W nurcie nowej ewangelizacji

2013/01/19

Sztuka, sacrum i boisko w Parafiadzie jest to wszystko. W tym haśle zawarta jest kwintesencja ruchu parafiadowego, który narodził się 20 lat temu. Pierwszy program Parafiady opracowano w 1988 r. w środowisku pijarskim.

Idea Parafiady wyrasta z bogatego doświadczenia Kościoła, bazuje na 400. letniej tradycji szkół pijarskich i bezpośrednio nawiązuje do systemu wychowania Stanisława Konarskiego, polskiego pijara, reformatora szkolnictwa, wychowawcy Narodu, odznaczonego medalem Sapere auso – Temu, który odważył się być mądrym.

Te znaczące inicjatywy społeczne zostały dostrzeżone i nagrodzone. Wśród wielu wyróżnień Stowarzyszenie Parafiada zostało wyróżnione w 2007 roku Nagrodą Specjalną im. Włodzimierza Pietrzaka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wytrwałość w realizacji programu wychowania młodego pokolenia w harmonii ducha, intelektu i sprawności fizycznej.

Stowarzyszenie Parafiada

Utworzone w roku 1992 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej. Jego działalność koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko. Stowarzyszenie Parafiada stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach. Zawsze w jedności z parafią.

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, organizowana corocznie, jest największym europejskim spotkaniem o charakterze sportowo – kulturalno – religijnym, w której każdego roku uczestniczy około 4000 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Przybywają oni ze wszystkich stron Europy, a najliczniejsze grupy obok Polski reprezentują Ukrainę, Łotwę, Litwę, Estonię, Rosję, Białoruś i Mołdawię. Ta międzynarodowa impreza centralna popularyzuje program Parafiada tworząc swoisty ruch parafiadowy, który nadaje rytm działania wielu środowiskom w ciągu całego roku. Już ponad 2500 ośrodków realizuje program ruchu parafiadowego, mobilizując do działania liczne środowiska w całej Polsce i poza jej granicami. Idea Parafiady zapoczątkowana w Krakowie w 1988 roku, przeniesiona została cztery lata później do Warszawy, wpisała się już na stale w krajobraz stolicy i jako międzynarodowe spotkanie o charakterze sportowo – kulturalno – religijnym.

Parafiaduj z nami przez cały rok

Głównym organizatorem MPDiM jest Zakon Ojców Pijarów. Spiritus movens całego przedsięwzięcia jest o. Józef Joniec SchP. Impreza jest kontynuacją dużej i bogatej tradycji oświatowo–wychowawczej pijarów. Uwidacznia nowe formy organizacji środowisk dla realizacji zadań wychowawczych, sportowych, integracyjnych, poznawczych w Kościele i świecie po trudnych doświadczeniach ostatnich dziesięcioleci w tej części świata. Jednocześnie pokazuje, że w dobie wszechobecnej pogoni za dobrami materialnymi pojawiają się inicjatywy mające na celu poszukiwanie takich metod i form aktywności oraz struktur organizacyjnych, w których człowiek mógłby wzrastać od najmłodszych lat ku pełni zarówno pod względem duchowym jak i fizycznym.

Ojciec Józef Joniec, dyrektor MPDiM, prezes Stowarzyszenia Parafiada mówi:- Chcąc podjąć działanie systematyczne, długofalowe, szukaliśmy dla tej imprezy odpowiedniej nazwy. Parafiada była chyba najbardziej adekwatna do tego, co zamierzaliśmy robić. Z jednej bowiem strony odnosi się bezpośrednio do wspólnoty, do instytucji, jaką jest parafia, a z drugiej do starogreckiej tradycji agonów, olimpiad, w tym do konkretnego ideału i filozofii człowieka”.

Początki były skromne

W pierwszej imprezie wzięło udział 14 reprezentacji z różnych diecezji. Trwała trzy dni. Uczestnicy mieszkali w domach rodzinnych swoich krakowskich rówieśników. W 2008 roku mieliśmy 30 Parafiad diecezjalnych i regionalnych zarejestrowanych w projekcie Parafiady Jubileuszowej. Aktualnie imprezy organizowane są także poza granicami naszego kraju. Niedawno odbyła się X Parafiada Litewska w Landwarowie .

W 1990 r. Parafiada wyszła już poza środowisko pijarskie. Dwa lata później znalazła się w kalendarzu imprez MEN. W tym samym roku powstało Stowarzyszenie Parafiada. Po raz pierwszy też gościliśmy młodzież z zagranicy. W następnym roku powstało Centrum Parafiadowe w stolicy. W 1994 r. finały MPDiM zostały włączone do kalendarza FICEP (Internacionale Catholigue d,Education Phisigue et Sportive) jako główna impreza Katolickiego Stowarzyszenia RP. Parafiada 2008 odbyła się pod patronatem prezydenta RP.

Program wychowawczy Parafiada jest realizowany w diecezjach, dekanatach i parafiach. Nasza impreza, jako propozycja wychowawcza koncentruje się na potrzebach i zadaniach konkretnej społeczności, wspólnoty lokalnej – parafii, która dotyka najistotniejszych problemów codziennego życia. W tym wychowania młodego pokolenia. Parafia jest bliżej istoty problemu codziennego życia nawet od władzy samorządowej. Parafiada jest jednak tylko programem – narzędziem. Ważne kto i jak się nim posługuje. Parafiada pozostaje w samym nurcie nowej ewangelizacji.

Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało

Ogólnopolski i międzynarodowy projekt ,,Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” powstał w 2005 r. na bazie autorskiego programu Zakonu Pijarów ,,Parafiada” i w oparciu o doświadczenia zdobyte przy realizacji autorskiego ogólnopolskiego i międzynarodowego programu ,,Sport uczy i łączy wszystkich”. Realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 2004. Projekt Stowarzyszenie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami, szkołami, ośrodkami opiekuńczo– wychowawczymi, domami dziecka, klubami. Partnerem strategicznym jest Pijarskie Centrum Edukacyjne Stanisława Konarskiego. Projekt ten wspaniale wpisuje się w działania edukacyjno–wychowawcze, charytatywne i profilaktyczne, które promują człowieka i zmierzają do budowy prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.

Rolę sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży trudno przecenić. Przed młodym człowiekiem, który się zaangażuje w sport i będzie miał dobrych mistrzów, otwierają się ogromne możliwości. Wystarczy prześledzić którąkolwiek sylwetkę spośród ludzi sportu, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, a jednocześnie nie zaniedbali – przy tym dążeniu do zwycięstw, medali i splendoru – swojego harmonijnego, wszechstronnego rozwoju. Podziwiamy w nich sprawność, szlachetność, pokorę i skromność, wspaniałomyślność i dobroć, niezwykłą pracowitość i wytrwałe dążenie do celu. Wokół nich jednoczą się całe środowiska fanów. Poprzez sport stawiają sobie bardzo wysokie cele, dążą do nich wytrwale i jednocześnie uczą się życia. Bo przecież sport to także lekcja radzenia sobie z porażką, zachowanie zasad współzawodnictwa i szacunku dla lepszych od siebie. Sport jest wspaniałą szkołą życia. Ojciec Święty Jan Paweł II dawał nam wielokroć, przy różnych okazjach, zachętę i sam był przykładem niedoścignionym.

Moja mała Ojczyzna

Jest to część autorskiego projektu ,,Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” realizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada. W roku 2004 odbyła się jego wersja pilotażowa, którego efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Wnikliwa analiza i obserwacje pozwoliły na przygotowanie precyzyjnych i długookresowych planów. W pierwszych latach program realizowany był w 10 województwach i podzielono go na trzy etapy. W roku szkolnym 2007/2008 objął swym zasięgiem cały kraj. W pierwszym etapie – uczestniczą dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Startują w konkursach, przygotowują album o swojej gminie lub powiecie. Drugi etap to pokaz slajdów w programie MS Power Point. Prezentacja obejmuje tematy: święta, zwyczaje, tradycje związane z województwem (na terenie którego znajduje się placówka), przyrodniczo – geograficzne oraz architektoniczne osobliwości regionu, historia regionu – przekazy, legendy, wydarzenia.

Podczas trzeciego etapu (Parafiada w Warszawie) odbywają się konkursy wiedzy o stolicy, prezentacje regionu na podstawie pokazu slajdów z etapu drugiego, z możliwością jego poszerzenia o taniec regionalny, recytację wiersza, wykonanie utworu muzycznego związanego z danym regionem, a także pokaz rekwizytów związanych z regionem. W ostatnich trzech latach, w trzech etapach programu Moja Mała Ojczyzna wzięło udział 1585 placówek (szkół), 2862 reprezentacje. W sumie w program ten zaangażowało się 13 tysięcy uczniów.

Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie

Jest częścią programu wychowania patriotycznego i społecznego Moja Mała Ojczyzna – jego kontynuacją i pogłębieniem. W ramach programu realizowane są zadania, które mają służyć: kształtowaniu więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej; zgromadzeniu autorskich konspektów zajęć wychowania patriotycznego i społecznego przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych we wszystkich województwach w Polsce; wyłonieniu szkół zaangażowanych w wychowanie patriotyczne i społeczne; wyłonienie koordynatorów tych zajęć w poszczególnych placówkach; analiza takich wartości, jak ojczyzna, obronność, demokracja, naród i suwerenność; kształcenia postaw patriotycznych; nabyciu wiedzy wykraczającej poza lekturę książkową o historii i teraźniejszości ,,swojej małej ojczyzny”; osiąganiu wyższego poziomu dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej uczestników projektu; kształtowaniu postawy łączącej przywiązanie i miłość do ojczyzny, solidarność z własnym narodem, z szacunkiem do innych narodów oraz poszanowaniem ich suwerennych praw; wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują; rozwijaniu postaw prospołecznych i dobra wspólnego; tworzeniu sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym (spotkania, dyskusje, wycieczki); przygotowaniu uczestników programu do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego zaangażowania w życie społeczne poprzez kształtowanie w młodych ludziach postawy odpowiedzialności w realizację zadań im powierzonych, mających na celu dobro wspólne; efektywnej i skutecznej integracji grup rówieśniczych; nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z różnych stron Polski.

Przemysław Michalski

Artykuł ukazał się w numerze 06-07/2009.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej