Home / Z archiwum / Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

W województwie pomorskim Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat podejmuje różnorodne działania, których celem jest pomoc rodzinom oraz udzielanie rodzicom wsparcia w różnych wymiarach życia rodzinnego. Próbując pomóc w sytuacjach pojawiających się w procesie wychowawczym i edukacyjnym, od wielu lat prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne w Lęborku i Czersku. W ten sposób Zarządy Oddziałów Miejskich widzą swoją rolę w wypełnieniu zadania statutowego, jakim jest prowadzenie pracy wychowawczej oraz opiekuńczo dobroczynnej. W tym dziele współpracują z samorządem, co spotyka się zarówno z dużym uznaniem, jak i wsparciem finansowym. Podobnie jest z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin Lęborka, Pruszcza Gdańskiego, Czerska. Wypoczynek ten połączony jest z wyrównywaniem deficytów edukacyjnych, pracą integracyjną oraz nauczeniem spędzania wolnego czasu.

Coraz częściej obserwujemy trudności i problemy, jakie mają rodzice w kontaktach ze swoimi dziećmi oraz z umiejętnościami przekazywania prawidłowej relacji w rodzinie i między rówieśnikami. Pochodną tego są niejednokrotnie stany lękowe i depresyjne oraz trudności w szkole. Dlatego lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na porady, zarówno wśród rodziców jak i samej młodzieży. W prowadzonej przez nas poradni rodzinnej i wychowawczej w Gdańsku kolejka oczekujących na poradę wypełniona jest na trzy miesiące do przodu. Podobna placówka funkcjonuje również w Słupsku. Z powodzeniem realizowany jest także program „Szkoła dla Rodziców”, w ramach którego organizowane są zajęcia dla rodziców, między innymi w zakresie: rozwoju potrzeb dziecka, rozwiązywania problemów wychowawczych, ukazywania zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież.

Dużymi przedsięwzięciami, promującymi życie rodzinne i tradycyjny model rodziny są Gminne Dni Rodziny w Słupsku i Miastku oraz Obchody Dni Świętości Życia w Słupsku.

Podczas spotkań formacyjnych ukazujemy rodzinę w świetle nauczania społecznego Kościoła, a w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, organizowanego wspólnie z Akcją Katolicką OP z Rumi, przedstawiane są wskazania kierowane do rodzin przez kard. Augusta Hlonda. Okazuje się, że słowa wypowiedziane pięćdziesiąt lat temu nic nie straciły na aktualności.

Z dużym sukcesem zrealizowano w Gdańsku, Czersku, Lęborku, Miastku, Główczycach, projekt „Pro Pomeranie Familiae” (finansowany z funduszu Phare 2002). Przygotowano szkolenia, służące m. in. przygotowaniu do pracy zarobkowej w domu kobiet wychowujących dzieci oraz pokazaniu, jak można połączyć wychowywanie dzieci z pracą pozwalająca na utrzymanie rodziny lub wsparcie domowego budżetu. Chcąc zrealizować projekt nawiązano współpracę z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną, m. in. urzędami pracy, „Caritasem”, parafiami. Wytypowano osoby bezrobotne, przede wszystkim młodzież oraz osoby niepełnosprawne i matki samotnie wychowujące dzieci, a mogące pracować w domu. Projekt obejmował kurs komputerowy oraz naukę tworzenia stron internetowych i administrowania nimi. Uczono także autoprezentacji i mediacji z pracodawcami przy poszukiwaniu pracy.

Ważnymi wydarzeniami były Sejmiki Rodzinne, a szczególnie ten pod patronatem bpa Jana Bernarda Szlagi, zorganizowany w Kościerzynie, wspólnie z Sanktuarium Królowej Rodzin, władzami samorządowymi i Ośrodkiem ds. Rodziny naszego Stowarzyszenia. Do przedstawicieli lokalnych władz zaapelowano wtedy o powołanie w Radach, gminnych czy miejskich, specjalnych komisji ds. rodzin współpracujących z przedstawicielami rodzin, których celem byłoby kreowanie działań prorodzinnych w gminie. Zachęcano do przyjmowania w działaniach samorządu, sprawdzonych w innych miejscach form współpracy z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i osobami fizycznymi; wskazano, że należy podmiotem szczególnej troski uczynić rodziny wielodzietne oraz samotnych rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci. W te wskazania wpisała się doskonale praca naszych członków nad realizacją raportów nad stanem rodziny w Tczewie i Gdańsku.

Gdańsku. Inspiracją i zachętą do podejmowania działań na rzecz rodziny są pielgrzymki „Civitas Christiana” do św. Józefa Opiekuna Rodzin w Kaliszu. Ojciec Święty Jan Paweł II w czerwcu 1997 r. nawiedzając sanktuarium wskazywał, że „ważne jest budowanie “kultury życia”: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych (..), które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, [nie narodzonego].”

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.