Doświadczenie trwałej odnowy Kościoła

2013/01/19

Rozwijająca się w Kościele powszechnym i w naszej Ojczyźnie tradycja jubileuszy pozwala podejmować wielkie znaki czasu i odczytywać je jako drogowskazy na duchowych drogach. Pamiętamy jak Jan Paweł II, po prawie dekadzie przygotowań i świętowania Wielkiego Jubileuszu Wcielenia w latach 1994-2001, pozostawił Kościołowi zadanie gorliwego powracania do Słowa Bożego.

Ojciec Święty Benedykt podjął kontynuację przeżywania i wyjaśniania misterium obecności Chrystusa w Kościele w trzydziestoleciu przed Jubileuszem Odkupienia 2033 i stale powtarza zadania powracania do biblijnych źródeł naszej wiary. Po naukowych debatach wokół chronologii życia Apostoła Narodów i poważnym namyśle nad potrzebami duszpasterskimi w wymiarze globalnym Papież ogłosił Rok św. Pawła, trwający między uroczystościami 29 czerwca lat 2008 i 2009. W zapowiedziach Jubileuszu zasygnalizowano aspekty liturgiczne i katechetyczne, pielgrzymkowe i akademickie, ekumeniczne i międzyreligijne.

Pismo Święte centrum Roku św. Pawła

W centrum jednakże wydarzenia miała znaleźć się księga Pisma Świętego jako fundamentalne źródło życia duchowego i intelektualnego Kościoła w świecie. Tym zadaniom miał służyć synod rzymski o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, przeprowadzony w październiku 2008 r. Czekamy obecnie na papieską adhortację posynodalną, która z pewnością będzie zawierać twórcze podsumowanie refleksji nad Słowem Bożym i wiążące inspiracje teologiczno- pastoralne w wymiarze uniwersalnym.


|

Polskie doświadczenia Roku św. Pawła

związane są z aktywnością wydziałów teologicznych i centrów pastoralnych, wspólnot i ruchów religijnych, a nade wszystko z odnową obecności Pisma Świętego w regularnym programie parafialnym, w obyczaju rodzinnym i w indywidualnym poszukiwaniu solidnej duchowości katolickiej. Szczególne zadania przyjęły na siebie nowe struktury apostolskie w naszej Ojczyźnie reprezentowane przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II (www.biblista.pl), które stało się inspiratorem wielu inicjatyw duszpasterskich i katechetycznych.

Trwałym elementem naszego kalendarza duszpasterskiego stała się w tym roku pierwszy raz powszechnie ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski Niedziela Biblijna (III niedziela wielkanocna) i Tydzień Biblijny jako trwały wyraz ożywienia zainteresowania Pismem Świętym w życiu kościelnym. Przyznać należy, że stopień zaangażowania w realizację tego programu i lokalne inicjatywy apostolsko-ewangelizacyjne są bardzo zróżnicowane, w zależności od możliwości i zainteresowań poszczególnych duszpasterzy w diecezjach i parafiach. Na szczęście dostęp do mediów różnego typu pozwalał duszpasterzom i świeckim współpracownikom na aktywną wymianę pomysłów i współpracę ponadregionalną. Podobnie różne wydawnictwa postarały się, by przez czas trwania Pawłowego jubileuszu na rynku pojawiły się przeróżne propozycje książkowe dla odbiorcy profesjonalnego i popularnego. W ten sposób można powiedzieć dzisiaj w Polsce, że Apostoł ma już sporo przyjaciół i dla wielu stał się rozpoznawalnym „znajomym”…


Kaukab – światynia w miejscu nawrócenia św. Pawła | Fot. archiwum

Publikacje książkowe

Dla mnie osobiście odnowieniem przyjaźni z Apostołem stały się moje książki przygotowane we współpracy z Domem Wydawniczym „Rafael” w Krakowie, układające się w trylogię pamiątkowych albumów pod wspólnym tytułem „Rok świętego Pawła”. Publikacje te mają charakter katechezy dla dorosłych, opartej na syntezie Listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich w trzech obszarach tematycznych: nauczanie, podróże misyjne i modlitwa. Teksty są tak pisane, by nie wyręczały czytelnika w kontakcie z oryginałem biblijnym; przeciwnie, są zobowiązującym zaproszeniem do intensywnego czytania i poszukiwania indywidualnie i we wspólnocie skarbów natchnionej mądrości. Bogata szata graficzna i ilustracje nawiązujące do historii i archeologii, mapy i przyjazna dla czytelnika czcionka pozwalają na spokojną lekturę albumów. Szczególną pomocą w kontakcie z Listami są płyty dołączone do każdego tomu z nagraniami tekstów pięknie czytanych przez aktorów Teatru Starego w Krakowie. Możliwość słuchania w całości poszczególnych listów, inaczej niż to ma miejsce w praktyce liturgicznej, pozwala odkryć ich piękno literackie i dotknąć dramaturgii emocjonalnej. W ten sposób św. Paweł przemawia niejako nowocześnie poruszając sprawy teologiczne i obyczajowe, kulturowe i polityczne, a nade wszystko kościelne i osobiste, aktualne także dla naszej współczesności. W każdym tomie czytelnik znajduje także propozycje medytacji poetyckich i modlitw zakorzenionych w stylistyce św. Pawła nazywanych tutaj „nowymi apokryfami paulińskimi”. Ta forma jest z jednej strony zapisem autorskich owoców lektury Listów, lecz także zaproszeniem dla czytelnika, by odważył się także podjąć podobny wysiłek i zapisał na własny użytek myśli i westchnienia modlitewne, zrodzone w kontakcie ze świętymi tekstami. Obecność naszych książek w środowisku rekolekcyjnym i katechetycznym świadczyć może o potrzebach i oczekiwaniach środowiska katolickiego, które poszukuje różnego rodzaju pomocy w wysiłku „powracania z odnowionym zapałem do Biblii”.


Patron Bazyliki św. Pawła za Murami |

Maratony biblijne

Do najbardziej udanych doświadczeń duszpasterskich, podejmowanych w trakcie trwania Jubileuszu, są takie próby pastoralne, które wprost przybliżają odbiorcy tekst biblijny. Są to zatem tzw. „maratony biblijne”, polegające na ciągłym czytaniu całej Biblii lub wybranych jej części (np. Listów św. Pawła); nieustanny rozkwit przeżywają paraliturgiczne recytacje wybranych fragmentów biblijnych (Verba Sacra) w wykonaniu aktorów, w oprawie muzycznej, ze wstępem kompetentnych znawców; ciągle aktualny i domagający się ponawianych wysiłków jest postulat ostatnich Papieży, by wprowadzać w różnych kon- tekstach duszpasterskich i środowi- skach praktykę pobożnej lektu- ry Pisma Świętego, nazywanej przez mistrzów duchowych od tysiąca lat „letio divina”. Wypada ufać, że owoce Pawłowego Jubileuszu, już widoczne w Kościele, ubogacały nasz krajobraz duszpasterski i zasiew katechetyczny, bogaty Słowem Bożym, nie ustawał wraz z datą zakończenia okresu zaproponowanego przez kalendarz papieski. Podstawą jednak trwałej więzi katolika ze Słowem Bożym pozostaje solidnie przygotowana i atrakcyjnie celebrowana liturgia Słowa w każdej Mszy świętej, oraz katecheza biblijna dla młodzieży i dorosłych praktykowana w parafiach i wszelkich środowiskach apostolskich. Na pewno rodzina Civitas Christiana w naszej ojczyźnie nie będzie ustawać w tym zbożnym dziele, zwanym po prostu „nową ewangelizacją”.

Ks. Henryk Romanik

Artykuł ukazał się w numerze 04/2009.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej