39 edycja Jesiennej Chryzantemy w Płocku

2013/05/9

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku ogłasza 39.  edycję  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”. Regulamin 39. Jesiennej Chryzantemy 

             Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze

1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub  nie   zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych

2.2.Wiersze  nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi, wcześniej nie  publikowanymi   i nie nagradzanymi  w innych konkursach

2.3. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów

2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie  zestawu 5 wierszy w  3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin oraz krótka nota biograficzna)

2.5.Rozpatrywane będą tylko prace  napisane w języku polskim

2.6.Koszty przygotowania i  przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu

2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów

2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień

   3. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 15 października 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  09-400 Płock,

        ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”

4. Wyłanianie Laureatów Konkursu

4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród  uprawnione jest Jury Konkursu powołane    przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci  poprzednich edycji

4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie

wręczenia nagród i wyróżnień

4.3.Przyznane będą nagrody specjalne:

  • Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  za wiersz poświęcony Prymasowi Polski Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
  • Przewodniczącego Okręgu Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”   dla laureata z Płocka
  • Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut  – autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt  debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
  • Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma „ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich –  Oddział w Płocku  dla najmłodszego laureata

5 .Postanowienia Końcowe

5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy

5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2013 roku

6. Deklaracje.

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację że osoby, które nadsyłają prace nie   naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

Laureaci, sponsorzy i jurorzy 38. edycji „Jesiennej Chryzantemy”
Fot. Jacek Trafalski

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej