano na antropologiczne podstawy godności. Zajmowano się także kwestią respektowania godności człowieka w życiu politycznym i umiejscawiano ją w konkretnych warunkach życia rodzinnego lub pracy (godność dziecka, kobiety, godność ludzi starych i chorych). Udało się przygotować konferencje wychodzące poza teoretyczne rozważania, badające stan polityki państwa i gmin (np. podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego) i takie, które inspirowały lub przyczyniły się do działań integrujących wspólnoty lokalne wokół konkretnych problemów, np. pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, powoływanie Klubów Rodzin Wielodzietnych, projekty nastawione na edukację obywatelską i porady prawne. Wykorzystując okres przed wyborami do samorządów, podczas spotkań z kandydatami systematycznie pytano, jak mają zamiar w społecznościach lokalnych rozwiązywać problem biedy i wynaturzeń na rynku pracy. Obok Dni Społecznych w parafii, powiatowych, gminnych i miejskich Dni Rodziny, przygotowywane były z udziałem samorządów święta patronów miasta. Zorganizowano wiele konkursów plastycznych, literackich i fotograficznych ukazujących niepowtarzalną godność człowieka.

Większość wspomnianych tu działań ma charakter formacyjny. Także realizowanie społecznego wymiaru wiary stanowi podstawowy element charakteryzujący Stowarzyszenie. W ostatnim okresie powołano kolejne Ośrodki Formacji Katolicko-Społecznej, tak aby ich siedziby miały miejsce na terenie poszczególnych diecezji. Większość z nich prowadzona jest we współpracy z innymi organizacjami katolickimi. Program zakłada poznanie społecznego nauczania Kościoła, dokumentów rozwijających nauczanie Soboru Watykańskiego II, nauczania papieskiego, a także nabycie umiejętności potrzebnych osobom działającym społecznie i rozeznania w zjawiskach społecznych i kulturowych współczesnego świata. Dla młodych osób organizowane są warsztaty, obozy wędrowne i rajdy (połączone np. z poznawaniem nauczania Prymasa Tysiąclecia). Oddziały „Civitas Christiana” wspólnie włączają się w formację młodzieży, przygotowując od wielu lat, we współpracy z katechetami i profesorami katolickich uczelni, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.

Oceniając pracę Stowarzyszenia wskazano na potrzebę upowszechnienia modelu pracy członków w zespołach, która miałaby charakter trwałego i stałego wysiłku skierowanego na pogłębianie własnej wiary, poczucia związku z Kościołem lokalnym i parafią, poczucia bycia jako stowarzyszenie wspólnotą, w której realizuje się soborowe wezwanie świeckich do apostolatu i cząstka drogi do zbawienia. O potrzebie nadania większej wagi sprawom formacji członków mówił na zakończenie obrad Ziemowit Gawski, przewodniczący ZG. Wysiłek formacyjny, mimo że stanowi istotny element działań organizacji, nie przebiegał na miarę naszych możliwości i aspiracji bycia wyróżniającym się środowiskiem laikatu. Jest to konieczna droga do włączania w pracę „Civitas Christiana” szerszego kręgu osób, świadomych swojego powołania, uzdolnień i możliwości, spełnianych w zespołach członków, w których wspólnie tworzą i realizują projekty działań, konkretyzując swoje pragnienie służenia człowiekowi w społeczeństwie.

A. Frahn

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.