Home / Z archiwum / Z prac Zarządu Głównego

Z prac Zarządu Głównego

Jesienne posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” poświęcono metodom i zakresowi pracy formacyjnej prowadzonej w Stowarzyszeniu od 1993 r. Zagadnienia te omówił Marek Koryciński wiceprzewodniczący Zarządu Głównego.

Dotychczas większy nacisk kładziono na formację społeczną i patriotyczną. Dziś większy nacisk chcemy położyć na doskonalenie się w powołaniu chrześcijańskim, wprowadzając nowe elementy do podejmowanej dotąd formacji duchowej. W niektórych oddziałach, podczas spotkań rekolekcyjnych i dni skupienia wprowadzono elementy formacji biblijnej. Do kontaktu z Pismem Świętym w Kościele przywiązuje się coraz większe znaczenie. Warto częściej rozważać i odnosić do swojego życia Słowo Boże podczas spotkań z udziałem kapłana.

Określono zakresy tematyczne programu edukacyjno-formacyjnego. Proces formacji musi obejmować wspomniane trzy obszary traktowane integralnie. Podkreślono skuteczność pracy w małych grupach i rolę zespołów formacyjno-zadaniowych. Te pod stawowe wspólnoty Stowarzyszenia są miejscem integracji, wymiany informacji o istotnych sprawach, doceniania inicjatywności członków, a przede wszystkim środowiskiem samorozwoju. Członkowie, odczytując potrzeby środowisk lokalnych i odpowiadając na nie działaniem, wskazują innym drogę, świadcząc o wyznawanych wartościach. Merytoryczne przygotowanie członków zespołów dokonuje się w Ośrodkach Formacji Katolicko- Społecznej.

O przecenianiu narzędzi prawnych i reformowania struktur w budowaniu ładu społecznego i silnego państwa mówił przewodniczący Ziemowit Gawski. Moralnej siły Narodu ani jakiejkolwiek wspólnoty, także stowarzyszenia, nie zbuduje się bez poszanowania godności i zaufania do człowieka. Stąd formację duchową trzeba traktować jako fundament każdej innej. Bez osobistego wzrastania do dojrzałości chrześcijańskiej, będzie to budowanie na piasku. I dlatego jest tak ważne, abyśmy w naszym stowarzyszeniu i w łączności z kapłanami, podjęli ten wysiłek mocniej niż do tej pory.

Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie formacji katolicko-społecznej w Stowarzyszeniu. Podjęto sprawy organizacyjne i statutowe. Powołano komisję dla przygotowania projektu Statutu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w składzie: Bogusław Bardziejewski, Marian Ćwik, Romuald Gumienniak, Piotr Hoffmann, Waldemar Jaroszewicz, Sławomir Józefiak, Teresa Kazimierczuk, Agnieszka Opozda, mec. Mariusz Wróblewski. Brązowe Odznaki Honorowe Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nadano: Antoninie Annie Musialskiej (Wielkopolska), Marii Ewie Syskiej (Dolny Śląsk), Jerzemu Wesołowskiemu (Wielkopolska), Stanisławowi Zobniów (Dolny Śląsk). Srebrną Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nadano Barbarze Bieleckiej (Wielkopolska). Na stanowisko dyrektora Oddziału Mazowieckiego powołano Mariana Ćwika. Na podstawie Statutu Fundacji Kultury Civitas Christiana desygnowano członków Rady Fundacji w osobach: Ziemowit Gawski, Marek Koryciński, Jerzy Sołtys. Zatwierdzono nowe składy zarządów terenowych.

Uchwała Zarządu Głównego w sprawie formacji katolicko-społecznej w Stowarzyszeniu

§ 1.

1. Formacja jest podstawowym zadaniem i sposobem wypełniania misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Widzimy je w perspektywie Kościoła – Ludu Bożego jako wspólnoty wspólnot i Narodu jako rodziny rodzin niosących nadzieję współczesnemu światu.

2. Formacja jest stałym procesem doskonalenia się w powołaniu ludzkim i chrześcijańskim, prowadzonym w Ośrodkach Formacji Katolicko-Społecznej i w Zespołach Formacyjno-Zadaniowych.

3. Proces formacji obejmować musi:

I. Formację duchową

II. Formację społeczną

III. Formację patriotyczną służące przygotowaniu do działalności w Stowarzyszeniu i poprzez Stowarzyszenie.

4. Ośrodki Formacji Katolicko-Społecznej przygotowują animatorów (liderów), realizując zadania o charakterze trwałym i integralnym, oparte na stałym programie formacyjnym poszerzonym o treści wynikające z przyjmowanych corocznie przez Zarząd Główny uchwał programowych.

5. Zespoły Formacyjno-Zadaniowe są podstawowym miejscem pracy formacyjnej i aktywności społecznej.

6. Integralną częścią tej Uchwały jest załącznik precyzujący obszary, zagadnienia i formy pracy formacyjnej w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa, 19 września 2007 r.

Artykuł ukazał się w numerze 11/2007.